Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Lịch Sử Đảng Cộng Sản VN + Bài Mẫu

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam năm 1930 là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự thay đổi về mặt chính trị và nhận thức của giai cấp công nhân cũng như là các tầng lớp trong xã hội Việt Nam lúc bấy giờ. Và đây cũng là hành động quan trọng trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc của nước ta. Hiện nay có nhiều bạn học viên đã lựa chọn nghiên cứu về bài luận văn thạc sĩ lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. Vậy phải lựa chọn một nội dung nghiên cứu như thế nào cho hợp lý và được đánh giá cao? Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn thông qua danh sách đề tài luận văn thạc sĩ lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết báo cáo, luận văn trong quá trình làm bài nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ thuê làm luận văn thạc sĩ của Luận Văn Trust nhé. Để được hỗ trợ nhanh nhất hãy kết bạn mình qua Zalo/Tele: 0917.193.864

Những dạng đề tài luận văn thạc sĩ lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam thường gặp

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam được chia thành nhiều giai đoạn và có nhiều vấn đề khác nhau. Quá trình ra đời và phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam gắn liền với con đường ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những dạng Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Lịch Sử Đảng cộng sản Việt Nam thường gặp.

– Luận văn thạc sĩ lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam về triết học Mác – Lê nin

– Luận văn thạc sĩ lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam về kinh tế chính trị Mác – Lê nin

– Luận văn thạc sĩ lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội khoa học

– Luận văn thạc sĩ lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam về tư tưởng Hồ Chí Minh

Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Chúng tôi đã tiến hành tổng hợp và đưa đến cho các bạn tham khảo những thông tin chính xác và hữu ích. Sau đây là danh sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

1. Luận văn thạc sĩ lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam về triết học Mác – Lenin

 1. Nghiên cứu về chủ nghĩa Mác Lênin có thể tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân và ảnh hưởng tới nhận thức tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam.
 2. Hệ thống các quan điểm và học thuyết của khoa học đã Ăngghen và sự phát triển của Lênin ảnh hưởng tới sự kế thừa và học hỏi phát triển của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
 3. Lý thuyết chính trị kết hợp có tính chọn lọc các lý thuyết của Mác Ăngghen Lênin thể hiện được tư tưởng chính trị Đảng cộng sản Việt Nam.
 4. Chủ nghĩa mác-lênin và giá trị khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản tác động trực tiếp tới quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc của dân tộc ta và sự hình thành của Đảng cộng sản Việt Nam.
 5. Phương pháp luận phổ biến nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng sự kế thừa trong tư tưởng chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam.
 6. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng thế giới quan duy vật mác xít cho đội ngũ cán bộ đảng viên hiện nay – Liên hệ cơ quan đơn vị.
 7. Quan hệ biện chứng vật chất – ý thức trong xây dựng chủ nghĩa xã hội đảm bảo tiến bộ xã hội dân chủ công bằng văn minh
 8. Vận dụng quy luât lượng chất phân tích quy trình kết nạp đảng viên ở cơ quan đơn vị. một số giải pháp.
 9. Vận dụng mối liên hệ phổ biến trong công tác nhận xét đánh giá cán bộ, đảng viên tại cơ quan đơn vị
 10. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Lịch Sử Đảng Cộng Sản: Vận dụng nguyên tắc cao nhất trong triết học Mác – Lenin để làm rõ muốn đổi mới đất nước trước hết phải đổi mới tư duy lý luận hiện nay.
 11. Chủ nghĩa mác-lênin và sự hình thành của Đảng Cộng sản Liên Xô tác động tới quá trình hình thành lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam thời bấy giờ.
 12. Nghiên cứu về giá trị chính trị tư tưởng của chủ nghĩa mác-lênin hay còn gọi là chủ nghĩa cộng sản và tác động tới Đảng Cộng sản Việt Nam.
 13. Cơ sở khoa học tự nhiên và khoa học xã hội trong chủ nghĩa mác-lênin thể hiện được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và áp dụng thực tế của Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
 14. Nghiên cứu về định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng trong chủ nghĩa mác-lênin tác động tới việc xây dựng và hoạt động của đảng cộng sản Việt Nam.
 15. Thực trạng công tác áp dụng các kiến thức khoa học tự nhiên về thuyết tế bào và thuyết tiến hóa trong chủ nghĩa mác-lênin Tại Đảng Cộng sản Việt Nam.
 16. Sự vận dụng của Đảng về xây dựng quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay
 17. Sự vận dụng của Đảng về xây dựng quan hệ biện chứng giữa Cơ sở hạ tầng và Kỹ thuật hạ tầng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
 18. Vận dụng lý luận mácxít về đấu tranh giai câp, làm rõ thực trang ĐTGC Việt Nam hiện nay – nghiên cứu tại địa phương M
 19. Xây dựng ý thức xã hội mới ở Việt Nam hiện nay – nghiên cứu thực tế tại địa bàn thành phố Hà Nội.
 20. Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng trong chủ nghĩa triết học Mác Lênin và thực tiễn kế thừa áp dụng của Đảng cộng sản Việt Nam ngày nay.

