Tải Free Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Á Châu ACB

Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Á Châu

Tải Free Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Á Châu ACB nội dung bài viết được trích từ bài báo cáo thực tập thực tế của một bạn sinh viên khóa trước đạt điểm cao, nên các bạn đừng bỏ lỡ bài viết này. Nội dung bao gồm: giới thiệu về Ngân hàng Á châu (ACB), thị phần và khả năng cạnh tranh của ACB, mục tiêu chiến lược, cơ cấu tổ chức, tổng quan về ngân hàng Á Châu – PGD Tân Tiến.

Khi làm báo cáo thực tập, chắc hẳn các bạn sinh viên gặp một số khó khăn nhất định như không tìm được công ty, hay đề tài, không hoàn thành bài tốt, có thể liện hệ qua thuê viết báo cáo thực tập của Luận Văn TRust nhé.

1. Giới thiệu về Ngân hàng Á châu (ACB)

Tên tổ chức: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

Tên giao dịch quốc tế: ASIA COMMERCIAL BANK

Trụ sở chính 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (84.8) 3929 0999

Hình 2.1. Logo ngân hàng
Hình 2.1. Logo ngân hàng

Vốn điều lệ 7.814.137.550.000 đồng

Các hoạt động kinh doanh chính:

+ Huy động vốn ngắn, trung và dài hạn theo các hình thức tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, chứng chỉ tiền gửi; tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư; nhận vốn từ các tổchức tín dụng trong và ngoài nước; Cho vay ngắn, trung và dài hạn; chiết khấu thương phiếu, công trái và giấy tờ có giá; đầu tư vào chứng khoán và các tổ chức kinh tế;

+ Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách;

+ Kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc;

+ Thanh toán quốc tế, bao thanh toán;

+ Môi giới và đầu tư chứng khoán; lưu ký, tư vấn tài chính doanh nghiệp và bào lãnh phát hành;

+ Cung cấp các dịch vụ về đầu tư, quản lý nợ và khai thác tài sản, cho thuê tài chính và các dịch vụ ngân hàng khác.

2. Thị phần và khả năng cạnh tranh của ACB:

Thị phần tổng tài sản của riêng Ngân hàng ACB so với tổng phương tiện thanh toán của Ngành ngân hàng đến 30/9/2017 khoảng 7,2%. Bên cạnh đó, thị phần tín dụng của ACB khoảng 3,87%, tăng 0,33% so với đầu năm và khoảng 0,14% so với cùng kỳ năm trước; và ACB tiếp tục nắm giữ thị phần tín dụng cao hơn so với các ngân hàng đồng đẳng. Về huy động tiền gửi khách hàng, thị phần của ACB đến thời điểm 30/09/2017 là 6,5%.

Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Á Châu ACB
Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Á Châu ACB

 

3. Mục tiêu chiến lược – Thực Tập Tại Ngân Hàng Á Châu ACB

– Tăng trưởng cao bằng cách tạo nên sự khác biệt trên cơ sở hiểu biết nhu cầu khách hàng và hướng tới khách hàng.

– Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro đồng bộ, hiệu quả và chuyên nghiệp để đảm bảo cho sự tăng trưởng được bền vững.

– Duy trì tình trạng tài chính ở mức độ an toàn cao, tối ưu hóa việc sử dụng vốn cổ đông (ROE mục tiêu là 30%) để xây dựng ACB trở thành một định chế tài chính vững mạnh, có khả năng vượt qua mọi thách thức trong môi trường kinh doanh còn chưa hoàn hảo của ngành ngân hàng Việt Nam.

– Có chiến lược chuẩn bị nguồn nhân lực và đào tạo lực lượng nhân viên chuyên nghiệp nhằm đảm bảo quá trình vận hành của hệ thống liên tục, thông suốt và hiệu quả. Xây dựng “Văn hóa ACB” trở thành yếu tố tinh thần gắn kết toàn hệ thống một cách xuyên suốt. ACB đang từng bước thực hiện chiến lược tăng trưởng ngang và đa dạng hóa.

