Danh Sách Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh Chọn Lọc

Danh Sách Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh

Danh Sách Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh Chọn Lọc dưới đây là danh sách đề tài tiếng anh của các bạn sinh viên khóa trước được luận văn Trust chọn lọc ra các đề tài hay để các bạn tha hồ kham thảo lựa chọn, chúc các bạn có một bài báo cáo tiếng anh thật hay và đạt điểm như mong muốn nhé.

Khi làm báo cáo thực tập, chắc hẳn các bạn sinh viên gặp một số khó khăn nhất định như không tìm được công ty, hay đề tài, không hoàn thành bài tốt, có thể liện hệ qua thuê viết báo cáo thực tập của Luận Văn TRust nhé.

BCTN – 02

KHOA: NGOẠI NGỮ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH: NGÔN NGỮ ANH                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Danh Sách Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh
Danh Sách Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh

DANH SÁCH GIAO ĐỀ TÀI VÀ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NĂM HỌC:  2020 – 2021

STT HỌ TÊN MSSV LỚP TÊN ĐỀ TÀI GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GHI CHÚ
1 NGUYỄN MINH ANH 1622202010008 D17AVGD01 English listening comprehension difficulties perceived by

freshmen of Faculty of Foreign Languages, Thu Dau Mot

TS. Trần Ngọc Mai  
2 NGUYỄN ĐINH MINH ANH 1722202010005 D17AVGD01 Different classroom seating arrangements for effective English

teaching

TS. Trần Ngọc Mai  
 

3

 

NGUYỄN ĐỨC ANH

 

1722202010006

 

D17AVGD01

Problems third-year English-majored students encountered when studying public speaking subject at Thu Dau Mot University and

suggestions for improving publich speaking skills

 

TS. Trần Ngọc Mai

 
 

 

 

4

 

 

 

PHAN HUỲNH DIỄM CHI

 

 

 

1722202010039

 

 

 

D17AVGD01

 

 

Difficulties freshmen of Faculty of Foreign Languages encounter when presenting ideas in speaking classes

 

 

 

TS. Trần Ngọc Mai

using games in teaching english to young learners at Great Northern

Eurpoe English

5 VÕ HOÀNG CHƯƠNG 1722202010040 D17AVGD01 Using English songs to teach English for kids TS. Trần Ngọc Mai  
 

6

 

THÁI MINH DUY

 

1722202010044

 

D17AVGD01

ORGANIZE EXTRA ACTIVITIES FOR STARTER CLASSES

DESIGNED BY TEACHER AT HOUSTON 123 ENGLISH CENTER

 

TS. Trần Ngọc Mai

 
 

7

 

VÕ THỊ MỸ DUYÊN

 

1722202010051

 

D17AVGD01

Teachers’ attitudes towards the advantages and disadvantages of using flashcards in teaching vocabulary at H123 English

Afterschool Center

 

TS. Trần Ngọc Mai

 
 

 

8

 

 

NGUYỄN NGỌC THÙY DƯƠNG

 

 

1722202010054

 

 

D17AVGD01

 

 

BARRIERS OF SPEAKING FOREIGN LANGUAGE

 

 

TS. Trần Ngọc Mai

Barriers in listening and speaking English of students at Thu

Dau Mot

9 TRẦN THỊ PHƯƠNG GIANG 1722202010068 D17AVKD02 The influences of business culture on enterprise activities in

Binh Duong nowadays

TS. Trần Ngọc Mai  
 

10

 

VÕ THỊ NGÂN HÀ

 

1722202010072

 

D17AVKD01

Student’s perceptions of student support service at Master

English Limited Liability Company and some recommedations for service improvement.

 

TS. Trần Ngọc Mai

 
11 NGÔ THỊ THÚY HẰNG 1722202010081 D17AVGD01 Learning English through the internet TS. Trần Ngọc Mai  
12 NGUYỄN HUỲNH DIỆU HẰNG 1722202010082 D17AVKD01 Survey on the most chosen careers of students in 2020 TS. Trần Ngọc Mai  
13 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 1722202010096 D17AVKD01 A survey on employers’ requirements and needs in students of

Faculty of Foreign Languages, Thu Dau Mot University

TS. Trần Ngọc Mai  

Danh Sách Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh Chọn Lọc

 

14

 

TỐNG TỪ MỸ HIỀN

 

1722202010098

 

D17AVKD01

THE ROLE OF ENGLISH SPEAKING CLUBS IN PROMOTING SECOND-YEAR STUDENTS’ SPEAKING

SKILLS AT THU DAU MOT UNIVERSITY

 

TS. Trần Ngọc Mai

 
15 LÊ HOÀNG LINH 1722202010158 D17AVKD03 Necessary English Vocabulary for Using the Microsoft Word TS. Trần Ngọc Mai  
16 NGÔ THỊ THÙY LINH 1722202010162 D17AVKD03 Difficulties English-majored students at Thu Dau Mot

University encounter in real communication

TS. Trần Ngọc Mai  
17 LÊ VĂN MINH 1722202010190 D17AVGD02 Popular mistakes English-majored students encounter when

speaking English at Thu Dau Mot University

TS. Trần Ngọc Mai  
18 PHAN QUỐC NAM 1722202010199 D17AVKD03 The importance of specialized knowledge in English linguistics

for senior students at Thu Dau Mot University

TS. Trần Ngọc Mai  
 

 

 

19

 

 

 

TRẦN HOÀNG NAM

 

 

 

1722202010200

 

 

 

D17AVGD02

 

 

Some difficulties English-majored freshmen at Thu Dau Mot University encounter when speaking English

 

 

 

TS. Trần Ngọc Mai

The difficulties English- majored freshmen at Thu Dau Mot University

encounter

 

 

 

20

 

 

 

TRƯƠNG THỊ QUỲNH NGA

 

 

 

1722202010204

 

 

 

D17AVKD03

 

 

THE ABILITY TO USE ENGLISH FOR COMMUNICATION OF THIRD-YEAR ENGLISH MAJORED STUDENTS AT THU DAU MOT UNIVERSITY

 

 

 

TS. Trần Ngọc Mai

The ability to use English for communication of second-year English majored students at Thu

Dau Mot

 

 

 

21

 

 

 

NGUYỄN VÕ NGỌC TRÂM

 

 

 

1722202010368

 

 

 

D17AVGD01

 

 

DIFFICULTIES TEACHERS AT HOUSTON 123 ENGLISH CENTER ENCOUNTER WHEN TEACHING ENGLISH ONLINE

 

 

 

TS. Trần Ngọc Mai

Students’ attitudes towards the use of games in the classroom and ways to manage

classroom

22 PHÚ THỊ THÙY TRÂM 1722202010369 D17AVGD01 A study on difficulties in English speaking of the third year

English-majored students at Thu Dau Mot University

TS. Trần Ngọc Mai  
23 BÙI TUỆ PHƯƠNG TRINH 1722202010371 D17AVGD01 Difficulties encountered by English-majored students when

studying listening comprehension at Thu Dau Mot University

TS. Trần Ngọc Mai  
24 NGUYỄN THU TRÚC 1722202010386 D17AVGD02 Students’ expectations when studying at Thu Dau Mot TS. Trần Ngọc Mai  
25 NGUYỄN NGỌC YẾN XUÂN 1722202010403 D17AVGD02 Language learning strategies used by non-English majored

students at Thu Dau Mot University

TS. Trần Ngọc Mai  
 

26

 

