Tiểu Luận Tình Huống Lập Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần

Tiểu Luận Tình Huống Lập Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần

Tiểu Luận Tình Huống Lập Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần bài viết này được đội ngũ chúng tôi thu thập từ nguồn dữ liệu chất lượng, các anh chị yên tâm kham thảo nhé. Nội dung bài tiểu luận gồm: Tình huống Lập Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần; Lập Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần Tình huống trên.

Trong quá trình làm tiểu luận, các anh chị có thể xem qua Dịch vụ thuê làm tiểu luận của Luận Văn Trust để được chúng tôi hỗ trợ tư vấn đề tài và báo giá viết bài trọn gói qua Zalo/Tele: 0917.193.864

1. Tình huống Lập Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần

Khách hàng của anh/chị sẽ tiến hành giao dịch mua cổ phần của Công ty X (công ty còn lại sau khi đã tách doanh nghiệp) trong hồ sơ LS.TV 013 để tiến tới sở hữu đối với dự án mà công ty X đã được Sở TNMT tỉnh F cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Anh/Chị hãy dự thảo hợp đồng mua bán này cho khách hàng để bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích cho khách hàng.

Công ty X sau khi tách chỉ còn quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án. Các cổ đông của X sau khi tách dự định sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho bên thứ ba để thu hồi và bảo toàn vốn và chi phí đã bỏ ra.

Như vậy, khi khách hàng muốn tiến hành mua cổ phần để tiến tới sở hữu đối với dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì khách hàng sẽ mua lại toàn bộ cổ phần của X. Điều quan trọng nhất là khách hàng cần được điều chỉnh thông tin trên các hồ sơ dự án, trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phù hợp với pháp lý sau khi chuyển nhượng cổ phần; Việc thanh toán được thực hiện thành nhiều lần. Lần cuối là khi hoàn tất quá trình thay đổi thủ tục pháp lý.

Tiểu Luận Lập Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần
Tiểu Luận Lập Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần

2. Lập Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần Tình huống trên

HỢP ĐỒNG VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN này (“Hợp Đồng”) được ký kết ngày ___ tháng ___ năm 2022, bởi và giữa:

 1. CÔNG TY CỔ PHẦN [A], một công ty cổ phần được thành lập theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số [] do Sở Kế hoạch và Đầu tư [] cấp, có địa chỉ đăng ký tại Số [], Việt Nam (“Bên Mua”)
 2. CÔNG TY CỔ PHẦN [B] một công ty cổ phần được thành lập theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số [] do Sở Kế hoạch và Đầu tư [] cấp, có địa chỉ đăng ký tại Số [], Việt Nam (“Bên Bán”)

XÉT RẰNG, Bên Bán đồng ý bán và Bên Mua đồng ý mua Cổ Phần Chuyển Nhượng (như được định nghĩa dưới đây)

DO VẬY, NAY, Các Bên đồng ý như sau:

ĐIỀU 1.        ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUYÊN TẮC GIẢI THÍCH HỢP ĐỒNG

1.01       Định Nghĩa

Khi được sử dụng trong Hợp Đồng này, trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu khác đi, các thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa như sau:

Bên Bị Trở Ngại” có nghĩa như được quy định tại Điều 7(a).

Bên Không Vi Phạm” có nghĩa như được quy định tại Điều 6(b).

Bên Vi Phạm” có nghĩa như được quy định tại Điều 6(a).

Biện Pháp Bảo Đảm” có nghĩa, liên quan đến bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân nào, là bất kỳ biện pháp thế chấp, cầm cố, đặc quyền, quyền ưu tiên, sự thế nợ, chuyển nhượng, quyền cầm giữ tài sản, quyền tịch biên tài sản, bù trừ nghĩa vụ hoặc các lợi ích bảo đảm hoặc các thỏa thuận ưu đãi khác dưới bất kỳ hình thức nào, lợi ích của bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào hoặc các biện pháp bảo đảm khác dưới bất kỳ hình thức nào, liên quan đến bất kỳ tài sản, của cải hoặc doanh thu của Tổ Chức/Cá Nhân đó.

Các Bên” có nghĩa là Bên Bán và Bên Mua, và “Bên” có nghĩa bất kỳ bên nào trong số Các Bên.