– Chiến lược tăng trưởng ngang:

+ Tăng trưởng thông qua mở rộng hoạt động

+ Tăng trưởng thông qua hợp tác, liên minh với các đối tác chiến lược

+ Tăng trưởng thông qua hợp nhất và sáp nhập

– Chiến lược đa dạng hóa

4. Cơ cấu tổ chức – Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Á Châu ACB

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức của ACB

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức của ACB
 Sơ đồ tổ chức của ACB

Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan quyết định cao nhất của ngân hàng gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp ít nhất mỗi năm một lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Ngân hàng quy định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Ngân hàng và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng…

 • Hội đồng quản trị: Do ĐHĐCĐ bầu ra, là cơ quan Quản trị ngân hàng, có toàn quyền nhân danh ngân hàng để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của ngân hàng trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ mà không được ủy quyền. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ quyết định chiến lược phát triển ngân hàng, xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý ngân hàng, đưa ra các biện pháp, các quyết định nhằm đạt được các mục tiêu do ĐHĐCĐ đề ra.
 • Ban kiểm soát: Do ĐHĐCĐ bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động tài chính của ngân hàng; giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, kế toán; hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ của ngân hàng; thẩm định báo cáo tài chính hàng năm; báo cáo cho ĐHĐCĐ tính chính xác, trung thực, hợp pháp về báo cáo tài chính của ngân hàng.
 • Các Hội đồng: Do HĐQT thành lập, làm tham mưu cho HĐQT trong việc quản trị ngân hàng, thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh; đảm bảo sự phát triển hiệu quả, an toàn và đúng mục tiêu đã đề ra. Hiện nay, ngân hàng có 04 Hội đồng, bao gồm:

Hội đồng nhân sự có chức năng tư vấn cho Hội đồng quản trị các vấn đề về chiến lược quản lý và phát triển nguồn nhân lực của ngân hàng để phát huy cao nhất sức mạnh của nguồn nhân lực, phục vụ hiệu quả cho nhu cầu phát triển của ngân hàng.

Hội đồng tín dụng có chức năng xét cấp tín dụng, phê duyệt hạn mức tiền gửi của ngân hàng tại các tổ chức tín dụng khác, phê duyệt việc áp dụng biện pháp xử lý nợ và miễn giảm lãi; quyết định về chính sách tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng trên toàn hệ thống.

Hội đồng đầu tư có chức năng thẩm định các dự án đầu tư và đề xuất ý kiến cho cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư.

Hội đồng ALCO có chức năng quản lý cấu trúc bảng tổng kết tài sản của Ngân hàng, xây dựng và giám sát các chỉ tiêu tài chính, tín dụng phù hợp với chiến lược kinh doanh của ngân hàng.

 • Tổng giám đốc: Do HĐQT bổ nhiệm, là người chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về hoạt động hàng ngày của ngân hàng. Giúp việc cho Tổng Giám đốc là các Phó Tổng Giám đốc, các Giám đốc khối, Kế toán trưởng và bộ máy chuyên môn nghiệp vụ.

XEM THÊM ==>  Báo Cáo Thực Tập Tại Phòng Hành Chính Nhân Sự Ngân Hàng

5. Tổng quan về ngân hàng Á Châu – PGD Tân Tiến

5.1. Lịch sử hình thành và phát triển:

Ngân Hàng ACB – PGD Tân Tiến được thành lập năm 2012

 • Tên giao dịch: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – PGD Tân Tiến
 • Trụ sở: 360 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

5.2. Các hoạt động chính của PGD:

 • Nhận tiền gửi ngắn hạn, trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân.
 • Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn đối với các tổ chức, cá nhân.
 • Chiết khấu trái phiếu, thương phiếu và các chứng từ có giá.
 • Cung cấp các dịch vụ cho khách hàng theo ủy nhiệm của Tổng Giám Đốc và được sự cho phép của Ngân Hàng Nhà Nước.
 • Kinh doanh ngoại tệ, vàng, …

5.3. Cơ cấu tổ chức: Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Á Châu ACB

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức của ACB – PGD Tân Tiến

 • Ban giám đốc:

Lãnh đạo của ACB – PGD Tân Tiến là Ban giám đốc gồm 01 giám đốc và các trưởng phòng của các phòng ban giám sát và điều hành mọi hoạt động công việc cuả ngân hàng.