PHAN ĐINH NHƯ QUỲNH

 

1722202010426

 

D17AVKD04

ANALYSIS OF HUMAN RESOURCE NEEDS FOR FOREIGN LANGUAGE SKILLS IN FOREIGN

ENTERPRISES OR FOREIGN INVESTED ENTERPRISES

 

TS. Trần Ngọc Mai

 
27 NGUYỄN THỊ DIỄM 1722202010042 D17AVGD01 Using activities in teaching listening skills to students from the

6th to the 9th grades at Lai Uyen Secondary School

TS. Võ Kim Hà  
28 NGUYỄN THỊ HÀ DUYÊN 1722202010048 D17AVGD01 Situation of learning speaking English of students at Bau Bang

High SchooTlrang 2/

TS. Võ Kim Hà  

Danh Sách Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh Chọn Lọc

29 HUỲNH THỊ TUYẾT HOA 1722202010100 D17AVGD01 Some problems in teaching speaking English to children TS. Võ Kim Hà  
30 NGUYỄN THỊ HỒNG LINH 1722202010166 D17AVKD03 How is Google Translate affecting English majored freshmen’s

study at Thu Dau Mot University?

TS. Võ Kim Hà  
31 TRƯƠNG NGUYỄN LAN NGỌC 1722202010221 D17AVKD03 Advantages and disadvantages of learning English through

online games

TS. Võ Kim Hà  
32 NGUYỄN HỒ TRÚC NHI 1722202010232 D17AVGD02 The potential effectiveness of the internships for English

majored students at Thu Dau Mot University.

TS. Võ Kim Hà  
33 BÙI QUỲNH NHƯ 1722202010244 D17AVGD02 Factors affecting motivation in learning English speaking skills

of first-year English majored students at Thu Dau Mot

TS. Võ Kim Hà  
34 NGUYỄN MAI NHƯ 1722202010246 D17AVGD03 An investigation of problems communicating English for

English majored students at Thu Dau Mot University.

TS. Võ Kim Hà  
35 LÝ KIM PHÁT 1722202010255 D17AVGD03 The reality of first-year English majored students’ online

English learning at Thu Dau Mot University.

TS. Võ Kim Hà  
36 HUỲNH THỊ KIM PHI 1722202010257 D17AVGD03 Using songs to teach English listening skills to elementary

children at Comprehensive Development Institute of Tri Thuc

TS. Võ Kim Hà  
37 TRƯƠNG HỒNG PHI 1722202010258 D17AVKD03 English learning strategies of English non-majored students at

Thu Dau Mot University

TS. Võ Kim Hà  
38 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRÂM 1722202010367 D17AVGD01 The current situation and the need to learn English at Anh Sang

Language Center

TS. Võ Kim Hà  
39 HỒ THANH TRÚC 1722202010381 D17AVGD01 How to attract children’s attention to English learning in class

sessions.

TS. Võ Kim Hà  
40 LAI THỊ PHƯƠNG TRÚC 1722202010382 D17AVKD01 Difficulties in learning translation for English-majored students

at Thu Dau Mot University.

TS. Võ Kim Hà  
41 NGUYỄN THANH TRÚC 1722202010384 D17AVGD01 Difficulties in listening comprehension for first-year and second-

year English-majored students at Thu Dau Mot University.

TS. Võ Kim Hà  
 

42

 

THÁI THỊ YẾN

 

1722202010414

 

D17AVGD02

Difficulties in learning reading comprehension skills for first-

year and second-year English-majored students at Thu Dau Mot University.

 

TS. Võ Kim Hà

 
 

43

 

TRẦN THỊ HẢI YẾN

 

1722202010415

 

D17AVKD03

Difficulties in learning reading comprehension skills for first- year and second-year English-majored students at Thu Dau Mot

University.

 

TS. Võ Kim Hà

 
44 NGUYỄN THÚY HIỂN 1722202010436 D17AVKD04 The role of Internet in English majored students’ schooling at

Thu Dau Mot University

TS. Võ Kim Hà  
45 TRỊNH VĂN TUẤN ANH 1722202010018 D17AVGD01 An investigation on the importance of warm-up activities in

teaching English to primary children at EVAC center

ThS. Cao Xuân Thọ  
46 NGUYỄN HUỲNH NGỌC CHÂU 1722202010032 D17AVGD01 Using English songs in teaching vocabulary to children at

American Australian English Language Center

ThS. Cao Xuân Thọ  
 

47

 

PHẠM HỬU HUY

 

1722202010112

 

D17AVKD02

Investigating on the difficulties in communicating English

classroom between foreigner teachers and learners at Khai Minh Cambridge Language Center.

 

ThS. Cao Xuân Thọ

 
48 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 1722202010168 D17AVGD02 An investiogation on the difficulties in writing skill of freshmen

English-majored students at TDM University

ThS. Cao Xuân Thọ  
49 TRƯƠNG DIỄM LINH 1722202010173 D17AVKD03 The influences of culture on the translation of third year English-

majored students at Thu Dau Mot University

ThS. Cao Xuân Thọ  
50 TRẦN THANH PHƯƠNG 1722202010272 D17AVKD04 Vietnamese-English translation errors of the third-year English-

majored students at TDMU

ThS. Cao Xuân Thọ  

XEM THÊM ==>  Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh Tại Trường Đại Học, Cao Đẳng

51 ĐINH THỊ NHƯ QUỲNH 1722202010281 D17AVKD04 An investigation on the effectiveness of pre-listenning in

listening activities employed by teachers at TStation English

ThS. Cao Xuân Thọ  
52 NGUYỄN LÊ CẨM TÚ 1722202010312 D17AVKD04 Using the Internet to promote autonomous learning speaking and

listening of sophomore English majors at Thu Dau Mot

ThS. Cao Xuân Thọ  
53 NGUYỄN VĂN TRỌNG 1722202010380 D17AVKD01 An investigation on how English majored freshmen enrich

vocabulary through the Internet at Thu Dau Mot University.

ThS. Cao Xuân Thọ  
54 NGUYỄN NGỌC THIÊN TRÚC 1722202010383 D17AVKD01 Using Facebook and youtube in learning English for the 2nd

year English-majored students at Thu Dau Mot University

ThS. Cao Xuân Thọ  
 

55

 

NGUYỄN MINH NAM ANH

 

1722202010007

 

D17AVGD01

Factors affecting concentration in classrooms of 5 to 6 year-old

students studying at Oxford UK English center – Lai Thieu brand in Binh Duong province.

 

ThS. Nguyễn Thị Phước Bình

 
 

56

 

NGUYỄN NHƯ HẢO

 

1722202010078

 

D17AVKD02

Difficulties of the third-year English majored students at Thu

Dau Mot University in business interpreting and recommended solutions.

 

ThS. Nguyễn Thị Phước Bình

 
57 TRẦN THỊ MỸ HUYỀN 1722202010121 D17AVGD02 Difficulties in listening comprehension of first-year students of

faculty of foreign language at Thu Dau Mot University.

ThS. Nguyễn Thị Phước Bình  
 

 

 

 

58

 

 

 

 

TÔ THANH NGA

 

 

 

 

1722202010203

 

 

 

 

D17AVGD02

 

 

 

 

 

 

 

 

Advantages and disadvantages in early learning English of three to five year-old students at H123 English Afterschool center.