XEM THÊM ==>  Tiểu Luận Lịch Sử Văn Minh Thế Giới, Đề tài + Tải 5 Bài Mẫu

2. Luận văn thạc sĩ lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam về kinh tế chính trị Mác – Lenin

 1. Chức năng nhận thức trong kinh tế chính trị Mác Lênin khẳng định được tư tưởng chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam.
 2. Nghiên cứu về chức năng thực tiễn phục vụ cho các hoạt động xã hội và kinh tế trong đời sống ngày nay và thực tiễn áp dụng của Đảng cộng sản Việt Nam.
 3. Kinh tế chính trị Mác Lênin và chức năng phương pháp luận thể hiện được các phạm trù và quy luật kinh tế trong đảng cộng sản Việt Nam ngày nay.
 4. Nghiên cứu chức năng tư tưởng trong kinh tế chính trị Mác Lênin khẳng định được sự hình thành thế giới quan nhân sinh quan và lịch sử hình thành của Đảng cộng sản Việt Nam.
 5. Tác động của kinh tế chính trị Mác Lênin và Các lý thuyết học thuyết tới quá trình xây dựng và hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay.
 6. Đánh giá cơ chế vận dụng các quy luật kinh tế – chính trị Mác -Lênin trong hoạch định các chính sách kinh tế ở Việt Nam hiện nay
 7. Vận dụng học thuyết giá trị của C. Mác vào phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở địa phương M
 8. Vận dụng học thuyết giá trị thặng dư cuả C. Mác vào thực tiễn tiến hành CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay
 9. Đề Tài Luận Văn Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Vận dụng lý luận hàng hoá sức lao động của C. Mác vào cải cách chế độ tiền lương ở Việt Nam hiện nay
 10. Vận dụng lý luận về Kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa để phân tích, đánh giá thực trạng phát triển của KTTT ở Việt Nam/ngành/địa phương công tác.
 11. Kinh tế chính trị Mác Lênin về mâu thuẫn giữa hai thuộc tính của hàng hóa thể hiện được giá trị sử dụng và giá trị được thực hiện trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trên thị trường.
 12. Kinh tế chính trị Mác Lênin và tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa thể hiện những mặt trái của xã hội sản xuất trong đời sống ngày nay.
 13. Kinh tế chính trị Mác Lênin và mâu thuẫn trong công thức chung cho thấy giá trị thặng dư và phát sinh trong quá trình lưu thông hàng hóa trên thị trường.
 14. Sự kế thừa của kinh tế chính trị Mác Lênin trong hàng hóa sức lao động của đảng cộng sản Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế và xã hội ngày nay.
 15. Thực trạng áp dụng các khối kiến thức về kinh tế chính trị mác-lênin trong việc sản xuất giá trị thặng dư của hàng hóa tại Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay.
 16. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn tài nguyên trí lực trong thực tiễn thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở địa phương?
 17. Vận dụng lý luận về Tích lũy tư bản cuả C. Mác vào giải quyết các vấn đề đặt ra trong việc huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực quốc gia.
 18. Nhận thức về chủ nghĩa tư bản độc quyền và những biểu hiện mới cuả nó trong bối cảnh hiện nay
 19. Nhận thức về những nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam – vai trò của bản thân để góp phần vào thực hiện những nhiệm vụ kinh tế đó.
 20. Nhận thức về kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường – nghiên cứu thực tế áp dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở địa phương X.

3. Luận văn thạc sĩ Đảng cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội khoa học

 1. Chủ nghĩa xã hội khoa học và chủ nghĩa xã hội không tưởng tác động tới sự hình thành lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
 2. Lý thuyết Chủ nghĩa xã hội khoa học khẳng định sứ mệnh của lịch sử giai cấp công nhân nghiên cứu thực tế trong đảng cộng sản Việt Nam ngày nay.
 3. Các điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trên toàn thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng thể hiện trong chủ nghĩa xã hội khoa học.
 4. Khẳng định quan điểm địa vị kinh tế và xã hội khách quan tạo cho họ khả năng làm việc đó khả năng đoàn kết thống nhất giai cấp và khả năng đi đầu trong cuộc đấu tranh trong chủ nghĩa xã hội khoa học.
 5. Nghiên cứu về giai cấp công nhân và nền sản xuất công nghiệp hiện đại được thể hiện trong chủ nghĩa xã hội khoa học và sự tiếp thu của Đảng cộng sản Việt Nam.
 6. Vai trò của phát triển kinh tế và phát triển văn hóa trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội qua thực tế tại địa phương A
 7. Mô hình xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo tinh thần đại hội lần thứ XI – liên hệ tới địa phương M
 8. Nghiên cứu về tư tưởng “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội” trong công tác xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam ngày nay
 9. Đề Tài Luận Văn Lịch Sử Đảng Cộng Sản VN: Nghiên cứu về vấn đề dân chủ trong đời sống xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong những năm gần đây
 10. Thực trạng và sự biến đổi của giai cấp công nhân Việt Nam (hoặc địa phương) dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
 11. Đảng Cộng sản Việt Nam và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được khẳng định trong chủ nghĩa xã hội khoa học.
 12. Nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội khoa học và thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội cùng với thực tế tại nước cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày nay.
 13. Một số hạn chế trong công tác dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa trong công tác hình thành và xây dựng của Đảng cộng sản Việt Nam.
 14. Nghiên cứu về cơ cấu xã hội và giai cấp và liên minh giai cấp các tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội thực tiễn tại Việt Nam ngày nay.
 15. Thực trạng các vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội qua thực tế tại Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay.
 16. Giải pháp xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân ở các khu công nghiệp cuả tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn hiện nay.
 17. Tính tất yếu và tầm quan trọng của liên minh các giai tầng trong việc xây dựng và phát triển xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam ngày nay
 18. Vai trò của giai cấp nông dân trong thời đại công nghiệp 4.0 trong công tác xây dựng xã hội chủ nghĩa
 19. Vai trò của trí thức trong thời đại công nghiệp 4.0 – nghiên cứu dưới góc độ xây dựng và phát triển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay.
 20. Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