           Tổ chức chỉ đạo điều hành, quản lý và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của chi nhánh như: hoạt động kinh doanh, quản lý nhân viên, quan  hệ hợp tác, đầu tư, …theo sự ủy nhiệm của ĐHĐCĐ và Tổng Giám đốc.

Kiểm tra, đôn đốc nhân viên dưới quyền trong việc thực hiện các chính sách của nhà nước, các quy định của ACB.

Ban giám đốc có quyền xử lý và kiến nghị lên tổng giám đốc hay các cấp có thẩm quyền xử lý những hành vi, vi phạm về các nghiệp vụ và các dịch vụ có liên quan đến hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Ban giám đốc là đại diện pháp nhân của chi nhánh, và là người chịu trách nhiệm trực tiếp với Hội đồng Cổ đông.

 • Phòng KHCN và KHDN: Đây là hai phòng quan trọng và lớn nhất của đơn vị, chuyên sâu về nghiệp vụ tiền tệ, tín dụng, thanh toán quốc tế. Đây là nơi mang lại nguồn thu nhập chính cho ngân hàng. Chức năng chính của phòng là nghiên cứu, xem xét và cấp tín dụng cho khách hàng dưới nhiều hình thức, tùy theo năng lực và khả năng trả nợ của khách hàng.
 • Phòng hành chính: Phụ trách công tác hành chính của văn phòng, lưu trữ hồ sơ và quản lý nhân sự, theo dõi lưu trữ công văn đến và công văn đi. Dù không trực tiếp tham gia vào quá trình hoạt động kinh doanh của chi nhánh nhưng nó lại hỗ trợ rất nhiều cho các phòng ban khác.

XEM THÊM ==>  Công Việc Thực Tập Tại Ngân Hàng Và Bài Học Kinh Nghiệm

5.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của ACB – PGD Tân Tiến:

Ngân hàng Á Châu – PGD Tân Tiến là một trong những phòng giao dịch của ngân hàng. Kể từ khi thành lập đến nay, phòng giao dịch Tân Tiến đã phát triển rất mạnh mẽ và đạt được những thành tích đáng kể, góp phần vào sự tăng trưởng của ACB. Sau đây là một số chỉ tiêu tài chính quan trọng của Ngân hàng Á Châu – PGD Tân Tiến.

Vốn huy động:

Huy động vốn cũng là nhiệm vụ trọng tâm, quyết định cho sự tồn tại và phát triển của chi nhánh, đây là nguồn vốn đầu vào của ngân hàng.

Nguồn vốn chủ yếu của chi nhánh là tiền gửi của nhóm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm bằng Việt Nam đồng và ngoại tệ của khách hàng cá nhân và các hộ gia đình là chủ yếu.

Bảng 1.1. Nguồn vốn huy động của ACB  – PGD Tân Tiến

ĐVT: Tỷ đồng

(Nguồn: báo cáo tổng kết năm của Ngân Hàng ACB – PGD Tân Tiến)

Qua số liệu trên ta thấy nguồn vốn huy động của ngân hàng đã có sự tăng trưởng qua các năm. Năm 2018 kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, lạm phát của nền kinh tế tăng cao khiến cho các khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại các ngân hàng có thời điểm nhận được lãi suất thực âm, dẫn đến tâm lý của rất nhiều khách hàng không muốn chọn ngân hàng như là kênh đầu tư cho số tiền nhàn rỗi của mình. Trong tình hình như vậy, Ngân hàng ACB – PGD Tân Tiến vẫn có được sự tin tưởng ủng hộ của khách hàng, thông qua chỉ tiêu huy động vốn vẫn tăng trưởng cao trong tình hình kinh tế khó khăn. Điều này cho thấy ngân hàng đã tạo được một sự tin cậy trong lòng khách hàng, là tiền đề tốt để phát triển hơn nữa trong tương lai.