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Phước Bình

advantages and disadvantages in teaching English for three to five year-old students at H123 English After School

center

59 TRƯƠNG NGỌC NHỚ 1722202010238 D17AVGD02 Difficulties in teaching English listening comprehension for 8-

10-year-old students at H123 English Afterschool Center.

ThS. Nguyễn Thị Phước Bình  
60 NGUYỄN QUANG QUÍ 1722202010276 D17AVGD03 How to improve speaking skill in KET exam for students at

BVA English center.

ThS. Nguyễn Thị Phước Bình  
61 BÙI TIẾN THÀNH 1722202010323 D17AVKD04 Using English to write basic business letters ThS. Nguyễn Thị Phước Bình  
 

62

 

NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

 

1722202010366

 

D17AVGD01

An investigation on difficulties encountered by first-year

English-majored students in Thu Dau Mot University when pronouncing English

 

ThS. Nguyễn Thị Phước Bình

 
 

 

 

 

63

 

 

 

 

TRẦN NGỌC NHƯ Ý

 

 

 

 

1722202010406

 

 

 

 

D17AVGD02

 

 

 

 

 

 

 

The tendency of choosing main majors of third-year English language students at Thu Dau Mot University.

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Phước Bình

The tendency of closing the main majors of fourth-year English language students at Thu Dau Mot

University

64 BÙI THỊ TÚ CHI 1722202010441 D17AVKD03 How to improve English speaking skill of first-year English

language students at Thu Dau Mot University

ThS. Nguyễn Thị Phước Bình  
65 TRẦN THỊ MAI HỒNG 1722202010105 D17AVGD02 An investigation on difficulties in learning English vocabuary of

non EnglishT-rmanagjo4re/ d freshmen at TDMU

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Châu  

Danh Sách Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh Chọn Lọc

66 NGUYỄN VÕ NGỌC HUYỀN 1722202010119 D17AVGD02 An investigation on difficulties in learning grammar of non

English – majored freshmen at Thu Dau Mot University

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Châu  
67 NGUYỄN THU HƯƠNG 1722202010127 D17AVGD02 An investigation on difficulties in learning speaking skills of

English-majored freshmen at Thu Dau Mot University

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Châu  
68 DƯƠNG THANH LÀNH 1722202010144 D17AVGD02 An investigation on the reality of learning listening skills of

English-majored freshmen at TDMU

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Châu  
69 DƯƠNG DIỆP GIA LINH 1722202010154 D17AVGD02 An investigation on the effectiveness of using Flashcards to

teach English Vocabulary to Kids at UP English Center

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Châu  
70 BÙI THỊ BÍCH NGỌC 1722202010217 D17AVGD02 An investigation on difficulties in learning listening skills of non

English-majored freshmen at Thu Dau Mot University

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Châu  
71 VŨ LÊ THANH NHUNG 1722202010243 D17AVGD02 An investigation on difficulties in learning reading

comprehension skills of English-majored freshmen at TDMU

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Châu  
72 TRẦN HỒNG PHÚC 1722202010261 D17AVKD04 An investigation on common errors in translation encountered by

English-majored students at Thu Dau Mot University.

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Châu  
73 NGUYỄN KIM PHỤNG 1722202010263 D17AVGD03 An investigation on difficulties in learning writing skills of

English-majored freshmen at TDMU

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Châu  
74 TRẦN THỊ TRÀ 1722202010356 D17AVKD04 An investigation on difficulties in interpretation process of

English-majored students at Thu Dau Mot University

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Châu  
75 PHẠM THỊ PHƯƠNG NHI 1722202010236 D17AVGD02 A survey on English-speaking competence activities of English-

majored sophomores at Thu Dau Mot University

ThS. Nguyễn Hoàng Minh Đức  
 

 

76

 

 

NGUYỄN TRANG QUỲNH NHƯ

 

 

1722202010250

 

 

D17AVKD03

 

 

An investigation of the “to be” verb usage of teenagers at Vietnam-USA Society language center (VUS)

 

 

ThS. Nguyễn Hoàng Minh Đức

A study of difficulties and the need of front-desk staff at Blue Sky

tower

77 LÊ THỊ THANH TUYỀN 1722202010314 D17AVKD04 The study on difficulties of office staff at Khai Dat Co.Ltd in

communicating with foreign customers.

ThS. Nguyễn Hoàng Minh Đức  
78 CAO THANH THẢO 1722202010325 D17AVKD04 An investigation of some difficulties in listening of English-

majored freshmen at Thu Dau Mot University.

ThS. Nguyễn Hoàng Minh Đức  
79 NGUYỄN THỊ TRỌNG 1722202010379 D17AVKD01 A study on English -majored juniors’ difficulties in learning

translation at Thu Dau Mot University

ThS. Nguyễn Hoàng Minh Đức  
 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

NGUYỄN CAO NHƯ Ý

 

 

 

 

 

1722202010405

 

 

 

 

 

D17AVKD03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A study on common mistakes in speaking English of English- majored freshmen at Thu Dau Mot University

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Hoàng Minh Đức

THE PROBLEMS OF ENGLISH SPEAKING SKILLS OF ENGLISH- MAJORED FRESHMEN AT THU DAU MOT

UNIVERSITY

81 NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN 1722202010410 D17AVKD03 A study on common grammatical errors in writing made by

English-majored freshmen at Thu Dau Mot University.

ThS. Nguyễn Hoàng Minh Đức  
82 NGUYỄN THỊ KIM YẾN 1722202010411 D17AVKD03 A study on vocabulary learning strategies employed by English-

majored freTsrhamngen5a/ t Thu Dau Mot University.

ThS. Nguyễn Hoàng Minh Đức  

Danh Sách Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh Chọn Lọc

83 NGUYỄN THỊ XUÂN NY 1722202010422 D17AVKD04 A study on common mistakes in writing email at Khai Dat

company

ThS. Nguyễn Hoàng Minh Đức  
84 TRƯƠNG THỊ THANH 1722202010429 D17AVKD04 A study on problems and solutions in speaking English of

English-majored freshmen at Thu Dau Mot University.

ThS. Nguyễn Hoàng Minh Đức  
85 LÊ THỊ HUỲNH NHƯ 1622202010162 D16AVKD02 A survey on apartment consulting experience for foreign buyers

of sales executives in speaking English at HomeNext Corporation

ThS. Lê Tiến Dũng  
86 TRƯƠNG THỊ THẢO LAM 1722202010142 D17AVKD02 Vietnamese candidates’ attitude toward IELTS ThS. Lê Tiến Dũng  
87 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ 1722202010247 D17AVGD03 Using language game to motivate students in learning English at

Sartkids English Center

ThS. Lê Tiến Dũng  
88 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ 1722202010248 D17AVGD03 Using music to enhance English listening skill for young

learners at Starkids English Center

ThS. Lê Tiến Dũng  
89 HUỲNH THỊ PHÚC THIỆN 1722202010334 D17AVGD03 Ways to apply shadowing technique to English self-study

process of English major at Thu Dau Mot University

ThS. Lê Tiến Dũng  
90 ĐẶNG NGUYỄN PHƯƠNG THY 1722202010354 D17AVGD03 The effects of using board games in teaching English for eight to

ten year-old-children at Panda English Center

ThS. Lê Tiến Dũng  
91 LÊ THỊ KIỀU TRANG 1722202010359 D17AVGD03 A study on vocabulary by first/second year students of English

major at Thu Dau Mot University

ThS. Lê Tiến Dũng  
 

92

 

LÊ THÙY TRANG

 

1722202010360

 

D17AVGD03

A research into the causes of difficulties English speaking skills encountered by first/ second year English major at Thu Dau Mot

university

 

ThS. Lê Tiến Dũng

 
93 HÀ PHƯƠNG VY 1722202010398 D17AVKD02 Factors affect customers satisfaction at English Perfection LTD ThS. Lê Tiến Dũng  
94 PHAN THỊ Ý NGÂN 1722202010423 D17AVGD03 Difficulties in learning English speaking skill for children ThS. Lê Tiến Dũng  
95 LÊ HÀ TUYẾT ANH 1722202010004 D17AVKD01 A study on benefits of groupwork in speaking classes of English

freshmen at TDMU

ThS. Nguyễn Thị Xuân Hồng  
96 TRẦN NGỌC LOAN ANH 1722202010016 D17AVKD01 An investigation on common mobile apps for non-majored

students to improve English skills at TDMU.

