Giới Thiệu Về Phòng Kế Toán Trong Báo Cáo Thực Tập

Giới Thiệu Về Phòng Kế Toán Trong Báo Cáo Thực Tập

Giới Thiệu Về Phòng Kế Toán Trong Báo Cáo Thực Tập có phải bạn là sinh viên năm cuối ngành kế toán đang tìm kiếm nguồn tài liệu kham thảo cho bài báo cáo sắp tới nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, thì bạn đừng bỏ lỡ qua những bài viết của luận văn Trust nhé, trang web tổng hợp nhiều bài viết hay điểm cao tha hồ cho các bạn kham thảo và tải miễn phí.

Quá trình làm báo cáo thực tập, các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập  của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đè tài và báo giá viết báo cáo trọn gói nhé.

1. Giới thiệu chung về bộ phận kế toán

Bộ máy kế toán của công ty tổ chức theo hình thức kế toán tập trung, xuất phát từ đặc điểm tổ chức kinh doanh, tổ chức quản lý và quy mô của công ty là hoạt động tập trung trên một địa bàn. Theo hình thức này toàn bộ công tác kế toán tại công ty được thực hiện tại phòng kế toán của công ty, ở các bộ phận sản xuất không tổ chức công tác kế toán riêng. Do công ty nhỏ nên phòng kế toán được tối giản về nhân sự, mỗi người sẽ được kiêm nhiều bộ phận và công việc khác nhau.

Hiện nay, phòng kế toán có từ 4 người bao gồm 1 kế toán trưởng và các kế toán viên. Mỗi kế toán viên có thể đảm nhiệm các vị trí như kế toán tổng hợp, kế toán bán hàng và công nợ, thủ quỹ, … Mỗi vị trí có một chức năng khác nhau nhưng lại có mối quan hệ chặt chẽ.

2. Tổ chức Bộ máy kế toán

2.1. Sơ đồ bộ máy kế toán

– Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty:

Sơ đồ 2.1. Cơ cấu bộ máy kế toán của Công ty
Sơ đồ 2.1. Cơ cấu bộ máy kế toán của Công ty

2.2. Chức năng của từng bộ phận – Giới Thiệu Về Phòng Kế Toán Trong Báo Cáo Thực Tập

– Kế toán trưởng (Kế toán tổng hợp): Là người giúp việc cho giám đốc có nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp, hướng dẫn nghiệp vụ cho từng phần hành theo đúng chế độ kinh tế tài chính như: chế độ chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, chính thuế…, đôn đốc kiểm tra các phần việc của từng phần hành kế toán , giám sát và ký duyệt các chứng từ kinh tế phát sinh , kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các phần hành liên quan, lập báo cáo tài chính và báo cáo một cách kịp thời cho Giám đốc đúng chế độ chính sách kế toán. Tổ chức kiểm tra kế toán. Phân tích các hoạt động kinh tế tài chính của công ty nhằm đánh giá tình hình, kết quả, hiệu quả kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

– Kế toán thanh toán công nợ và bán hàng: Cập nhật các chứng từ liên quan đến tiền mặt và tiền ngân hàng. Ghi chép kế toán chi phí và tổng hợp các khoản vốn bằng tiền, các khoản công nợ. Thực hiện các công việc giao dịch với ngân hàng. Thực hiện các công việc do kế toán trưởng giao nhiệm vụ. Ghi chép phản ánh doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu, ghi chép phản ánh thuế ở khâu tiêu thụ, tính toán và ghi chép kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp trị giá vốn hàng xuất bán. Ghi chép kế toán tổng hợp và chi tiết bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả kinh doanh. Lập báo cáo về doanh thu, chi phí. Ghi chép kế toán tổng hợp và chi tiết các loại thuế phát sinh, hàng tháng làm báo cáo thuế, theo dõi tình hình nộp thuế.

– Kế toán tiền lương và thủ kho: Ghi chép và phản ánh đầy đủ những nghiệp vụ liên quan đến lương của nhân viên trong công ty và thực hiện trích nộp các khoản theo lương theo đúng quy định của Nhà nước. Theo dõi tình hình nhập xuất tồn hàng hóa.

