Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Tại Bưu Điện Tỉnh Hà Giang

Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Tại Bưu Điện

Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Tại Bưu Điện Tỉnh Hà Giang có phải bạn đang tìm kiếm một bài báo cáo tổng hợp hay không, đặc biệt là các bạn sinh viên chuẩn bị thực tập tại Bưu điện hoặc đang thực tập tại bưu điện chuẩn bị làm báo cáo, bài viết này khá là đầy đủ nội dung từ công tác kế hoạch kinh doanh, công tác tài chính kế toán thống kê, công tác tổ chức nhân sự, công tác Marketing, công tác tổ chức sản xuất, công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

Qúa trình làm báo cáo thực tập, các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ thuê viết khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đè tài và báo giá viết báo cáo trọn gói nhé.

1. Công tác Kế hoạch – Kinh doanh

Kế hoạch phát triển mạng lưới BC – VT của đơn vị được xây dựng trên cơ sở:

  • Thực trạng mạng lưới BC – VT của đơn vị đến ngày 31/12 của năm thực hiện.
  • Dự báo về nhu cầu của thị trường thông qua công tác khảo sát, thăm dò thị trường.
  • Cấu trúc tổng thể mạng lưới BC – VT của đơn vị trong từng giai đoạn đã được phê duyệt, định hướng phát triển các dịch vụ, đổi mới công nghệ BC – VT của và quy hoạch của địa phương.

Mục tiêu: Đảm bảo đồng bộ về nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin của địa phương trước mắt và lâu dài, đảm bảo tính kinh tế, tiết kiệm, chi phí hợp lý.

Kế hoạch phát triển mạng lưới BC – VT của đơn vị phản ánh: Năng lực hiện có của mạng lưới, mức độ mạng lưới đã được sử dụng, nhu cầu phát triển mạng lưới của đơn vị trong năm kế hoạch.

Kế hoạch phát triển mạng lưới BC – VT là cơ sở để xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản.

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản phải được xây dựng trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới BC – VT và yêu cầu về xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật khác, đối với nhu cầu kinh doanh và nhu cầu phục vụ trên địa bàn của từng đơn vị.

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản bao gồm: kế hoạch chuẩn bị đầu tư, kế hoạch thực hiện dự án đầu tư.

Mục tiêu: đảm bảo trực tiếp yêu cầu của sản xuất kinh doanh để huy động và sử dụng vốn có hiệu quả, chi phí hợp lý, đảm bảo chất lượng.

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản phản ánh dự kiến về vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư của các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư tập trung và nguồn vốn phân cấp cho đơn vị để: Xây dựng mới, mua sắm mới, cải tạo, mở rộng các công trình, trang thiết bị và cơ sở vật chất kĩ thuật khác trong mọi lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

Kế hoạch sản lượng và doanh thu của đơn vị được xây dựng trên cơ sở: Khảo sát, phân tích môi trường kinh doanh để dự báo nhu cầu về các dịch vụ BC – VT trên địa bàn; đánh giá về khả năng của các nguồn lực tại đơn vị.

Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Tại Bưu Điện Tỉnh Hà Giang
Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Tại Bưu Điện Tỉnh Hà Giang

2. Công tác Tài chính – Kế toán – Thống kê

2.a Công tác Tài chính – Kế toán

-Trung tâm khai thác vận chuyển Bưu điện tỉnh Hà Giang là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của TCT Bưu chính – Viễn thông Việt nam. Hàng năm được Tổng công ty giao kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận, được giao vốn phù hợp với khả năng kinh doanh. Trung tâm khai thác vận chuyển Bưu điện tỉnh Hà Giang chịu trách nhiệm trước TCT về hiệu qủa sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn được giao.

-Bưu điện Tỉnh chịu sự kiểm tra, giám sát về mặt tài chính của TCT, của cơ quan Tài chính địa phương và các hoạt động Tài chính, quản lý vốn và tài sản Nhà nước.

-Bưu điện Tỉnh có các đơn vị cơ sở trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Bưu điện Tỉnh, Được giao kế hoạch doanh thu, chi phí phù hợp với điều kiện, vị trí kinh doanh của từng đơn vị.