ThS. Nguyễn Thị Xuân Hồng  
 

97

 

LÊ THỊ ÁNH

 

1722202010021

 

D17AVKD01

An investigation on benefits of delivering a presentation in

developing speaking skills for English freshmen at Thu Dau Mot University

 

ThS. Nguyễn Thị Xuân Hồng

 
98 ĐỖ THỊ THU HIỀN 1722202010093 D17AVGD01 Influential factors on pronunciation learning of the first-year

English majors at Thu Dau Mot University.

ThS. Nguyễn Thị Xuân Hồng  
99 LÝ NGỌC THU NGÂN 1722202010209 D17AVGD02 An investigation on tips for English majors to better presentation

skills at Thu Dau Mot University

ThS. Nguyễn Thị Xuân Hồng  
100 HUỲNH THỊ KIM OANH 1722202010253 D17AVGD01 A study on enhancing speaking skill through presentation in YS

class at ILA language center

ThS. Nguyễn Thị Xuân Hồng  
101 ĐỖ THỊ MAI TIÊN 1722202010302 D17AVGD03 Difficulties facing first-year English majors at Thu Dau Mot

University

ThS. Nguyễn Thị Xuân Hồng  
102 THÁI THỊ THƠM 1722202010337 D17AVGD03 A study on enhancing kindergarten students’ English skills at

Galaxy English center.

ThS. Nguyễn Thị Xuân Hồng  
103 LÊ KHÁNH THƯ 1722202010346 D17AVGD03 The impact of part-time employment on English-majored juniors

at Thu Dau Mot University.

ThS. Nguyễn Thị Xuân Hồng  
104 PHẠM HOÀI THƯƠNG 1722202010353 D17AVGD03 An investigation on tips for English majors to better listening

self-study at Thu Dau Mot University

ThS. Nguyễn Thị Xuân Hồng  
105 ĐOÀN TRANG NHÃ 1722202010227 D17AVGD02 Changes of English Teaching Methods for Students of Phu Loi

Primary School

ThS. Nguyễn Thị Kiều Hương  
106 NGUYỄN YẾN NHI 1722202010235 D17AVGD02 Suggested Games to motivate learners in learning English at

Than DongTVrainetgE6n/ glish Center

ThS. Nguyễn Thị Kiều Hương  

XEM THÊM ==>   Cách Làm Bài Khóa Luận, Báo Cáo Ngành Tiếng Anh

 

107

 

THÂN PHƯƠNG

 

1722202010271

 

D17AVGD03

Advantages and disadvantages in teaching English vocabulary in Primary

level at Phu Loi Primary school, Thu Dau Mot City, Binh Duong

Province.

 

ThS. Nguyễn Thị Kiều Hương

 
 

108

 

NGUYỄN THỊ THU PHƯỢNG

 

1722202010274

 

D17AVKD04

English for the Workplace at KING JADE INDUSTRIAL Co., LTD: The Importance of English Language Skills for Effective

Performance

 

ThS. Nguyễn Thị Kiều Hương

 
109 BÙI THỊ HỒNG TÂM 1722202010294 D17AVKD04 Advantages and disadvantages in translating and text editing in

English at Phuong Thuan Phat Co. Ltd

ThS. Nguyễn Thị Kiều Hương  
110 PHAN THANH TÂM 1722202010299 D17AVGD03 A study on English speaking errors faced by freshmen English

majored Students at TDMU

ThS. Nguyễn Thị Kiều Hương  
 

111

 

LÊ THỊ CẨM TÚ

 

1722202010311

 

D17AVGD03

Reasons for most of non – English majored students at TDMU

with a thorough understanding of English Grammar but having communication skill limitations

 

ThS. Nguyễn Thị Kiều Hương

 
112 NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN 1722202010316 D17AVGD03 Teaching vocabulary through songs for six to seven year old

children at H123 English Afterschool

ThS. Nguyễn Thị Kiều Hương  
 

113

 

NGUYỄN HOÀI THƯƠNG

 

1722202010351

 

D17AVGD03

Grade 5 students’ thoughts about applying Math and Science curriculums in English: A case study at Phu Loi Primary School,

TDM City, Binh Duong

 

ThS. Nguyễn Thị Kiều Hương

 
 

114

 

DƯƠNG NGỌC AN THUYÊN

 

1722202010438

 

D17AVGD03

Advantages and disadvantages in the process of applying

teaching skills learned at university in the internship at H123 English Afterschool Center

 

ThS. Nguyễn Thị Kiều Hương

 
115 HOÀNG THỊ ÁNH 1722202010020 D17AVKD01 A study on vocabulary learning stategies manipulated by third-

year English majors at Thu Dau Mot University.

ThS. Huỳnh Công Khanh  
116 TRẦN NGỌC CHÂU 1722202010035 D17AVKD01 Attitudes of Thu Dau Mot University English majors towards

learning Public Speaking: problems and solutions

ThS. Huỳnh Công Khanh  
117 ĐO THÚY DIỄM 1722202010041 D17AVKD01 Factors affecting English language freshmen’s learning

movitation at Thu Dau Mot University.

ThS. Huỳnh Công Khanh  
118 ĐO LÊ THUYỀN DUYÊN 1722202010046 D17AVKD01 Difficulties in learning Translation of business English juniors at

Thu Dau Mot University.

ThS. Huỳnh Công Khanh  
119 VĂN THỊ HOÀNG MY 1722202010196 D17AVGD02 An investigation of difficulties in learning listening skill

experienced by TDMU English majors

ThS. Huỳnh Công Khanh  
120 NGUYỄN THỊ NGÂN 1722202010212 D17AVKD03 Problems with learning listening: perception of first-year English

language students at Thu Dau Mot University.

ThS. Huỳnh Công Khanh  
121 LẠC THỊ TUYỀN PHÚC 1722202010259 D17AVKD03 English learning methods and the value of English language for

last-year students of Applied Biology at Thu Dau Mot

ThS. Huỳnh Công Khanh  
122 ĐO THANH NHI 1722202010435 D17AVKD04 Problems concerning English speaking in office environment

with foreign customers: A case stuy at Dat Khai Limited

ThS. Huỳnh Công Khanh  
123 ĐÀM PHƯƠNG ANH 1722202010445 D17AVKD01 A study on strategies to extend English vocabulary by English

major students at Thu Dau Mot University.