Bên Bán” có nghĩa như được quy định tại phần giới thiệu của Hợp Đồng.

Công Ty X” có nghĩa là Công ty Cổ phần X, mã số doanh nghiệp [] do Sở Kế hoạch và Đầu tư [] cấp ngày 20/02/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 10/12/2017, có địa chỉ đăng ký tại Số 15 đường Bà Triệu, phường Xuân Phú, thành phố Y, tỉnh F, Việt Nam.

Cổ Phần Chuyển Nhượng” có nghĩa là ….. cổ phần của Công ty X do Bên Bán sở hữu.

Giá Mua” có nghĩa như được quy định tại Điều 3.02(a).

Hợp Đồng” có nghĩa là Hợp Đồng Về Việc Chuyển Nhượng Cổ Phần này.

Bên Mua” có nghĩa như được quy định tại phần giới thiệu của Hợp Đồng này.

Sự Kiện Bất Khả Kháng” có nghĩa là sự kiện không lường trước được, và không thể ngăn chặn hoặc tránh được việc xảy ra và hậu quả của sự kiện đó.

Tổ Chức/Cá Nhân” có nghĩa là bất kỳ thể nhân, công ty, hợp danh, ủy thác, liên doanh, hiệp hội, tập đoàn hoặc bất kỳ pháp nhân và bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức nhà nước có thẩm quyền nào khác.

Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật” có nghĩa là bất kỳ văn bản nào được liệt kê tại Điều 2 và Điều 4 của Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật số 80/2015/QH13 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 22 tháng 6 năm 2015, và trong trường hợp các Điều trên được sửa đổi, bổ sung, hoặc thay thế thì sẽ bao gồm bất kỳ văn bản nào mà sau đó được định nghĩa là một văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại các sửa đổi, bổ sung, hoặc thay thế đó.

1.02       Giải Thích – Tiểu Luận Lập Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần

Trừ trường hợp ngữ cảnh có yêu cầu khác đi, các nguyên tắc sau đây sẽ được áp dụng:

 1. Các tiêu đề chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không ảnh hưởng đến việc giải thích;
 2. Các từ số ít bao hàm cả nghĩa số nhiều và ngược lại;
 3. Dẫn chiếu đến một Điều là dẫn chiếu đến một điều của Hợp Đồng này;
 4. Dẫn chiếu đến một hợp đồng hoặc tài liệu (kể cả dẫn chiếu đến Hợp Đồng này) là dẫn chiếu đến hợp đồng hay tài liệu đó như được sửa đổi, bổ sung, ký mới hoặc thay thế, trừ khi Hợp Đồng này hoặc thỏa thuận hoặc tài liệu đó không cho phép việc dẫn chiếu này;
 5. Dẫn chiếu đến một bên trong Hợp Đồng này hoặc một thỏa thuận hoặc tài liệu khác bao gồm cả các bên kế nhiệm, bên thay thế được phép và bên nhận chuyển nhượng được phép của bên đó;
 6. Dẫn chiếu đến pháp luật hoặc một quy định của pháp luật bao gồm cả việc sửa đổi hoặc ban hành lại của quy định đó, quy định pháp luật thay thế quy định đó và quy chế hay văn bản pháp luật được ban hành theo quy định đó; và
 7. Việc nêu bất cứ điều gì sau từ “kể cả”, “bao gồm cả”, “ví dụ như”, hoặc những cách nói tương tự, không giới hạn việc đưa vào những điều khác.

ĐIỀU 2.        MỤC TIÊU VÀ HIỆU LỰC CỦA VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG

 1. Hợp Đồng này được ký kết giữa Các Bên nhằm mục đích quy định các điều kiện, các điều khoản liên quan đến việc chuyển nhượng Cổ Phần Chuyển Nhượng, các hành động cần thực hiện và lịch biểu cho việc chuyển nhượng Cổ Phần Chuyển Nhượng từ Bên Bán cho Bên Mua.
 2. Nhằm mục đích của quy định tại Điều 2(a) nói trên, Các Bên đồng ý rằng thỏa thuận về việc chuyển nhượng Cổ Phần Chuyển Nhượng theo Hợp Đồng này sẽ chỉ có hiệu lực (i) khi việc chuyển nhượng Cổ Phần Chuyển Nhượng đủ điều kiện để chuyển nhượng theo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật và (ii) sau khi đáp ứng các yêu cầu sau:
 1. Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công Ty X ghi nhận Bên Mua là chủ sở hữu duy nhất của Cổ Phần Chuyển Nhượng;
 2. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Dự Án ghi nhận Bên Mua là nhà đầu tư của Dự Án theo tỷ lệ góp vốn tương ứng với Cổ Phần Chuyển Nhượng thay cho Bên Bán;
 3. Điều chỉnh thông tin trên các hồ sơ dự án, trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phù hợp với pháp lý sau khi chuyển nhượng cổ phần;
 4. ..

ĐIỀU 3.        CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CHUYỂN NHƯỢNG

3.01       Chuyển Nhượng Cổ Phần Chuyển Nhượng

Phụ thuộc vào Điều 2, Bên Bán theo đây đồng ý không hủy ngang chuyển nhượng cho Bên Mua và Bên Mua theo đây đồng ý mua Cổ Phần Chuyển Nhượng từ Bên Bán, bao gồm bất kỳ và tất cả các quyền kèm theo và gắn liền với Cổ Phần Chuyển Nhượng đó.

3.02       Giá Mua – Tiểu Luận Tình Huống Lập Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần

 • Các Bên đồng ý rằng giá mua của Cổ Phần Chuyển Nhượng sẽ là 10.000VNĐ/cổ phần và có tổng giá trị là [] VNĐ (bằng chữ: []) (“Giá Mua”).
 • Giá Mua sẽ được Bên Mua thanh toán cho Bên Bán vào tài khoản do Bên Bán chỉ định. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, Bên Bán sẽ thanh toán 25% giá trị hợp đồng. Số tiền còn lại được thanh toán vào ngày mà tất cả các điều kiện quy định tại Điều 2(b) được đáp ứng..

3.03       Không Hạn Chế Chuyển Nhượng

Tại thời điểm việc chuyển nhượng Cổ Phần Chuyển Nhượng có hiệu lực, các Cổ Phần Chuyển Nhượng không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều khoản hạn chế chuyển nhượng hay Biện Pháp Bảo Đảm nào.

3.04       Thuế

Giá Mua đã bao gồm bất kỳ loại thuế, lệ phí, phí.

XEM THÊM ==>  Tải 9 Bài Luận Văn Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất

ĐIỀU 4.        CÁC CAM ĐOAN, BẢO ĐẢM VÀ CAM KẾT

4.01       Các Cam Đoan Và Bảo Đảm Của Các Bên

Mỗi Bên sau đây cam đoan và bảo đảm với Bên còn lại vào ngày ký kết Hợp Đồng này cho đến khi việc chuyển nhượng Cổ Phần Chuyển Nhượng được hoàn tất như sau:

(a)        Quyền Hạn

Các Bên có quyền ký kết, và thực hiện những nghĩa vụ theo Hợp Đồng này như quy định tại các điều khoản của Hợp Đồng này.

(b)        Ủy Quyền Hợp Pháp

Hợp Đồng này và tất cả các chữ ký trên đó theo đây là nhân danh và được ủy quyền đầy đủ bởi Các Bên. Hợp Đồng này tạo lập các nghĩa vụ ràng buộc mang tính pháp lý và có hiệu lực đối với Các Bên, có giá trị thi hành theo quy định tại các điều khoản của Hợp Đồng này.

4.02       Các Cam Đoan Và Bảo Đảm Của Bên Bán

Bên Bán theo đây cam đoan và bảo đảm với Bên Mua vào ngày ký kết Hợp Đồng này cho đến khi việc chuyển nhượng Cổ Phần Chuyển Nhượng được hoàn tất như sau:

 • Các Chấp Thuận

Ngoại trừ các chấp thuận quy định tại Hợp Đồng này và quy định pháp luật, việc ký kết, chuyển giao và thực hiện Hợp Đồng này sẽ không yêu cầu Bên Bán phải có thêm bất kỳ chấp thuận, miễn trừ, ủy quyền hoặc cho phép của bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân nào.

