Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty Vận Tải, Chức Năng Các Phòng Ban

Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty Vận Tải, Chức Năng Các Phòng Ban

Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty Vận Tải, Chức Năng Các Phòng Ban nội dung bài viết bao gồm sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty Vận Tải và chức năng quyền hạn của các bộ phận, bài viết này được trích từ một bài khóa luận tốt nghiệp được đánh giá cao của một bạn sinh viên trường Đại học Bách Khoa, bài viết phù hợp cho những bạn đang tìm kiếm tài liệu kham thảo làm khóa luận.

Qúa trình làm luận văn thạc sĩ, các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ làm thuê khóa luận của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đè tài và báo giá viết luận văn trọn gói nhé.

1. Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty Vận Tải

Sơ đồ Cơ cấu tổ chức công ty Vận Tải
Sơ đồ Cơ cấu tổ chức công ty Vận Tải

2. Chức năng quyền hạn của các bộ phận

2.1. Hội đồng quản trị

Là cơ quan được đại hội đồng cổ đông bầu ra, có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được qui định tại Điều lệ Công ty.

2.2. Tổng giám đốc

Là người được Hội đồng quản trị bổ nhiệm ( hoặc thuê ), có trách nhiệm điều hành việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn do Đại hội đồng cổ đông qui định.

2.3. Phó tổng giám đốc

Là người giúp việc cho Tổng giám đốc, được Tổng giám đốc giới thiệu và Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về các công việc được Tổng giám đốc giao.

Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty Vận Tải
Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty Vận Tải

2.4. Các phòng ban chức năng

  • Phòng tổ chức hàng chính

Chức năng :

– Tham mưu về quản lý, tuyển dụng, đào tạo, bảo hộ lao động.

– Giải quyết các chế độ đối với người lao động như tiền lương, tiền công, tiền thưởng, các loại bảo hiểm và chế độ khác.

– Tham mưu về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, quản trị hành chính, an ninh trật tự, y tế vệ sinh của Công ty.

– Là thường trực của Ban kế hoạch hóa gia đình, vì sự tiến bộ phụ nữ…

Nhiệm vụ:

– Tổ chức cán bộ:

+ Đề xuất phương án tổ chức bộ máy quản lý của Công ty phù hợp với từng thời kỳ, đạt hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và quản lý mọi hoạt động.

+ Thực hiện công tác quản lý cán bộ đương chức và thực hiện chế độ đánh giá phân loại cán bộ hàng năm.

+ Tham mưu công tác qui hoạch cán bộ lãnh đạo để có hướng đào tạo và bồi dưỡng.

+ Soạn thảo văn bản, thủ tục cho đoàn đi công tác nước ngoài, chuyển cho phòng Du lịch triển khai hộ chiếu, visa.

+ Phối hợp với phòng tài chính kế hoạch để xếp hạng doanh nghiệp, qui định chức danh cho từng nhân viên.

– Lao động tiền lương:

+ Tham mưu tiếp nhận lao động theo đúng qui trình và chất lượng, đúng ngành nghề đã đào tạo, điều chuyển lao động nhằm đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

+ Quản lý lao động theo chế độ chính sách Nhà nước và qui định của Công ty.

+ Quản lý hồ sơ nhân sự, phối hợp với thủ trưởng đơn vị, phòng kế hoạch xác định mức lao động cho từng công việc, từng bộ phận để làm căn cứ cho từng vị trí, thay thế lao động và xây dựng kế hoạch đảm bảo hợp lý trong dây chuyền sản xuất kinh doanh.

+ Thực hiện giải quyết quyền người lao động khi nghỉ chế độ: nghỉ phép, nghỉ ốm, thai sản, thôi việc, về hưu và chuyển công tác.

+ Quản lý chặt chẽ công tác tiền lương trên cơ sở  các văn bản hướng dẫn của Nhà nước và qui chế phân phối tiền lương của Công ty.

+ Phối hợp với phòng tài chính kết hoạch để theo dõi chế độ đóng bảo hiểm xã hội của đơn vị, của cán bộ, người lao động theo đúng chế độ nhà nước ban hành để hoàn thiện sổ bảo hiểm xã hội cho cá nhân người lao động.

+ Hàng tháng căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành toán tiền lương cho các đơn vị kịp thời chính xác, phản ánh và trao đổi với các bộ phận có liên quan và thủ trưởng đơn vị những phát sinh không hợp lí có ảnh hưởng đến tiền lương của người lao động.