Tuy năm 2018, nguồn vốn huy động của chi nhánh vẫn tăng cao so với các năm trước, nhưng tỷ trọng tiền gửi thanh toán chiếm tỷ trọng thấp 13% trong nguốn vốn huy động. Điều này chứng tỏ, người dân chưa thấy được sự tiện lợi và an toàn trong việc thanh toán qua ngân hàng (chuyển khoản), dẫn đến việc thanh toán bằng tiền mặt vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất ở nước ta. Mặt khác, nguồn vốn huy động chủ yếu của chi nhánh vẫn là tiền gửi tiết kiệm chiếm đến 87%. Nguyên nhân là, khi gửi tiền tiết kiệm thì khách hàng tiết kiệm được tiền nhàn rỗi của mình mà vẫn được hưởng lãi suất cao, an toàn, sinh lời, có sổ tiết kiệm và nhận được nhiều tiện ích khác từ tài khoản tiền gửi tiết kiệm …

Sang năm 2019, tổng nguồn vốn huy động tăng so với năm 2018. Cụ thể là năm 2019 tăng so với 2018 là 372 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng là 5.3%. Đáng lưu ý là, tỷ trọng tiền gửi thanh toán tăng đột biến và chiếm tỷ trọng cao nhất trong nguồn vốn huy động năm 2019 là 21% và tăng 72.1% so với năm 2018. Đây là sự thay đổi rõ rệt nhất. Nguyên nhân do một phần tác động của cuộc khủng hoảng toàn cầu. Sau khi được chính phủ hỗ trợ gói lãi suất 4% cho các doanh nghiệp nhằm kích cầu nền kinh tế, thì các doanh nghiệp đã có cơ hội được tiếp cận với nguồn vốn của ngân hàng một cách thuận tiện và dễ dàng hơn. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp khi vay vốn nhiều qua ngân hàng cũng đồng nghĩa với tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng cũng tăng lên. Từ đó, việc sử dụng tài khoản thanh toán của doanh nghiệp cũng mở rộng và thuận tiện hơn như việc cho vay bằng chuyển khoản, trả lãi vay, thanh toán tiền hàng hóa, trả lương, nộp tiền điện, nước…đều được thực hiện rất an toàn và linh hoạt qua tài khoản tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp. Ngoài ra, tiền gửi thanh toán giúp khách hàng có thể rút tiền vào và gửi tiền ra bất cứ lúc nao, đồng thời nó còn giúp cho doanh nghiệp dễ dàng sử dụng cho mục đích kinh doanh đầu tư được linh hoạt mà vẫn được hưởng lãi. Chính những yếu tố đó, đã góp phần làm thay đổi cơ cấu vốn huy động của ngân hàng ACB nói chung và ACB nói riêng.

Trong năm 2020, nguồn vốn huy động tăng so với 2019 là 291 tỷ đồng, tăng 3.9%. tiền gửi tiết kiệm chiếm đến 81% trên tổng nguồn vốn huy động, tăng 7.3% so với năm 2019. Trong khi đó tiền gửi thanh toán giảm 132 tỷ đồng, tỷ trọng trong cơ cấu nguồn vốn huy động giảm xuống còn 19%. Đây là điều tốt vì tiền gửi tiết kiệm là nguồn tiền ổn định đối với ngân hàng. Tuy nhiên, chi phí huy động vốn cao sẽ tác động đến lãi suất cho vay cao. Vì vậy mà sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cho vay của ngân hàng ACB cũng như là PGD Tân Tiến.

Bảng 1.2. Dư nợ cho vay

ĐVT: Tỷ đồng

  (Nguồn: báo cáo tổng kết năm của Ngân hàng ACB – PGD Tân Tiến)

Qua số liệu trên cho thấy tổng dư nợ cho vay của PGD Tân Tiến đều tăng lên qua các năm. Đây là kết quả của sự nỗ lực hết mình trong công việc của các cán bộ và nhân viên tín dụng của PGD. Có thể thấy, đứng trước ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, sức mua của nền kinh tế thấp buộc các doanh nghiệp không muốn mở rộng sản xuất. Bên cạnh đó là việc tăng lãi suất cơ bản của NHNN khiến lãi suất cho vay của các NHTM tăng cao, có thời điểm lãi suất cho vay lên tới 21%, đã làm cho các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng. Đứng trước tình hình khó khăn do suy thoái kinh tế thì NHNN đã giảm lãi suất cơ bản và tỷ lệ dự trữ bắt buộc xuống, cộng với chính sách hỗ trợ và chính sách tín dụng linh hoạt, chặt chẽ của ngân hàng ACB thì tốc độ tăng trưởng dư nợ của PGD Tân Tiến năm 2019 tăng cao so với năm 2018 là 76.1%, đạt 1,692 tỷ đồng.

Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Á Châu
Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Á Châu

 Bên cạnh việc các doanh nghiệp được hưởng gói hỗ trợ lãi suất đến hết năm 2020, thì trong những năm qua, ngân hàng ACB – PGD Tân Tiến, đã mở rộng nhiều hình thức cấp tín dụng phù hợp với nhu cầu đa dạng của hai nhóm khách hàng mục tiêu, đó là KHCN và DNVVN. Cụ thể, đối với sản phẩm tín dụng cá nhân thì cho vay tiêu dùng sinh hoạt, kinh doanh, mua nhà – nền nhà, xây dựng nhà cửa, cho vay du học…Còn ở mảng tín dụng doanh nghiệp, thì có các sản phẩm như cho vay thế chấp lô hạt nhựa, tài trợ xuất nhập khẩu, sản phẩm bao thanh toán … Nhờ việc đa dạng hóa danh mục cho vay, . Điều đó đã làm cho dư nợ cho vay của Ngân hàng ACB – PGD Tân Tiến tính đến hết 31/12/2020 đạt 5,650 tỷ đồng, tăng gần 1.5 lần so với dư nợ cho vay năm 2019. Điều này cho thấy được uy tín và năng lực cạnh tranh của ngân hàng ACB rất cao, có khả năng phát triển rất mạnh trong thời gian tới.

Bảng 1.3. Nợ quá hạn

ĐVT: Tỷ đồng

(Nguồn: báo cáo tổng kết năm của Ngân Hàng ACB – PGD Tân Tiến)

            Hiện nay, ACB – PGD Tân Tiến là một trong những chi nhánh có tổng dư nợ ở mức tương đối cao. Tuy nhiên, trong quan hệ tín dụng việc phát sinh nợ quá hạn là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, nợ quá hạn là mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng khi cấp tín dụng cho khách hàng. Mặc dù, số nợ này không bị mất hoàn toàn nhưng các món vay có tài sản thế chấp, cầm cố với thủ tục phát mãi còn rườm rà, tốn chi phí và mất thời gian trong việc thu hồi nợ, có khi còn kéo dài đến năm sau. Trong 3 năm trên thì năm 2018 là năm mà tỷ lệ nợ quá hạn cao nhất 0.70%, chiếm 15.5 tỷ đồng. Tuy nhiên những khoản nợ này đã được ngân hàng ACB – PGD Tân Tiến nhận biết trước nên đã lập dự phòng. Nếu so với toàn hệ thống ngân hàng ACB, thì có khoản nợ quá hạn thấp, vẫn nhỏ hơn 1% . Kết quả này đã vượt dự kiến của Ban Giám đốc, nhất là trong tình hình khó khăn của cuộc khủng hoảng. Điều này chứng tỏ hoạt động tín dụng của ACB – PGD Tân Tiến ngày càng hiệu quả. Ngày nay, các ngân hàng thương mại luôn tìm cách để mở rộng hoạt động tín dụng và ACB – PGD Tân Tiến cũng vậy. Mặc dù môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt nhưng thực tế dư nợ cho vay của ACB – PGD Tân Tiến vẫn không ngừng tăng lên. Điều đáng chú ý là, tỷ lệ nợ quá hạn trên dư nợ cho vay năm 2020 là thấp nhất so với các năm trước. Điều này chứng tỏ, chính sách tín dụng của ngân hàng khi quyết định cấp tín dụng đều rất thận trọng và đảm bảo an toàn cho ngân hàng. Đây là điều đáng kích lệ, là cả quá trình phấn đấu của ACB – PGD Tân Tiến. Ngoài ra chỉ tiêu nợ quá hạn còn thể hiện năng lực làm việc của càn bộ tín dụng không ngừng nâng cao.