-Bưu điện Tỉnh có trách nhiệm thực hiện công tác kế toán tài sản, tiền vốn trong đơn vị. Thực hiện chế độ kế toán thống kê hiện hành: mở sổ kế toán phản ánh chính xác nguồn vốn, công nợ, vốn bằng tiền, các khoản thanh toán với TCT và các đơn vị cơ sở trực thuộc

2.b Công tác Thống kê – Phân tích

* Doanh thu Bưu điện tỉnh gồm:

* Doanh thu kinh doanh dịch vụ Bưu chính

* Doanh thu kinh doanh khác là doanh thu các hoạt động ngoài dịch vụ Bưu

* Doanh thu các hoạt động khác: là doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính và doanh thu các hoạt động bất thường.

* Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính

* Doanh thu các hoạt động bất thường: là các khoản thu từ các hoạt động xảy ra không thường xuyên ngoài các khoản thu từ hoạt động tài chính

Chi phí hoạt động kinh doanh bao gồm: chi nguyên vật liệu, khấu hao tài sản cố định, tiền lương và các khoản có tính chất tiền lương, chi ăn giữa ca, các khoản trích nộp theo quy định của Nhà nước như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí Công đoàn, chi nghiên cứu khoa học, công nghệ, đào tạo, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác.

3. Công tác Tổ chức Nhân sự

Hàng năm. Bưu điện Tỉnh lập kế hoạch lao động toàn đơn vị cho năm sau và trình TCT. Căn cứ vào kế hoạch phát triển mạng lưới, dịch vụ mới, số lượng lao động đén tuổi nghỉ chế độ, số lượng lao động do điều động, thuyên chuyển công tác,..Kế hoạch lao động mới xác định dựa trên cơ sở khối lượng công việc tăng thêm trong năm kế hoạch

Việc tuyển chọn người lao động vào làm việc tại Bưu điện tỉnh căn cứ vào kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo yêu cầu tăng năng suất lao động, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của Trung tâm hàng năm hoặc của từng giai đoạn

Căn cứ vào yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, Bưu điện Tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn và kế hoạch đào tạo hàng năm. Trong đó xác định rõ nhu cầu học cho từng lĩnh vực cụ thể: Số lượng học theo từng cấp trình độ, ngành nghề và hình thức học

Định mức lao động là căn cứ quan trọng để tính toán số lượng lao động biến động trong năm kế hoạch. Là căn cứ để bố trí sắp xếp lao động khoa học hợp lý theo yêu cầu về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ phục vụ theo kế hoạch hàng năm của Trung tâm.

Giám đốc BĐT có trách nhiệm tổ chức, xây dựng, quản lý áp dụng hệ thống định mức lao động theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và xã hội; của TCT Bưu chính Viễn thông Việt nam làm cơ sở cho việc sử dụng lao động hợp lý, xây dựng đơn giá tiền lương và trả lương gắn với năng xuất, chất lượng lao động

Phân công lao động: đựơc bố trí theo chức danh, nội dung công việc. Đối với những đơn vị có khối lượng công việc nhiều thì được được định mức lao động nhiều, còn những đơn vị có khối lượng công việc ít thì định mức lao động cũng sẽ ít hơn đảm bảo nguyên tắc bố trí lao động khoa học để người lao động phát huy được năng lực, sở trường làm việc có năng suất, chất lượng tốt nhất.

Nội quy lao động gồm có các nội dung chủ yếu sau đây được Trung tâm thể hiện thông qua các tiêu chí như:

– Thời gian làm viêc, thời gian nghỉ ngơi.

– Trật tự trong doanh nghiệp.

– An toàn lao động, vệ sinh lao động.

– Bảo vệ tài sản và bí mật công nghệ kinh doanh.

– Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

Trong kế hoạch lao động bao gồm các chỉ tiêu :

– Tổng số lao động cần thiết theo định mức (Lao động công nghệ, lao động quản lý, lao động bổ trợ).