XEM THÊM ==>  Trọn bộ 92 Đề Tài và 10 Bài Mẫu Luận Văn Xây Dựng Đảng

4. Luận văn thạc sĩ lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam về tư tưởng Hồ Chí Minh

 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp và giải phóng con người trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc ở bài học kinh nghiệm được rút ra cho Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay.
 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và sự kế thừa của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay.
 3. Công tác kế thừa và tiếp thu của hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong quản lý và xây dựng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam ngày nay.
 4. Nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của nhân dân của khối đại đoàn kết dân tộc trong công tác xây dựng và phát triển đất nước ảnh hưởng tới tư tưởng và hoạt động của đảng cộng sản Việt Nam.
 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân quyền xây dựng nhà nước thật sự của dân do dân vì dân và sự kế thừa của Đảng cộng sản Việt Nam.
 6. Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc tại cơ quan/đơn vị (nơi học viên đang công tác).
 7. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ/ Chi bộ (nơi học viên đang công tác).
 8. Xây dựng phong cách đội ngũ cán bộ, đảng viên tại cơ quan/đơn vị (nơi học viên đang công tác) theo phong cách Hồ Chí Minh.
 9. Nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan/đơn vị (nơi học viên đang công tác).
 10. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Lịch Sử Đảng Cộng Sản: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ tại cơ quan/đơn vị (nơi học viên đang công tác).
 11. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề quốc phòng toàn dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong lĩnh vực quốc phòng và sự kế thừa của Đảng cộng sản Việt Nam.
 12. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế và văn hóa không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
 13. Tư tưởng đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính chí công vô tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình hình thành xây dựng đội ngũ cán bộ trong đảng cộng sản Việt Nam.
 14. Nghiên cứu thực tế tư tưởng chăm lo bồi dưỡng thế cách mạng cho đời sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực tế áp dụng trong đảng cộng sản Việt Nam ngày nay.
 15. Thực trạng công tác kế thừa và thực hiện hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh cán bộ Đảng viên vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân.
 16. Xây dựng khối đoàn kết tại cơ quan/đơn vị (nơi học viên đang công tác) theo tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh.
 17. Đội ngũ cán bộ, đảng viên tại cơ quan/đơn vị (nơi học viên đang công tác) tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
 18. Thực trạng Quá trình nghiên cứu và giảng dạy học tập khối tư tưởng Hồ Chí Minh tại các trường cao đẳng và đại học ở Việt Nam ngày nay.
 19. Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động lấy tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản” trong đảng cộng sản Việt Nam ngày nay.
 20. Thực trạng vấn đề áp dụng kế thừa có hiệu quả tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh và con đường xây dựng đất nước Việt Nam vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh.
Một số bài mẫu luận văn thạc sĩ lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Một số bài mẫu luận văn thạc sĩ lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Một số bài mẫu tiêu biểu luận văn thạc sĩ lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Bài mẫu 1: Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân từ năm 1998 – 2008

Download miễn phí

Bài mẫu 2: Luận văn Đảng lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang và đấu tranh vũ trang ở miền nam từ năm 1961 đến năm 1965

Download miễn phí

Bài mẫu 3: Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn (1996 – 2006)

Download miễn phí

Bài mẫu 4: Luận văn Thạc Sĩ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Download miễn phí

Bài mẫu 5: Luận văn Thạc Sĩ Đảng cộng sản Việt Nam với cuộc cải cách giáo dục năm 1979

Download miễn phí

Trên đây là những Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam mà chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn. Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích giúp các bạn tìm kiếm được một đề tài luận văn thạc sĩ phù hợp với mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm bài viết của chúng tôi. Nếu cần chúng tôi hỗ trợ hay tư vấn xin liên hệ thông tin dưới đây.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x