            Có thể thấy, có được thành công như vậy cũng là nhờ vào việc quản lý và kiểm soát tín dụng chặt chẽ của hội đồng quản trị, ban chính sách, quản trị tín dụng , đại diện hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc. Việc định lượng và quản lý rủi ro tín dụng trong các khoản cho vay đã được ban lãnh đạo ngân hàng ACB thông qua việc xây dựng hạn mức cho vay đối với mỗi khách hàng hay một nhóm khách hàng theo quy định hiện hành của ngân hàng nhà nước việt nam. Ngoài ra, việc quản lý rủi ro tín dụng còn được thực hiện thông qua đánh giá thường xuyên loại tài sản được chấp nhận là tài sản thế chấp và phân tích khách hàng hay khách hàng tiềm năng có thể thanh toán gốc và lãi cho ngân hàng. Có thể thấy, nhờ áp dụng áp dụng một hệ thống hiện đại vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng cùng với việc áp dụng linh hoạt, đa dạng các chính sách, chiến lược trong kinh doanh và quản lý rủi ro tốt đã mang lại những thành tích rất cao quý cho ngân hàng ACB. Năm 2019, lần đầu tiên tại Việt Nam, chỉ có ACB nhận được 6 giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt nam năm 2019 ” do 6 tạp chí tài chính ngân hàng danh tiếng quốc tế bình chọn (Asiamoney, FinanceAsia, Global Finance, Euromoney, The Asset và The Banker). Và Tính đến ngày 09/10/2018, ACB lại tiếp tục vinh dự nhận được 4 giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2018” từ các tạp chí tài chính danh tiếng là (Asiamoney, FinanceAsia, The Asian Banker và Global Finance).

Bảng 1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: Tỷ đồng

(Nguồn: báo cáo tổng kết năm của Ngân hàng ACB – PGD Tân Tiến)

Qua bảng số liệu ta thấy, tổng tài sản của chi nhánh tăng đều lên qua các năm. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của chi nhánh năm 2019 giảm so với 2018 là 59 tỷ. Nguyên nhân chính là trong những năm 2018 – 2019, nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế tài chính nói riêng bị ảnh hưởng mạnh bởi lạm phát và suy thoái kinh tế, nên có nhiều biến động lớn diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Ngân hàng ACB, trong đó có PGD Tân Tiến. Mặt khác do thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự cũng giảm, chi phí hoạt động dịch vụ tăng, cùng với việc trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cao đã làm cho lợi nhuận sau thuế của chi nhánh giảm. Vì vậy lợi nhuận sau thuế của chi nhánh giảm trong điều điện kinh tế khó khăn cũng không phải là một điều khó hiểu. Tuy nhiên sang năm 2018, sau khi nền kinh tế bắt đầu đi vào phục hồi thì  thì tốc độ tăng trưởng lợi nhận sau thuế đã tăng lên 5.8 tỷ đồng, tương ứng 4.64% so với năm 2019. Có thể thấy, đây là dấu hiệu phục hồi tốt của ngân hàng ACB cũng như là PGD Tân Tiến nói riêng. Với chiến lược kinh doanh đúng đắn của ngân hàng là “an toàn, chất lượng sau đó mới đến lợi nhuận”, cùng với sự lỗ lực hết mình của tập thể cán bộ, công nhân viên chi nhánh đã làm cho ngân hàng ACB cũng như PGD Tân Tiến vượt qua khó khăn và vẫn đạt mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong khối các ngân hàng TMCP Việt Nam.

Download miễn phí

Tải Free Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Á Châu ACB bài viết phù hợp với các bạn sinh viên đang chuẩn bị đi thực tập hoặc chuẩn bị làm bài báo cáo thực tập nộp cho nhà trường nhưng chưa có kinh nghiệm làm bài, hy vọng bài viết này sẽ giúp ích được cho các bạn. Luận văn trust luôn cập nhật những bài báo cáo, khóa luận hay để chia sẻ cho các bạn, hãy theo dõi website để được cập nhật những bài viết mới nhất, cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết chúc các bạn đạt điểm cao cho bài báo cáo.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x