– Tổng số lao động kế hoạch (Trực tiếp sản xuất, Quản lý sản xuất khác ứng với các trình độ Đại học, Trung học, Công nhân)

– Tổng số lao động ngoài dây chuyền sản xuất.

– Lao động thuê ngoài.

Hệ thống định mức lao động đang áp dụng tại đơn vị: cùng với các chỉ tiêu của những kế hoạch khác như kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phát triển mạng lưới… sẽ là căn cứ để các đơn vị và Trung tâm khai thác vận chuyển Bưu điện Hà Giang tính toán xem cần bao nhiêu lao động với trình độ, phẩm chất, kỹ năng như thế nào để có thể hoàn thành khối lượng công việc được giao trong năm kế hoạch

Thực tế sử dụng lao động tại các đơn vị trực thuộc trong năm trước: Giúp đơn vị xác định mức độ đáp ứng của số lượng lao động hiện có đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh: mỗi loại lao động thừa hay thiếu bao nhiêu? Cần phải có thêm những phẩm chất, kỹ năng nào?  Đơn vị sẽ bắt đầu từ việc thu thập và phân tích các số liệu đến 31/12 năm trước về quy mô lao động (lao động thực tế và lao động định biên), cơ cấu lao động theo trình độ, giới tính, độ tuổi, chức năng, theo hình thức hợp đồng lao động… số lượng tuyển dụng trong năm, số lượng thuyên chuyển, sa thải, nghỉ hưu…

XEM THÊM ==>  Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Bưu Điện + 10 Bài Mẫu Điểm Cao

4. Công tác Marketing

4.a  Công tác quản trị marketing

Trong những năm vừa qua với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ công nhân viên đã mang lại cho Bưu điện tỉnh Hà Giang những thành tựu làm cho kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Bưu điện tỉnh Hà Giang năm sau cao hơn năm trước, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Phát huy thế mạnh của doanh nghiệp dẫn đầu trong cung cấp dịch vụ Bưu chính. Để làm được việc đó thì công tác phát triển dịch vụ Bưu chính của Bưu điện tỉnh Hà Giang đã đạt được những kết quả nhất định là:

– Về chính sách sản phẩm: Ngoài các dịch vụ truyền thống Bưu điện tỉnh Hà Giang đã chú trọng phát triển các dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng, đảm bảo chất lượng và số lượng ngày càng cao.

– Về chính sách phân phối sản phẩm: Đã áp dụng được các hình thức bán hàng như bán lẻ, bán hàng tại nhà, mở rộng và phát triển thêm địa điểm bán hàng, rút ngắn bán kính phục vụ bình quân xuống còn 1,3 km, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, vùng sâu vùng xa.

– Về chính sách giao tiếp khuyếch trương: Trong những năm qua Bưu điện tỉnh đã chú trọng quan tâm đến công tác này bằng các hoạt động như quảng cáo, khuyến mại, hội nghị khách hàng, chăm sóc khách hàng, quan hệ với công chúng bằng nhiều hình thức đã gây cho khách hàng niềm tin vào uy tín chất lượng của Bưu điện.

– Mạng đường thư rộng khắp, Dịch vụ bưu chính cung cấp đa dạng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng nhất là nhóm các dịch vụ cộng thêm. Bưu điện tỉnh thực hiện quản lý và khai thức mạng lưới Bưu chính công cộng phát triển mạnh trong thời gian vừa qua, tạo điều kiện đầu tư phát triển mạng lưới, dịch vụ bưu chính rộng khắp, chất lượng cao. Bưu điện tỉnh Hà Giang có mạng bưu cục rộng khắp, các bưu cục này tiếp cận sát với các khu vực dân cư, các cơ quan và các doanh nghiệp. Điểm cung cấp các dịch vụ Bưu chính, Viễn thông gần dân đã tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi khách hàng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ Bưu chính, Viễn thông. Mặt khác với ưu thế này, lực lượng bưu tá thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với khách hang tạo mối quan hệ gắn bó thân thiết mà đối thủ cạnh tranh chưa có điều kiện thực hiện.