– Thủ quỹ: Quản lý quỹ tiền mặt của công ty, hằng ngày căn cứ vào phiếu thu chi tiền mặt đề xuất hoặc nhập quỹ tiền mặt, ghi sổ quỹ phần thu chi. Sau đó tổng hợp, đối chiếu thu chi với kế toán có liên quan.

Giới Thiệu Về Phòng Kế Toán Trong Báo Cáo Thực Tập
Giới Thiệu Về Phòng Kế Toán Trong Báo Cáo Thực Tập

3. Tổ chức công tác kế toán

3.1. Hình thức tổ chức kế toán – Báo Cáo Giới Thiệu Về Phòng Kế Toán

– Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty:

– Sổ kế toán bao gồm: Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết

+ Sổ kế toán tổng hợp gồm: Sổ nhật ký chung và sổ cái

+ Sổ kế toán chi tiết: Sổ và thẻ kế toán chi tiết

+Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung:

Sơ đồ 2.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung
Sơ đồ 2.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung

– Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Sau khi ghi sổ Nhật ký chung kế toán ghi vào các sổ chi tiết liên quan.

– Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp, đúng số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các Báo cáo tài chính.

Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung.

3.2. Hệ thống chứng từ và tài khoản

– Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Chiếu Sáng Việt Nam áp dụng chế độ chứng từ kế toán ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 08 năm 2016 của bộ tài chính.

– Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Chiếu Sáng Việt Nam áp dụng hệ thống tài khoản kế toán ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 08 năm 2016 của bộ tài chính.

3.3. Hệ thống báo cáo kế toán – Báo Cáo Giới Thiệu Về Phòng Kế Toán

Báo cáo tài chính là báo cáo tổng hợp, phản ánh tình hình doanh thu của công ty.

Tuân theo pháp lệnh hiện hành, công ty đã thực hiện những báo cáo như sau:

– Bảng cân đối tài khoản: theo mẫu F01-DN

– Bảng cân đối kế toán: theo mẫu BN01-DN

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: theo mẫu BN02-DN

– Thuyết minh báo cáo tài chính: theo mẫu BN09-DN

XEM THÊM ==>  Mẹo Viết Báo Cáo Thực Tập Kế Toán, Kiểm Toán Hay Nhất

3.4. Chính sách kế toán

Hiện nay Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Chiếu Sáng Việt Nam đang áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam theo Thông tư 133 ban hành ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính, hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định về sửa đổi, bổ sung có liên quan của Bộ Tài chính.

– Niên độ kế toán: Được tính theo năm dương lịch, năm tài chính được bắt đầu từ 01/01 đến ngày 31/12.

–  Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng Đồng Việt Nam (VND).

– Phương pháp kê khai và tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ.

– Phương pháp kế toán hàng tồn kho:

+ Nguyên tắc ghi nhận HTK: Theo giá gốc

+ Nguyên tắc tính giá trị HTK: Theo phương pháp Nhập trước – xuất trước

+ Nguyên tắc hạch toán HTK: Theo phương pháp KKTX

– Phương pháp kế toán TSCĐ:

+ Phương pháp khấu hao TSCĐ: Áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng.

3.5. Phương tiện phục vụ cho công tác kế toán tại công ty

– Hiện nay Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Chiếu Sáng Việt Nam sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2020

– Năm tài chính: bắt đầu từ ngày 01/01/2021 và kết thúc vào ngày 31/12/2021

– Chế độ kế toán được áp dụng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Download miễn phí

Giới Thiệu Về Phòng Kế Toán Trong Báo Cáo Thực Tập Những thông tin được chúng tôi trình bày, thể hiện trong bài viết trên đều được kiểm chứng và đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, hy vọng với những thông tin mình vừa trình bày, có thể giúp cho bài báo cáo thực tập của các bạn được hoàn thiện hơn. Ngoài ra, chúng tôi còn chia sẻ rất nhiều bài viết với nhiều chủ đề khác nhau phục vụ cho bài báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp, mời các bạn theo dõi website để cập nhật những bài viết mới nhất.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x