 • Quyền Sở Hữu Cổ Phần Chuyển Nhượng

Bên Bán là chủ sở hữu và có quyền sở hữu hợp pháp và có thể chuyển nhượng đối với Cổ Phần Chuyển Nhượng và Cổ Phần Chuyển Nhượng không bị ràng buộc bởi bất kỳ Biện Pháp Bảo Đảm hay hạn chế chuyển nhượng nào ngoại trừ các hạn chế chung như được quy định tại Hợp đồng BOT và quy định tại các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật. Cổ Phần Chuyển Nhượng đã được thanh toán hợp lệ và đầy đủ.

 • Tố Tụng

Không có bất kỳ thủ tục tố tụng, khởi tố, hòa giải, trọng tài hoặc các thủ tục khác đang tồn tại giữa Bên Bán và/hoặc Công Ty X với bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân nào khác có nguy cơ làm phát sinh một cuộc điều tra chống lại Bên Bán và/hoặc Công Ty X và/hoặc có thể ảnh hưởng đến việc (i) khai thác, thực hiện và vận hành Dự Án và (ii) chuyển nhượng Cổ Phần Chuyển Nhượng, trừ những thủ tục tố tụng, khởi tố, hòa giải, trọng tài hoặc các thủ tục khác đã được công bố cho Bên Mua.

 • Không Cấp Quyền Chọn Hoặc Quyền Khác Tương Đương

Công Ty X đã không phát hành, trao hoặc cấp cho bất kỳ cổ đông nào của Công Ty X hoặc bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân nào quyền chuyển đổi hoặc hoán đổi bất kỳ khoản nợ hoặc nghĩa vụ nào thành phần vốn góp trong Công Ty X, cho dù đã được thanh toán đầy đủ hay chưa.

 • Nghĩa Vụ Thuế

Không có bất kỳ khiếu nại nghĩa vụ thuế nào đang được tiến hành hoặc chờ giải quyết hoặc, trong khả năng nhận thức của Bên Bán và Công Ty X, đe dọa sẽ xảy ra đối với Công Ty X mà có thể (i) tác động đến tính hợp pháp, hiệu lực, giá trị ràng buộc hoặc khả năng thi hành của Hợp Đồng này và (ii) ảnh hưởng đến hoạt động của Công Ty X.

4.03       Cam Kết Của Bên Bán – Tiểu Luận Lập Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần

Bên Bán theo đây cam kết với Bên Mua rằng từ ngày ký kết Hợp Đồng này đến khi việc chuyển nhượng Cổ Phần Chuyển Nhượng được hoàn tất như sau:

 • Không Giải Thể

Bên Bán sẽ không, và sẽ đảm bảo Công Ty X không được thực hiện bất kỳ hành động nội bộ hoặc bất kỳ bước nào khác cũng như không được tiến hành bất kỳ thủ tục pháp lý nào nhằm thanh lý, giải thể hoặc tổ chức lại Bên Bán và Công Ty X hoặc nhằm chỉ định người quản lý tài sản, người điều hành, người quản lý hành chính, người bảo quản, người trông coi, quản trị viên, hoặc viên chức tương tự để quản lý Bên Bán và Công Ty X hoặc bất kỳ hoặc toàn bộ tài sản hoặc doanh thu của Bên Bán và Công Ty X trừ khi được Bên Mua chấp thuận khác đi.

 • Tuân Thủ Các Văn Kiện Dự Án và Pháp Luật

Bên Bán và Công Ty X sẽ tuân thủ Hợp Đồng BOT, các tài liệu Dự Án (bao gồm nhưng không giới hạn tiến độ xây dựng, yêu cầu báo cáo, kiểm toán và quyết toán vốn đã sử dụng cho Dự Án, các nghĩa vụ bảo hành và bảo trì) và các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng.

 • Các Vấn Đề Bảo Lưu

Không mâu thuẫn với các điều khoản khác trong Hợp Đồng này, kể từ ngày ký Hợp Đồng này, đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị của Công Ty X, Bên Bán đồng ý rằng các đại diện của Bên Bán tại đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị của Công Ty X sẽ biểu quyết theo ý kiến của Bên Mua.