ThS. Huỳnh Công Khanh  
124 NGUYỄN THỊ LAN ANH 1722202010010 D17AVGD01 Using Games in teaching English to Kids Tstation Center ThS. Tào Thị Thụy Khê  
125 NGUYỄN THỊ QUẾ ANH 1722202010011 D17AVGD01 Developing vocabulary for English major freshmen at TDM

university

ThS. Tào Thị Thụy Khê  
126 PHAN HOÀN ANH 1722202010013 D17AVKD01 Factors that motivate non- English major students in listening

lessons at TDM university

ThS. Tào Thị Thụy Khê  
127 TẠ HOÀNG MAI ANH 1722202010014 D17AVKD01 Difficulties English major graduates face in using marketing

English at wTroarnkgpl7ac/ e

ThS. Tào Thị Thụy Khê  

Danh Sách Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh Chọn Lọc

128 ONG NHƯ ĐẠT 1722202010060 D17AVKD01 Advantages and disadvantages in translating documents at Bình

Duong newspaper

ThS. Tào Thị Thụy Khê  
129 TRẦN THỂ GIAO 1722202010069 D17AVKD01 Common issues English major graduates face in business

communication at workplace

ThS. Tào Thị Thụy Khê  
130 LÊ THỊ MỸ LINH 1722202010160 D17AVKD03 A study on common mistakes in presentation skill of English –

majored freshmen at TDM university

ThS. Tào Thị Thụy Khê  
131 LÊ MẠCH DIỄM PHƯƠNG 1722202010266 D17AVGD03 Teaching grammar to primary pupils through communicative

activities at Minh Anh Language Center

ThS. Tào Thị Thụy Khê  
132 LÊ MAI MINH TÚ 1722202010310 D17AVGD03 Teaching vocabulary to primary pupils through activities at

H123 English After School center

ThS. Tào Thị Thụy Khê  
133 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 1722202010420 D17AVGD03 Using stories to teach English to primary pupils at Minh Anh

Language Center

ThS. Tào Thị Thụy Khê  
134 PHẠM THỊ TÚ ANH 1722202010012 D17AVKD01 A study on common errors in English speaking skills of the first

year English major students at TDMU

ThS. Lê Hoàng Kim  
 

135

 

TRẦN QUẾ ANH

 

1722202010017

 

D17AVKD01

An investigation on difficulties in English-Vietnamese translation of the third-year English-majored students at Thu

Dau Mot University

 

ThS. Lê Hoàng Kim

 
136 NGUYỄN GIA BẢO 1722202010026 D17AVKD01 Difficulties in doing graduate paper of English majored students

and solutions at TDMU

ThS. Lê Hoàng Kim  
 

137

 

NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU

 

1722202010033

 

D17AVKD01

An investigation on the difficulties of Business English –

majored students in studying translation at Thu Dau Mot University and solutions

 

ThS. Lê Hoàng Kim

 
138 CAM TUYỀN MỸ DUYÊN 1722202010045 D17AVKD01 An investigation on students’ attitudes towards doing English

presentations at Thu Dau Mot University

ThS. Lê Hoàng Kim  
 

139

 

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN

 

1722202010049

 

D17AVKD01

An investigation on difficulties in improving English listening

skill of non-English majored students at the Foreign Language Center of Thu Dau Mot University and solutions

 

ThS. Lê Hoàng Kim

 
140 PHÙNG THỊ CẨM GIANG 1722202010067 D17AVKD02 Difficulties in listening comprehension of first year English

major students and solutions at Thu Dau Mot University

ThS. Lê Hoàng Kim  
 

141

 

TRẦN THỊ LÀI

 

1722202010138

 

D17AVKD02

An investigation on difficulties in English-Vietnamese

translation of the third-year English-majored students at Thu Dau Mot University

 

ThS. Lê Hoàng Kim

 
 

142

 

QUÁCH THỊ THÙY TRINH

 

1722202010377

 

D17AVKD01

An investigation on the difficulties of receptionist when they are

using English to communicate with foreign clients at Long Bao Chau Hotel

 

ThS. Lê Hoàng Kim

 
143 LÊ THỊ VÂN 1722202010393 D17AVKD02 The impact of English majored students’ part time jobs on their

learning’s results at Thu Dau Mot University

ThS. Lê Hoàng Kim  
144 TRẦN HOÀNG DƯƠNG 1722202010056 D17AVKD01 How to avoid mistakes in English when applying the specialized

knowledge into reality business

ThS. Lưu Hoàng Mai  
145 NGUYỄN VĂN HẬU 1722202010091 D17AVKD01 The difficulties in learning English idioms of students at

faculties of foreign languages

ThS. Lưu Hoàng Mai  
146 HUỲNH HUY HOÀNG 1722202010103 D17AVKD01 The roles of verbal and non-verbal language in cross-cultural

communication in business setting

ThS. Lưu Hoàng Mai  
147 LƯƠNG VĨ KHANG 1722202010133 D17AVKD02 A study on websites and applications to practice listening skill

for English major students at Thu Dau Mot University

ThS. Lưu Hoàng Mai  

Danh Sách Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh Chọn Lọc

 

148

 

CAO KIM PHỤNG

 

1722202010262

 

D17AVGD03

Strategies for solving problems in direct English communication of first and second year students majoring in English at Thu Dau

Mot University

 

ThS. Lưu Hoàng Mai

 
 

149

 

PHAN THỊ HỒNG YẾN

 

1722202010413

 

D17AVKD03

Advantages and disadvantages of English linguistics application of second-year students and solutions to improve speaking skills

at Potato Foreign Language Training Limited Company

 

ThS. Lưu Hoàng Mai

 
 

150

 

SAYSOPHA MATTAKONE

 

1722202010444

 

D17AVKD01

 

Methods to improve Listening – Speaking skill for Lao’s students

 

ThS. Lưu Hoàng Mai

The difficulties of Laos students in

Learning

151 HUỲNH THỊ MINH ANH 1722202010003 D17AVKD01 How to Improve Public Speaking Skills for English-majored

Freshmen at TDMU

TS. Trần Thanh Dũ  
152 PHẠM THỊ THÚY HIỀN 1722202010097 D17AVKD01 The Effects of Websites to Improve Speaking Skills for Finance

and Banking Freshmen at TDMU

TS. Trần Thanh Dũ  
153 LÝ THIÊN HUY 1722202010110 D17AVKD02 The Impact of Using Movies on Learning English Listening

Skills at TDMU

TS. Trần Thanh Dũ  
154 ĐẶNG THỊ NGỌC HUYỀN 1722202010115 D17AVKD02 Problems in Learning Listening Skills among English-Majored

Students at TDMU

TS. Trần Thanh Dũ  
155 ĐINH THỊ NGỌC HUYỀN 1722202010117 D17AVKD02 The Use of English in Marketing at Houston 123 Education

Company Limited

TS. Trần Thanh Dũ  
156 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 1722202010125 D17AVKD02 The Use of English in Applying Marketing Strategies in

Business Actiities at Hoang Minh Nguyen Trading and Service,

TS. Trần Thanh Dũ  
157 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 1722202010126 D17AVGD02 Effective Classroom Management: A Method to Attract

Students’ Interest in Secondary Schools

TS. Trần Thanh Dũ  
158 NGUYỄN HÒA KHANG 1722202010134 D17AVKD02 Using Games in Teaching English to Kids at Potato English TS. Trần Thanh Dũ  
159 HỨA NGỌC LAN 1722202010143 D17AVKD02 Marketing Strategies at English Centers TS. Trần Thanh Dũ  
160 PHAN THÚY LIỄU 1722202010152 D17AVKD02 Improving Listening Skills for Sale Department’s Staff at MIT