– Mạng bưu cục được đầu tư nâng cấp kiên cố và từng bước khang trang. Đưa dần máy móc, thiết bị tin học vào quản lý và khai thác các dịch vụ Bưu chính như: PHBC, TKBĐ, Chuyển tiền, EMS… nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng năng suất lao động đồng thời thể hiện phong cách sản xuất kinh doanh mới, tạo uy tín cho thương hiệu “Bưu chính Việt Nam” trên thị trường cạnh tranh. Hà Giang được chọn là đơn vị điển hình triển khai thành công dịch vụ mới.

– Cùng với việc mở rộng mạng lưới đầu tư các trang thiết bị sản xuất Bưu điện tỉnh còn thường xuyên quan tâm đến đội ngũ cán bộ công nhân viên bằng cách đưa cán bộ công nhân viên đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bố trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn của từng người lao động, thường xuyên chăm lo đến đời sống cán bộ công nhân viên đây cũng là một yếu ttos quan trọng giúp cho cán bộ công nhân viên yên tâm công tác và từ đó họ sẵn sàng cống hiến công sức của mình cho doanh nghiệp.

Mặc dù mới thực hiện trong những ngày cuối năm 2017.nhưng đã triển khai được một số công việc đáng kể:

-Đề ra những chương trình hành động” Vì khách hàng” và những quy định về chăm sóc khách hàng của TCT và Trung tâm.

-Tăng cường công tác khảo sát thị trường để nắm vững nhu cầu của thị trường và những thông tin phản ánh của khách hàng đề xuất Ban Giám đốc các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ.

4.b Các hoạt động marketing hỗn hợp

Tỉnh Hà Giang là một tỉnh miền núi, mới được khởi sắc từ khi có các chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước. Thị trường thương mại giữa hai biên giới  Việt nam- Trung quốc trở lên sôi động so với trước đây. Hà Giang cũng là một trong những miếng bánh mà các đối thủ cạnh tranh để ý tới.

-Đối với thị trường hiện tại:

+ Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, chất lượng dịch vụ, thực hiện tốt các công tác sau bán hàng, công tác chăm sóc khách hàng như; thái độ giao tiếp, các công tác bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa, …

+Thực hiện nghiêm chỉnh những qui định về ngiệp vụ tính cước, giải quyết các yêu cầu hoặc khiếu nại của khách hàng nhanh chóng, thuận lợi và có những chính sách linh hoạt, ưu tiên đối với những khách hàng lớn.

-Đối với thị trường tiềm năng:

+Căn cứ các kết quả điều tra, khảo sát thị trường xác định thị trường mục tiêu cho mỗi dịch vụ trên địa bàn để xây dựng chương trình tuyên truyền quảng cáo.

+Tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị, quảng cáo, tuyên truyền tại các địa điểm của giao dịch bưu điện.

Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Tại Bưu Điện
Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Tại Bưu Điện

5. Công tác Tổ chức sản xuất

Tính đến thời điểm hiện tại mạng lưới Bưu chính của Trung tâm khai thác vận chuyển Bưu điện Hà Giang gồm:

-Mạng bưu cục:

+ 01 Bưu cục cấp I (Bưu điện Thành phố Hà Giang)

+ 11 Bưu cục cấp II

+ 28 Bưu cục cấp III

+ 87 Điểm Bưu điện VHX trải đều trên các vùng kinh tế, dân cư trọng điểm.

  • Mạng vận chuyển:

+ Đường thư cấp I: hàng ngày có 01 chuyến

+ Hành trình phụ trợ đường thư cấp I, tần suất 1 chuyến/ngày có 3 địa điểm giao nhận.

+ Đường thư cấp II sử dụng xe chuyên ngành: gồm có 5 tuyến

+ Đường thư cấp 3: Tại các huyện đường thư cấp 2 sử dụng phương tiện xe máy, tần suất 1 chuyến/ngày.

+ Đường thư nội thị: tuỳ theo sản lượng, địa bàn phục vụ các BĐ huyện, thị bố trí lực lượng Bưu tá phát trong ngày bằng các phương tiện xe máy, ôtô chuyên dùng. Thời gian phát đảm bảo từ  7 giờ đến 17 giờ đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp; đến 18 giờ đối với địa chỉ là tư nhân. Những trường hợp phục vụ công tác thông tin chỉ đạo của các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương được phục vụ 24/24.