+ Phối hợp với phòng tài chính kế hoạch để tham mưu phương án thưởng từ quĩ lương trên nguyên tắc đảm bảo khuyến khích được đơn vị và cá nhân làm việc có hiệu quả.

+ Thống kê báo cáo lao động tiền lương, thu nhập theo qui định của ngành sau khi thống nhất số liệu với tài chính kế hoạch và báo cáo theo yêu cầu cụ thể của Giám đốc.

+ Chấn chỉnh kịp thời những đơn vị thực hiện không đúng quản lý và sử dụng lao động và tiền lương.

– Đào tạo và bảo hộ lao động:

+ Căn cứ tình hình cụ thể của Công ty, nghiên cứu hình thức đào tạo lại của công nhân viên chức, bồi dưỡng về trình độ nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng sự phát triển của công ty.

+ Đề xuất trang bị bảo hộ lao động cho các bộ phận: Vệ sinh, nhà buồng, nhà bếp, bảo vệ, y tế…, đảm bảo an toàn lao động cho người lao động.

+ Theo dõi bảo hiểm lao động, tai nạn lao động trong suất xuất kinh doanh, hàng năm đánh giá công tác bảo hiểm lao động và báo cáo Liên Hiệp Đường sắt Việt Nam theo hướng dẫn của ngành.

+ Đề xuất cải tiến điều kiện lao động trong các bộ phận sản xuất kinh doanh, cơ quan Công ty và điều kiện của lao động nữ.

– Hành chính quản trị:

+ Soạn thảo các văn bản để làm căn cứ cho các hoạt động của Công ty đi vào nề nếp, có nguyên tắc, làm cho guồng máy quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh không bị chồng chéo trì trệ, mang lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.

+ Tập hợp tình hình, thông báo kết luận hội nghị giao ban sản xuất kinh doanh hàng tháng, quí của Công ty, đôn đốc các phòng, đơn vị , cá nhân thực hiện nhiệm vụ đúng nội dung, chất lượng thời gian.

+ Đảm bảo việc mua sắm, trang cấp thiết bị dụng cụ văn phòng cho cơ quan Công ty làm việc theo kế hoạch và nhu cầu đột xuất.

+ Phối hợp với phòng tài chính kế hoạch, phòng đào tạo kinh doanh, phòng Du lịch để cân đối kế hoạch chi phí quản lý, thực hiện theo dõi và điều tiết kế hoạch.

+ Đảm bảo điện nước, điều kiện làm việc và sinh hoạt cho cơ quan Công ty

– Văn thư lưu trữ:

+ Tiếp nhận công văn đến, vào sổ đánh số và trình Giám đốc theo dõi việc giải quyết công văn đến.

+ Chuyển công văn đi đảm bảo đúng địa chỉ, thời gian và thông báo bộ phận có liên quan biết. Đảm bảo truyền đạt kịp thời, chính xác khi có thông tin.

+ In ấn các tài liệu, thực hiện chế độ  lưu trữ hồ sơ thực hiện đúng nguyên tắc đóng dấu và quản lý con dấu.

+ Đảm bảo bí mật trong công tác công văn, giấy tờ, đảm bảo công tác lễ tân, khánh tiếp chỉ dẫn khách hàng đến liên hệ công tác.

– Thi đua tuyên truyền:

+ Cùng với Công đoàn, Đoàn thanh niên phát động tổ chức phong trào thi đua văn hoá, văn  nghệ thể thao, các hoạt động quần chúng.

+ theo dõi kết quả thi đua sơ kết và tập kết, phân loại và phân tích thành tích, đề xuất khen thưởng các Đảng viên, cá nhân có thành tích trong các phong trào và thành tích đột xuất.

+ Tuyên truyền thành tích của đơn vị, cá nhân trên các phương tiện, thông báo trên nội bộ, các ngành và tạp chí ngành…

– Thanh tra bảo vệ quân sự:

+ Giúp giám đốc kiểm tra, xem xét, hoàn tất hồ sơ. Kiểm tra các qui chế Công ty ban hành phù hợp với pháp luật.

+ Tiếp người lao động, giải quyết những bước đầu khiếu nại, tố cáo theo nguyên tắc trong pháp lệnh thanh tra của Nhà nước.

+ Đề xuất hình thức kỷ luật và bồi thường vật chất đối với đơn vị cá nhân vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, vi phạm luật lao động, thiếu trách nhiệm làm mất mát tìa sản của Công ty.