Furniture Company

TS. Trần Thanh Dũ  
161 NGUYỄN MAI DIỄM PHƯƠNG 1722202010267 D17AVKD04 The Use of English Communication at Righ Rich Corporation TS. Trần Thanh Dũ  
162 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 1722202010268 D17AVKD04 The Use of Internet in Learning English TS. Trần Thanh Dũ  
163 NGUYỄN ANH QUỐC 1722202010277 D17AVKD04 A Survey on the English Writing Proficiency of Non-English

Majors Students at TDMU

TS. Trần Thanh Dũ  
164 NGUYỄN NGỌC QUỲNH 1722202010283 D17AVKD04 The Use of English at Righ Rich Corporation TS. Trần Thanh Dũ  
165 PHẠM NGỌC QUỐC TÂM 1722202010297 D17AVKD04 A Survey on Common English Writing Errors by English-

majored Freshmen at TDMU

TS. Trần Thanh Dũ  
166 TRẦN NGỌC TIẾN 1722202010306 D17AVKD04 Factors Affecting Motivtion in Learning English Vocabulary

among English Majors at TDMU

TS. Trần Thanh Dũ  
167 NGUYỄN THỊ XUÂN TUYỀN 1722202010317 D17AVKD02 A Survey on the English Speaking Ability among HR Staff at

UNITEX Company

TS. Trần Thanh Dũ  
168 NGUYỄN THỊ ÚT TRINH 1722202010374 D17AVKD01 The Process of Handling Check-in and Check-out Procedure at

Oscar Saigon Hotel

TS. Trần Thanh Dũ  
 

169

 

NGUYỄN NGỌC THẢO UYÊN

 

1722202010389

 

D17AVKD02

How to Improve English Communicatio Skills in Dealing with

Foreign Customers in Customer Service of Lavis Brothers Coating CO., LTD.

 

TS. Trần Thanh Dũ

 
170 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 1722202010390 D17AVKD02 The Use of English in Communication at Huyndai Binh Duong TS. Trần Thanh Dũ  
171 ĐẶNG THỊ TƯỜNG VÂN 1722202010392 D17AVKD02 The Use of English in Communication with Customers at Duc

Huy Real ETsrtaantegC9O/ ., LTD.

TS. Trần Thanh Dũ  

XEM THÊM ==>  List Đề Tài Tiểu Luận Tiếng Anh (Assignments)+ Tải 5 Bài Mẫu

 

172

 

LÊ ANH VŨ

 

1722202010394

 

D17AVKD02

Suggestions to Improve English Communication for Collegues in Customer Relationship Department at International Financial

Leasing Chailease Company

 

TS. Trần Thanh Dũ

 
173 ĐINH HẠ VY 1722202010396 D17AVKD02 Methods to Improve Speaking Skills for English-Majored

Students at TDMU

TS. Trần Thanh Dũ  
174 NGUYỄN HOÀNG ÁNH XUÂN 1722202010402 D17AVKD02 The Use of English among the Human Resource Staff at Sacom

Chip Sang CO., LTD.

TS. Trần Thanh Dũ  
175 ĐÀM TRẦN NHÃ UYÊN 1722202010428 D17AVKD02 Students’ Interest in the Course British and American Cultures at

Falcuty of Foreign Language, TDMU

TS. Trần Thanh Dũ  
176 NGUYỄN MINH HUY 1722202010111 D17AVKD02 A study on improving English communication skills in An

Khang Furniture

ThS. Nguyễn Thụy Hồng Ngân  
177 TRẦN HOAN HUY 1722202010113 D17AVKD02 A research on methods of learning vocabularies for non-major

English language students at Thu Dau Mot University

ThS. Nguyễn Thụy Hồng Ngân  
178 NGÔ MINH HƯNG 1722202010123 D17AVKD02 Solutions to improve and use English for sellers at the Sales

Department of Long Khanh company

ThS. Nguyễn Thụy Hồng Ngân  
179 NGUYỄN TRUNG KIÊN 1722202010130 D17AVKD02 A research on websites and applications to practice speaking

skill for English major students at Thu Dau Mot University

ThS. Nguyễn Thụy Hồng Ngân  
180 ĐẶNG HOÀI KHƯƠNG 1722202010137 D17AVKD02 Obstacles in translating documents at MIT furniture Vietnam

company

ThS. Nguyễn Thụy Hồng Ngân  
181 PHẠM HỒNG LAM 1722202010141 D17AVKD02 A study on the difficulties of students at Thu Dau Mot

unniversity when using English to communicate in real situations

ThS. Nguyễn Thụy Hồng Ngân  
182 PHẠM THỊ KIM LIÊN 1722202010151 D17AVKD02 A research on improving speaking skills for receptionists at

Hometown In Saigon homestay

ThS. Nguyễn Thụy Hồng Ngân  
183 NGUYỄN LÊ HUỆ MẪN 1722202010187 D17AVKD03 The importance of English in dealing with import and export

invoices

ThS. Nguyễn Thụy Hồng Ngân  
 

 

 

184

 

 

 

HUỲNH PHƯƠNG

 

 

 

1722202010264

 

 

 

D17AVKD04

 

 

An investigation on some difficulties of translating and notarizing civil law documents at Phuc Thinh Notarized Translation Co., Ltd.

 

 

 

ThS. Nguyễn Thụy Hồng Ngân

a reach on dificulties of using English of HR’s employees at PUNGKOOK SAIGON III

Co.LTD

185 ĐẶNG THỊ KIM OANH 1722202010440 D17AVKD02 A research on the use of non-verbal language among students in

Thu Dau Mot University

ThS. Nguyễn Thụy Hồng Ngân  
 

186

 

NGUYỄN QUỲNH ANH

 

1722202010008

 

D17AVKD01

“The benefits of using English songs in improving English

pronunciation skills of English majored students at Thu Dau Mot University.”

 

ThS. Phan Thị Phước

 
 

187

 

NGUYỄN MỸ CHI

 

1722202010037

 

D17AVKD01

The factors affecting the English speaking skill of

the first-year students in Faculty of Foreign Language at TDM University.

 

ThS. Phan Thị Phước

 
188 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 1722202010050 D17AVKD01 Problems and Solutions to improve communication skills

for the English majored students at TDM university

ThS. Phan Thị Phước  
189 LÊ THỊ BÍCH HỢP 1722202010106 D17AVKD02 Difficulties of office employees in writing English emails

at English Perfection Co.Ltd

ThS. Phan Thị Phước  

Danh Sách Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh Chọn Lọc

 

190

 

NGUYỄN THANH LAM

 

1722202010140

 

D17AVKD02

Current situations of learning English in tourism of the senior

students at

Thu Dau Mot University

 

ThS. Phan Thị Phước

 
191 MANG THỊ LỆ 1722202010148 D17AVKD02 How to communicate effectively in English with customers

at Duc Huy Real Estate Co. Ltd

ThS. Phan Thị Phước  
192 PHAN NỮ DIỆU TÂM 1722202010298 D17AVKD04 The difficulties encountered by the students at