 • Cung Cấp Thông Tin

Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác của Bên Mua theo Hợp Đồng này, Bên Mua sẽ có quyền yêu cầu và nhận từ Công Ty X và Bên Bán các tài liệu liên quan đến Công Ty X và Dự Án và Bên Bán cam kết rằng Bên Bán sẽ và đảm bảo Công Ty X sẽ cung cấp cho Bên Mua các thông tin trên.

ĐIỀU 5.        CHẤM DỨT

 1. Bên Mua có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này bằng việc gửi thông báo cho Bên Bán trong trường hợp Bên Bán vi phạm bất kỳ điều khoản, điều kiện nào của Hợp Đồng này dẫn đến việc chuyển nhượng Cổ Phần Chuyển Nhượng không thể thực hiện được.
 2. Khi xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng theo quy định tại Điều 7.

ĐIỀU 6.        VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 • Một Bên (“Bên Vi Phạm”) sẽ xem như vi phạm Hợp Đồng này khi:
 1. vi phạm hoặc không tuân thủ hoặc không thực hiện bất kỳ cam đoan, đảm bảo, cam kết hoặc nghĩa vụ của Bên đó được quy định trong Hợp Đồng này hoặc bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này; và
 2. cản trở, trì hoàn, chậm trễ trong việc cung cấp, ký kết bất kỳ các tài liệu cần thiết nào hoặc thực hiện bất kỳ công việc, thủ tục nào cần thiết cho việc chuyển nhượng Cổ Phần Chuyển Nhượng theo Hợp Đồng này.
 • Khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào nêu tại Điều 6(a) bên trên, Bên không vi phạm (“Bên Không Vi Phạm”) sẽ có quyền lựa chọn:
 1. Yêu cầu Bên Vi Phạm thực hiện nghĩa vụ của mình đã vi phạm theo quy định của điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này; hoặc
 2. gửi thông báo cho Bên Vi Phạm yêu cầu bồi thường thiệt hại.
 • Trường hợp vi phạm Hợp Đồng theo quy định Điều 6(a) bên trên, Bên Vi Phạm phải bồi thường mọi thiệt hại, tổn thất, phí tổn mà Bên Không Vi Phạm phải gánh chịu.

ĐIỀU 7.        BẤT KHẢ KHÁNG

 • Khi một Bên không thể thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nghĩa vụ của Hợp Đồng này do hậu quả trực tiếp của một Sự Kiện Bất Khả Kháng, Bên chịu ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng đó (“Bên Bị Trở Ngại”) sẽ không bị xem là vi phạm Hợp Đồng này nếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
 1. Sự Kiện Bất Khả Kháng là nguyên nhân trực tiếp gây ra việc ngừng trệ, trở ngại hoặc chậm trễ mà Bên Bị Trở Ngại gặp phải trong khi thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này;
 2. Bên Bị Trở Ngại đã cố gắng tối đa một cách thiện chí để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này và để giảm các tổn thất do Sự Kiện Bất Khả Kháng gây ra cho Bên kia; và
 3. Vào thời điểm xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, Bên Bị Trở Ngại lập tức thông báo cho Bên kia bằng cách gửi các thông tin bằng văn bản về sự kiện đó trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi xảy ra sự kiện, bao gồm cả bản tường trình các lý do khiến phải chậm trễ thực hiện hoặc thực hiện một phần Hợp Đồng này.
 • Khi Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra, trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi xảy ra sự kiện, Các Bên sẽ họp để xem xét một cách thiện chí có nên thực hiện các biện pháp khẩn cấp hay không. Trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ khi Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra, Các Bên sẽ quyết định xem có nên sửa đổi Hợp Đồng trên cơ sở xem xét ảnh hưởng của sự kiện đó đối với việc thực hiện Hợp Đồng, và có nên giải phóng cho Bên Bị Trở Ngại khỏi một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ theo Hợp Đồng này hay không. Trong trường hợp Các Bên không đạt được Hợp Đồng về vấn đề trên và Sự Kiện Bất Khả Kháng vẫn tồn tại trong khoảng thời gian một trăm hai mươi (120) ngày, thì một Bên có thể chấm dứt Hợp Đồng này.
Tiểu Luận Tình Huống Lập Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần
Tiểu Luận Tình Huống Lập Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần

ĐIỀU 8.        CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

8.01       Từ Bỏ; Các Quyền Cộng Dồn

Việc bất kỳ Bên nào không thực hiện hoặc chậm thực hiện việc yêu cầu một Bên khác thực hiện bất kỳ điều khoản nào theo Hợp Đồng này sẽ không ảnh hưởng đến quyền yêu cầu thực hiện của Bên đó đối với điều khoản đó trừ khi việc thực hiện đó được Bên đó từ bỏ bằng văn bản. Bất kỳ quyền nào được trao cho một Bên theo Hợp Đồng này hoặc theo luật sẽ được tích lũy và có thể được thực hiện đơn lẻ hoặc toàn bộ vào từng thời điểm.

8.02       Bảo Mật – Tiểu Luận Lập Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần

Không Bên nào được tiết lộ thông tin và nội dung liên quan đến Hợp Đồng này mà không có chấp thuận trước bằng văn bản của Bên còn lại.

8.03       Chuyển Nhượng

Bên Bán không được quyền chuyển nhượng hoặc tạo lập bất kỳ ủy thác nào đối với, hoặc có ý định chuyển nhượng hoặc tạo lập bất kỳ ủy thác nào đối với, bất kỳ quyền và nghĩa vụ của Bên Bán theo Hợp Đồng này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên Mua.

8.04       Luật Điều Chỉnh

Hợp Đồng sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

8.05       Giải Quyết Tranh Chấp

Mọi tranh chấp hoặc khác biệt phát sinh giữa các bên liên quan đến Hợp Đồng này, bao gồm bất kỳ vấn đề nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc việc thực hiện Hợp Đồng, nếu không được các bên tự giải quyết thông qua đàm phán và thương lượng thì sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.

8.06       Hiệu Lực Và Hiệu Lực Từng Phần

 1. Nếu bất kỳ một hoặc một số quy định của Hợp Đồng này vì bất kỳ lý do nào trở nên vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không có khả năng thi hành trên bất kỳ khía cạnh nào theo các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, thì những điều khoản vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không có khả năng thi hành đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại của Hợp Đồng này, và Hợp Đồng này sẽ tiếp tục được thực hiện theo quy định pháp luật như thể các điều khoản vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không có khả năng thi hành nêu trên chưa từng được quy định trong Hợp Đồng này, và Hợp Đồng này sẽ được thực hiện theo cách gần nhất có thể theo các điều khoản và ý định ban đầu của Hợp Đồng; và
 2. Các Bên sẽ cố gắng thay thế bất kỳ quy định vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không có khả năng thi hành nào nêu trên bằng các quy định có giá trị, hợp pháp và có khả năng thi hành theo mức thể hiện được gần nhất có thể ý định ban đầu của Các Bên.

8.07       Các Bộ Hợp Đồng; Ngôn Ngữ

Hợp Đồng này được lập thành 6 (sáu) bộ bằng tiếng Việt có giá trị ngang bằng nhau, trong đó mỗi Bên giữ 3 (ba) bộ để thực hiện.

ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG, các đại diện được ủy quyền của Các Bên đã ký kết Hợp Đồng này vào ngày tháng năm được ghi tại phần đầu của Hợp Đồng này.

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY CỔ PHẦN []

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY CỔ PHẦN []

Chữ ký:  ______________________

Họ tên: Bà []

Chức vụ:   Tổng Giám Đốc

Chữ ký:  ______________________

Họ tên: Ông []

Chức vụ:   Tổng Giám Đốc

Download miễn phí

Tiểu Luận Tình Huống Lập Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần hy vọng bài viết này có thể mang lại giá trị kham thảo cho các anh chị. Cảm ơn đã tin tưởng đội ngũ luận văn chúng tôi, ngoài ra luanvantrust.com còn nhiều bài tiểu luận hay khác, các anh chị có thể kham thảo thêm. Nếu cần trợ giúp tư vấn về bài viết hoặc báo giá viết bài thì hãy liên hệ với chúng tôi.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x