+ Ngăn ngừa những việc làm không đúng pháp luật, sai nguyên tắc, hoạt động sản xuất kinh doanh không đúng pháp luật, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động sai nguyên tắc.

+ Tổ chức  tốt lực lượng bảo vệ từ cơ quan Công ty đến từng đơn vị cơ sở.

+ Phối hợp cơ quan công an các cấp thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện phòng cháy chữa cháy của các đơn vị, khách sạn nhà trọ.

– Y tế vệ sinh:

+ Tổ chức khám và điều trị những bệnh thường xuyên, chuyển bệnh viện cấp trên, khám và điều trị những bệnh y tế không đủ điều kiện khám và điều trị được.

+ Thực hiện chế độ kiểm tra sức khoẻ ban đầu cho người lao động và khám định kỳ theo hướng dẫn của y tế cấp trên.

+ Nghiên cứu đề xuất cải thiện vệ sinh môi trường để đảm bảo sức khoẻ cho người lao động.

XEM THÊM ==>    Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Công Ty Phụ Tùng Xe Ô Tô

  • Phòng đầu tư kinh doanh

Chức năng:

– Tham mưu công tác đầu tư xây dựng các công trình phục vụ công tác phát triển sản xuất kinh doanh.

– Tham mưu phát triển sản xuất kinh doanh trên cơ sở các ngành nghề hiện có và phát triển các ngành nghề mới.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

Công tác Đầu tư:

– Nghiên cứu xây dựng quy hoạch kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn về công tác đầu tư xây dựng mới kể cả liên doanh, liên kết trong nước và nước ngoài. Mở rộng, cải tạo duy tu sửa chữa cơ sở vật chất kỹ thuật toàn công ty, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh toàn công ty có hiệu quả nhất.

– Tham mưu và chỉ đạo thực hiện trình tự đầu tư xây dựng giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, đến khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng theo đúng quy định nhà nước đảm bảo chất lượng tiến độ và hiệu quả.

– Quản lý toàn bộ hồ sơ xây dựng, đất đai, nhà cửa và trang thiết bị là TSCĐ của công ty, tham mưu giải quyết những tồn tại, những quan hệ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ.

Công tác Kinh doanh

– Phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh trên các lĩnh vực hoạt động toàn công ty và từng đơn vị để định ra chiến lược phát triển cho từng thời kỳ: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

– Nghiên cứu thị trường trong nước, ngoài nước, hướng phát triển và biến động của thị trường để lựa chọn, tham gia, đề xuất, đón đầu mở ra lĩnh vực kinh doanh ngành nghề mới với các hình thức: Tự kinh doanh, liên doanh, liên kết…

– Phát triển công nghệ thông tin và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào các lĩnh vực hoạt động kinh doanh để tăng cường công tác quản lý, cung cấp thông tin, xử lý thông tin kịp thời, chính xác.

– Tổ chức mạng lưới kinh doanh hợp lý, mang lại hiệu quả cao.

Thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc giao.

Thừa lệnh (T/L) Tổng giám đốc ký các văn bản liên quan đến công tác Đầu tư – Xây dựng và các lĩnh vực khác liên quan theo quy định của Nhà nước và của Công ty về thẩm quyền ký văn bản.

Phối hợp với các phòng, ban, các đơn vị trong và ngoài công ty để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ.

Chịu trách nhiệm về các ý kiến tham mưu – chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra trong khuôn khổ chức năng nhiệm vụ được giao.

Bảo đảm tính chính xác các số liệu, các thông tin khi báo cáo theo quy định của pháp luật và công ty.

Giữ gìn bí mật thông tin và số liệu liên quan đến công ty. Tuân thủ các quy chế và quy định về công tác nghiệp vụ, chuyên môn.

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy chế phân cấp của công ty.

XEM THÊM ==>    Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Quản Lý Công Ty Cổ Phần Xây Dựng

  • Phòng Tài chính – Kế hoạch

Chức năng:

– Tổ chức tham mưu, giúp Tổng giám đốc quản lý về công tác tài chính, kế toán, theo quy định hiện hành của nhà nước, của công ty.

– Tham mưu định hướng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của công ty.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

Công tác tài chính – kế toán

Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán, thực hiện công tác tài chính, kế toán, phản ánh thông tin về hạch toán hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo chế độ kế toán nhà nước và quy định của công ty.

– Xây dựng quy chế quản lý tài chính kế toán, quản lý chi phí, kế hoạch thu – chi. Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra.