Thu Dau Mot University in studying translation subject

ThS. Phan Thị Phước  
193 NGUYỄN PHƯƠNG THANH 1722202010321 D17AVGD03 The significance of pronunciation with English Language

students at Thu Dau Mot University

ThS. Phan Thị Phước  
194 NGUYỄN THỊ VIỆT TRINH 1722202010375 D17AVKD02 The methods to increase vocabulary for the English majored

students at Thu Dau Mot University

ThS. Phan Thị Phước  
195 BÙI THỊ PHƯƠNG TRINH 1722202010427 D17AVGD03 Problems and solutios in studying writing skills for the English

majored students at Thu Dau Mot University

ThS. Phan Thị Phước  
196 TRẦN THỊ HỒNG ÂN 1722202010024 D17AVGD01 Using short stories to teach vocabulary in English effectively for

secondary students

ThS. Nguyễn Thị Hồng Quế  
197 ĐO THỊ TUYẾT HOA 1722202010099 D17AVKD02 The students’ current situation as well as their need to learn

English at TDMU

ThS. Nguyễn Thị Hồng Quế  
198 NGUYỄN THỊ LIÊN 1722202010150 D17AVKD02 The benefits of technology in learning English of students at

TDMU

ThS. Nguyễn Thị Hồng Quế  
199 NGUYỄN THÚY QUỲNH 1722202010284 D17AVKD04 The advantages of business English majors when looking for a

job after graduation

ThS. Nguyễn Thị Hồng Quế  
200 VÕ THỊ NGỌC TIÊN 1722202010303 D17AVKD04 The importance of English to an employee in an import-export

company

ThS. Nguyễn Thị Hồng Quế  
201 NGUYỄN THỊ THUẬN 1722202010341 D17AVKD04 Some difficulties in using English for tourism of foreign

language students at TDMU and proposals to overcome it

ThS. Nguyễn Thị Hồng Quế  
202 VÕ LONG 1722202010178 D17AVKD03 Research on Vietnamese – English translation market in Binh

Duong province and qualities to be a translator

ThS. Nguyễn Văn Thái  
203 TRẦN THỊ MẾN 1722202010188 D17AVKD03 Difficulties in learning listening and speaking skills for students

at Thu Dau Mot University and solutions

ThS. Nguyễn Văn Thái  
204 TRẦN THỊ PHƯƠNG NGHI 1722202010216 D17AVKD03 The procedure of translating document at Phuoc Tuong Company ThS. Nguyễn Văn Thái  
205 LƯ HUỲNH NHƯ NGỌC 1722202010219 D17AVGD02 Difficulties in learning English for children and how to overcome ThS. Nguyễn Văn Thái  
206 MAI THẢO NHUNG 1722202010239 D17AVGD02 Difficulties of Listening Comprehension Faced by First-year

Students of English Major at Thu Dau Mot University

ThS. Nguyễn Văn Thái  
207 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 1722202010249 D17AVKD03 Support translation of documents and contracts at PhuocTuong

company

ThS. Nguyễn Văn Thái  
208 NGUYỄN THANH THẢO 1722202010327 D17AVGD03 Ways to get students interested in learning English ThS. Nguyễn Văn Thái  
209 LÊ THỊ THU 1722202010338 D17AVKD04 Strengths and weaknesses of translation and interpretation in the

import and export industry.

ThS. Nguyễn Văn Thái  
210 PHẠM NGUYỄN ANH THƯ 1722202010348 D17AVGD03 The causes and difficulties English speaking skills encountered

by first/second year English majors at Thu Dau Mot University

ThS. Nguyễn Văn Thái  
211 ĐOÀN NGỌC QUẾ TRÂM 1722202010365 D17AVGD01 Common mistakes when listening , speaking English and how to

fix it

ThS. Nguyễn Văn Thái  
212 NGUYỄN CAO HỒNG HẠNH 1722202010074 D17AVGD01 An investigation on difficulties in speaking English of students

in grade 7 at SaiGon Connection English Center

ThS. Nguyễn Ngọc Thảo  
213 NGUYỄN HUỲNH NHƯ HẢO 1722202010077 D17AVKD02 The difficulties in learning speaking English of students in grade

5 at PetrusKy Primary School

ThS. Nguyễn Ngọc Thảo  

Danh Sách Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh Chọn Lọc

214 PHẠM THANH HẢO 1722202010079 D17AVKD02 Difficulties of interpreters encountered in interpreting from

English to Vietnamese for Indian instructors at Vyoga World

ThS. Nguyễn Ngọc Thảo  
215 PHAN THỊ THÚY HẰNG 1722202010086 D17AVGD01 An investigation on difficulties in learning English listening of

grade 6 students at Lien Au My English Center (LEA)

ThS. Nguyễn Ngọc Thảo  
216 HỒ THỊ THU HIỀN 1722202010094 D17AVGD01 A study on difficulties in learning English vocabulary of grade 5

students at Dong Chieu English Center

ThS. Nguyễn Ngọc Thảo  
217 ĐO HOÀNG LONG 1722202010175 D17AVKD03 Using Google Translate in learning writing skill of the fourth-

year English-majored students at TDM University

ThS. Nguyễn Ngọc Thảo  
218 MAI THỊ GIANG SƯƠNG 1722202010290 D17AVKD04 An investigation on difficulties encountered by English majored

seniors in TDM university when learning listening skill

ThS. Nguyễn Ngọc Thảo  
219 NGUYỄN ANH TRIỀU 1722202010370 D17AVKD01 Difficulties in Oral translation from English to Vietnamese of

fourth-year English students at Thu Dau Mot University

ThS. Nguyễn Ngọc Thảo  
220 TRẦN XUÂN SANG 1722202010419 D17AVKD04 Common errors in English-Vietnamese translation of third-year

English majored students at Thu Dau Mot University

ThS. Nguyễn Ngọc Thảo  
221 PHẠM HOÀNG THÁI VÂN 1722202010439 D17AVKD03 English writing difficulties of second-year English major

students at TDM university

ThS. Nguyễn Ngọc Thảo  
222 PHẠM NGỌC CHÂU 1722202010034 D17AVKD01 Common mistakes and solutions to improve Business English

students’ writing skills at Thu Dau Mot university

ThS. Hoàng Hồ Trang  
223 PHẠM NHẬT HẠ 1722202010073 D17AVGD01 Some techniques to improve English speaking skills for young

learners at H123 English center.

ThS. Hoàng Hồ Trang  
224 TRẦN TUYẾT MI 1722202010189 D17AVKD03 Some challenges and solutions for translation skill improvement

of Business English majors at Thu Dau Mot university

ThS. Hoàng Hồ Trang  
225 BÙI HOÀNG KIM NGÂN 1722202010205 D17AVKD03 Some difficulties and solutions for reading skill improvement of

Business English students at Thu Dau Mot university.

ThS. Hoàng Hồ Trang  
226 PHẠM HUỲNH NHƯ 1722202010251 D17AVGD03 Difficulties and solutions for English majored freshmen in

learning Espeaking skills at Thu Dau Mot university.

ThS. Hoàng Hồ Trang  
227 PHAN THỊ KIM THY 1722202010355 D17AVKD04 Business English majors’ common errors in Vietnamese-English

translation at Thu Dau Mot university

ThS. Hoàng Hồ Trang  
228 VÕ THỊ THANH XUÂN 1722202010404 D17AVKD03 The reality and solutions to improve English listening skills for

English majored students of Thu Dau Mot university.

ThS. Hoàng Hồ Trang  
 

229

 

LƯƠNG NGỌC YẾN

 

1722202010408

 

D17AVKD03

The reality and solutions for English communicative

competence improvement of non-majored students at Thu Dau Mot university.