Mạng lưới Bưu chính được trải khắp địa bàn từ trung tâm tỉnh đến các huyện, các xã. Vì vậy đã đáp ứng được nhu cầu thông tin của mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đối với Trung tâm khai thác vận chuyển Bưu điện tỉnh Hà Giang nhiệm vụ phục vụ chính trị luôn được chú trọng song song với công tác phát triển kinh doanh. Mô hình đại lý được chú trọng phát triển trên địa bàn Thị xã, thị trấn, mô hình điểm Bưu điện – Văn hoá xã được phát triển rộng khắp đến các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn.

Cải tạo, nâng cấp các địa điểm phù hợp, đưa dần các dịch vụ truyền thống xuống các điểm Bưu điện văn hoá xã, trang bị mạng Internet cho một số điểm Bưu điện – văn hóa xã theo chủ trương “đưa Internet xuống nông thôn”, phát triển các Đại lý bưu điện đa dịch vụ… nhằm  mục đích rút ngắn bán kính phục vụ, tạo việc làm cho lao động của địa phương, giảm được chi phí khai thác mạng.

Mạng lưới Bưu chính được tổ chức và hoạt động theo các quy định của Luật Bưu chính. Các thể lệ, quy trình khai thác, định mức, thời gian biểu hành trình đường thư đảm bảo được tính thống nhất, đồng bộ. Các mạng đường thư được tổ chức hợp lý với hành trình ngắn nhất, do đó đã rút ngắn được các chỉ tiêu nhận, phát bưu gửi, chỉ tiêu toàn trình; nâng cao chất lượng phục vụ và là đòn bẩy đạt được mục tiêu về kinh doanh của đơn vị.

6. Công tác đầu tư- Xây dựng cơ bản

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, Tổng công ty định hướng phân cấp mạnh, giao quyền tự chủ và chịu trách nhiệm cho Trung tâm khai thác vận chuyển Bưu điện tỉnh Hà Giang phê duyệt dự án tổ chức đầu tư.

Tổng công ty sẽ quản lý công tác đầu tư của Trung tâm khai thác vận chuyển Bưu điện tỉnh Hà Giang thông qua việc ban hành tiêu chuẩn hóa quy trình, tăng cường kiểm tra giám sát và hỗ trợ đơn vị trong lập dự án, thúc đẩy tiến độ triển khai dự án.

Căn cứ vào nhu cầu đầu tư của các Bưu điện huyện, Bưu điện tỉnh sẽ xem xét và trình Tổng công ty dự án sơ bộ. Khi được phê duyệt, Bưu điện tỉnh sẽ tiến hành đầu tư và thực hiện các tiêu chuẩn theo đúng quy trình đầu tư của Tổng công ty giao.

Trong năm 2017, Trung tâm khai thác vận chuyển Bưu điện tỉnh Hà Giang đã được Tổng công ty phê duyệt nhiều hạng mục quan trọng để cải thiện môi trường và địa điểm làm việc. Trong số các dự án đó có thể nói như dự án xây dựng chỉnh trang lại Bộ phận giao dịch trung tâm của Bưu điện thành phố, Phòng giao dịch trung tâm.

Dự kiến trong năm 2018 sẽ có thêm một vài dự án cải tạo, đầu tư và nâng cấp hiệu quả sử dụng của một số các BĐH khác nữa.

Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Tại Bưu Điện Tỉnh Hà Giang bài viết được xây dựng và nghiên cứu dựa trên những yêu cầu và thắc mắc của các bạn về đề tài này. Chúng tôi hy vọng với những thông tin này của mình, sẽ giúp ích được cho bài báo cáo, khóa luận của bạn đạt kết quả tốt hơn. Ngoài ra, chúng tôi còn chia sẻ rất nhiều bài viết với nhiều chủ đề khác nhau phục vụ cho bài báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp, mời các bạn theo dõi website để cập nhật những bài viết mới nhất.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x