– Quản lý và phân tích các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thông qua các báo cáo tài chính và báo cáo kế toán để tham mưu cho Ban lãnh đạo chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ.

– Lập kế hoạch tài chính năm, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn phù hợp với chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh. Cân đối vốn, xác định và tìm nguồn huy động vốn, giám sát bằng đồng tiền về việc sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả đồng vốn.

– Nghiên cứu quy chế phân cấp về TCKT, hướng dẫn và xây dựng hệ thống tài khoản kế toán chi tiết áp dụng cho công ty và sử dụng phần mềm tin học phù hợp áp dụng cho công tác kế toán toàn công ty.

– Thực hiện hạch toán và theo dõi quá trình biến động các loại tài sản (TSCĐ, TSLĐ: tiền, CCDC, vật tư, hàng hóa, công nợ…) và trích khấu hao TSCĐ theo quy định trong quy chế tài chính do HĐQT ban hành.

– Hạch toán, theo dõi các loại vốn và quỹ của công ty, các khoản đầu tư, liên doanh, liên kết…

– Trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận trên cơ sở báo cáo tài chính được duyệt ( đã được kiểm toán độc lập, cơ quan thuế kết luận ) và các quyết định của đại hội đồng cổ đông, của HĐQT.

– Thực hiện công tác phản ánh thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời thông qua các báo cáo tài chính, các báo cáo của kế toán quản trị và các báo cáo đột xuất khác, phục vụ yêu cầu quản lý của nhà nước, của Tổng giám đốc.

– Soạn thảo, ban hành, hướng dẫn các văn bản nghiệp vụ để tổ chức thực hiện và nâng cao nghiệp vụ cho công tác kế toán toàn công ty.

– Thực hiện giao vốn, giám sát việc sử dụng vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh và quản trị của công ty.

– Phân tích hiệu quả công tác đầu tư: thông qua số liệu phân tích, tham mưu cho Tổng  giám đốc biết để chỉ đạo và điều chỉnh sản xuất kinh doanh phù hợp với thị trường và điều kiện , đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm trong kinh doanh và trong đầu tư.

Công tác kế hoạch:

– Nghiên cứu soạn thảo quy chế kế hoạch trên cơ sở chính sách chế độ nhà nước, tình hình phát triển kinh tế thị trường, nghị quyết đại hội cổ đông, nghị quyết HĐQT, tính đặc thù của công ty và từng lĩnh vực hoạt động.

– Phân tích thị trường, nguồn vốn, khả năng tình hình thực tế của công ty, dựa vào đặc điểm, điều kiện hoạt động… để xác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, quý, năm, ngắn hạn, dài hạn. Thông báo, hướng dẫn đơn vị trực thuộc xây dựn kế hoạch trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ; tính đúng, tính đủ đầu vào, khai thác tối đa cơ sở vật chất, điều kiện lợi thế của đơn vị, định mức lao động, định mức chi phí hợp lý, thẩm hạch, tổng hợp và trình Tổng giám đốc xét quyết định.

– Nghiên cứu, đề xuất các phương án sản xuất kinh doanh để áp dụng đối với từng đơn vị hoặc từng bộ phận. Nhằm không ngừng nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

– Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch của các đơn vị để có biện pháp chỉ đạo, điều hành.

Thực hiện sơ kết, tổng kết, thống kê để báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ các nội dung có liên quan đến công tác tài chính kế toán, kế hoạch theo quy định của pháp luật và quy định của công ty. Số liệu báo cáo phải chính xác, kịp thời. Chịu trách nhiệm về các ý kiến tham mưu cho Tổng giám đốc trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

Được quyền từ chối ký các văn bản, chứng từ khi thấy vi phạm quy định của nhà nước về tài chính kế toán. Trường hợp có mệnh lệnh của cấp có thẩm quyền quyết định vẫn phải thực hiện, và được bảo lưu ý kiến.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc giao.

Phối hợp với phòng TCHC tham gia ý kiến với các cấp có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, khen thưởng đối với đội ngũ viên chức làm công tác kế toán.

Thừa lệnh (T/L) Tổng giám đốc ký các văn bản liên quan đến công tác tài chính kế tóan, kế hoạch và các lĩnh vực khác liên quan theo quy định của Nhà nước và của Công ty về thẩm quyền ký các văn bản.

Phối hợp với các phòng, ban nghiệp vụ, các đơn vị trong và ngoài công ty để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ.

Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty Vận Tải, Chức Năng Các Phòng Ban
Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty Vận Tải, Chức Năng Các Phòng Ban
  • Phòng Du lịch

Chức năng:

– Tham mưu định hướng chiến lược phát triển kinh doanh du lịch – Lữ hành; Phát triển kinh doanh dịch vụ du lịch. Tham mưu điều hành kinh doanh du lịch lữ hành và tổ chức dịch vụ toàn công ty.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

Kinh doanh du lịch:

– Soạn thảo quy chế hoạt động kinh doanh du lịch, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động lữ hành quốc tế, nội địa, các dịch vụ như: ăn uống, lưu trú, thăm quan thắng cảnh…đảm bảo chất lượng tour, tuyến.

– Trực tiếp tổ chức kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế, kinh doanh dịch vụ du lịch, hạch toán kinh doanh theo quy định của công ty.

– Tham mưu về ký kết hợp đồng du lịch, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

– Xúc tiến thị trường, tạo thị trường ổn đinh quốc tế và nội địa, thị trường truyền thống, thị trường tiềm năng… để có hướng phát triển du lịch và dịch vụ.

– Có chương trình và nội dung tiếp thị luôn đổi mới phù hợp và thỏa mãn với nhiều đối tượng về thời gian, lứa tuổi, giá cả.

– Xây dựng đội ngũ thị trường lành nghề, nhiều kinh nghiệm, hiểu biết rộng, có năng khiếu giao tiếp phù hợp với nghề nghiệp, có tư tưởng yên tâm công tác, vì sự phát triển của công ty.

– Xây dựng và thực hiện chương trình quảng bá, tham gia có chọn lọc các hội chợ quốc tế, hội chợ trong nước. Đầu tư, liên doanh liên kết, xây dựng cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho du lịch phát triển đồng bộ, xây dựng và nâng cao trình độ sử dụng trang Website, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu thập thông tin, phát triển và nâng cao chất lượng lưu trú, cơ sở ăn uống, cơ sở danh lam thắng cảnh… Nhằm giữ vững và nâng cao uy tín thương hiệu.

– Nâng cao chất lượng điều hành, nắm bắt tình hình sát đúng, cụ thể để giải quyết những tình huống xảy ra trong quá trình thực hiện lữ hành và các dịch vụ.

– Tổ chức, chỉ đạo hệ thống mạng lưới làm dịch vụ về tầu có tổ chức trong toàn công ty để khai thác triệt để thế mạnh của ngành đường sắt, phát triển dịch vụ đại lý vé máy bay.

Đào tạo, rèn luyện đội ngũ hướng dẫn viên giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết sâu rộng, có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống lành mạnh, mẫn cán với công việc, tận tình, chu đáo với khách, trung thành với lợi ích doanh nghiệp.

– Đánh giá, tổng kết công tác kinh doanh du lịch theo định kỳ, hoặc tổ chức chuyên đề để rút kinh nghiệm, và tạo ra bước phát triển mới.

– Xây dựng hệ thống thống kê, báo cáo thường kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Tổng giám đốc.

Thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc giao.

Thừa lệnh (T/L) Tổng giám đốc ký các văn bản liên quan đến công tác Kinh doanh Du lich và các lĩnh vực khác liên quan theo quy định của Nhà nước và của Công ty về thẩm quyền ký văn bản.

Phối hợp với các phòng, ban, các đơn vị trong và ngoài công ty để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ.

Chịu trách nhiệm về các ý kiến tham mưu  cho Tổng giám đốc về việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra trong khuôn khổ chức năng nhiệm vụ được giao.

Bảo đảm tính chính xác các số liệu, các thông tin khi báo cáo.

Giữ gìn bí mật thông tin và số liệu theo quy định của nhà nước, của ông ty. Tuân thủ các quy chế và quy định về công tác nghiệp vụ, chuyên môn.

Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ đúng nội dung, thời gian.

Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty Vận Tải, Chức Năng Các Phòng Ban các bạn có thể hoàn toàn yên tâm kham thảo bài viết, nội dung đã được đội ngũ chúng tôi kiểm chứng và xác thực dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, hy vọng bài viết này sẽ hỗ trợ được cho các bạn và chúc bài khóa luận của các bạn đạt điểm cao. Ngoài ra, chúng tôi còn chia sẻ rất nhiều bài viết với nhiều chủ đề khác nhau phục vụ cho bài báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp, mời các bạn theo dõi website để cập nhật những bài viết mới nhất.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x