 

ThS. Hoàng Hồ Trang

 
230 NGUYỄN KIM NGÂN 1722202010432 D17AVKD04 Using Internet to improve communication skills of Business

English students at Thu Dau Mot university.

ThS. Hoàng Hồ Trang  
231 HUỲNH THANH VY 1722202040302 D17AVKD01 The difficulties of Chinesse majors in learning English at Thu

Dau Mot university.

ThS. Hoàng Hồ Trang  
232 HÀ THỊ NGỌC BÍCH 1722202010028 D17AVKD01 Enhancing speaking and listening skills through useful websites

for second-year English major students at TDMU.

ThS. Âu Minh Triết  
233 HUỲNH THỊ QUẾ CHI 1722202010036 D17AVGD01 Difficulties in enhancing listening skill of second-year English

major students at TDMU and Solutions.

ThS. Âu Minh Triết  
234 VŨ ĐẶNG THIÊN DUYÊN 1722202010052 D17AVGD01 Applying songs in teaching vocabulary for six-year-old students

at Houston 123 Center.

ThS. Âu Minh Triết  
235 HỒ SỸ ANH ĐẠO 1722202010059 D17AVKD01 Difficulties in enhancing business terms of second-year English

major students at TDMU and Solutions.

ThS. Âu Minh Triết  
236 BÙI THỊ MINH HUYỀN 1722202010114 D17AVKD02 Difficulties in enhancing spcialized vocabulary of second-year

English maTjroarnsgtu1d2e/nts at TDMU and Solutions.

ThS. Âu Minh Triết  

XEM THÊM ==>   Cách Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp Tiếng Anh Graduation Thesis

237 NGUYỄN KIM NGUYÊN 1722202010223 D17AVKD03 Insufficience in temporal internship program of second-year

English major students at TDMU and Suggestions.

ThS. Âu Minh Triết  
238 NGUYỄN THỊ HỒNG TRÚC 1722202010385 D17AVKD01 The effects of using google translate in translating of second-

year English major students at TDMU.

ThS. Âu Minh Triết  
239 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 1722202010084 D17AVKD02 IELTS Reading comprehension difficulties perceived by

students of Khai Minh Cambridge Center.

ThS. Nguyễn Thanh Vân  
240 PHAN THỊ THANH NHÃ 1722202010228 D17AVGD02 Using English songs to teach vocabulary for primary students at

Houston 123 Center.

ThS. Nguyễn Thanh Vân  
241 ĐOÀN MINH NHẬT 1722202010230 D17AVKD03 A survey on communication in English between teachers and

students at Khai Minh Cambridge Center.

ThS. Nguyễn Thanh Vân  
242 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 1722202010240 D17AVGD02 An investigation on the effectiveness of using games in teaching

vocabulary to children at Houston 123 Center.

ThS. Nguyễn Thanh Vân  
243 NGUYỄN THỊ NHUNG 1722202010241 D17AVGD02 Teaching English reading skill to primary students through

activities at H123 Center.

ThS. Nguyễn Thanh Vân  
244 CHÂU THỊ QUỲNH NHƯ 1722202010245 D17AVGD02 Teaching English grammar to secondary students through

activities at Houston 123 Center.

ThS. Nguyễn Thanh Vân  
245 VÕ DUY PHÁT 1722202010256 D17AVKD03 Difficulties and Solutions in learning General English of

students at Khai Minh Cambridge Center.

ThS. Nguyễn Thanh Vân  
246 NGÔ XUÂN THỤY 1722202010344 D17AVKD04 A study on the reality of learning speaking skill of students at

Nhat My Lanugage Center.

ThS. Nguyễn Thanh Vân  
247 ĐOÀN ANH TÀI 1722202010418 D17AVKD04 Issues in designing VSIP Industrial Park brochures in English

for marketing purpose.

ThS. Nguyễn Thanh Vân  
248 NGUYỄN THỊ NHẬT LINH 1722202010424 D17AVKD04 An investigation on difficulties and solutions in learning English

speaking skill of students at IELTS Catchers English Center.

ThS. Nguyễn Thanh Vân  
 

249

 

VĂN THU NGUYỆT

 

1722202010226

 

D17AVKD03

DIFFICULTIES AND SOLUTIONS IN LEARNING WRITTEN TRANSLATION

OF JUNIORS ENGLISH LANGUAGE STUDENTS AT TDMU

 

ThS. Nguyễn Thanh Xuân

 
 

250

 

PHẠM THỊ HỒNG NHUNG

 

1722202010242

 

D17AVKD03

A study on some difficulties in essay writing encountered by freshman English major students

at TDMU

 

ThS. Nguyễn Thanh Xuân

 
 

251

 

BÙI NHƯ THẢO

 

1722202010324

 

D17AVKD04

Factors influencing to sophomores’ excitement in learning English of sophomores

in foreign language faculty at tdmu

 

ThS. Nguyễn Thanh Xuân

 
 

252

 

ÂU THỊ THIÊN

 

1722202010333

 

D17AVKD04

The common mistakes of learning E vocabulary made by non- specialized English

language freshman at TDMU and some remedies.

 

ThS. Nguyễn Thanh Xuân

 
 

253

 

NGUYỄN VIỆT LIÊN THƯƠNG

 

1722202010352

 

D17AVGD03

THE COMMON ERRORS IN PRONUNCIATION OF FRESHMAN ENGLISH MAJOR

AT TDMU

 

ThS. Nguyễn Thanh Xuân

 
 

254

 

NGÔ THÚY TRANG

 

1722202010361

 

D17AVKD04

PROBLEMS OF USING ENGLISH IN WORKING ENVIRONMENT OF

WHITE-COLLAR WORKER AT EASY GLOBAL VINA

LIMITED COMPANY

 

ThS. Nguyễn Thanh Xuân

 
 

255

 

LỮ THỊ MAI XUÂN

 

1722202010401

 

D17AVKD02

The common pronounciation errors in English speaking made by freshmans in Faculty of Foreign language at Thu Dau Mot

university.Trang 13/

 

ThS. Nguyễn Thanh Xuân

 

Danh Sách Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh Chọn Lọc

256 NGUYỄN NGỌC YẾN 1722202010409 D17AVKD03 The difficulties and solutions in English listening skill of

sophomores in Faculty of Foreign Language at TDMU

ThS. Nguyễn Thanh Xuân  
257 NGUYỄN THANH THẢO 1722202010430 D17AVKD04 Factors influencing the English communication proficiency

growth of English Language students at TDM University

ThS. Nguyễn Thanh Xuân  
 

258

 

NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO

 

1722202010434

 

D17AVKD04

HOW TO IMPROVE VOCABULARY STOCK FOR FRESHMAN IN

FACULTY OF FOREIGN LANGUAGE AT TDMU

 

ThS. Nguyễn Thanh Xuân

 
 

259

 

TRỊNH THỊ MỸ LINH

 

1722202010172

 

D17AVKD03

THE DIFFICULTIES AND FEASIBLE SOLUTIONS IN ENGLISH COMMUNICATION FACED BY EMPLOYEES

AT TRAVEL GOLF AND EVENT SERVICE CO.,LTD.

 

ThS. Võ Thị Hải Yến

 
 

260

 

NGUYỄN PHI DIỆP MY

 

1722202010194

 

D17AVKD03

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING

ENGLISH IN SUPPORTING FOREIGN TOURISTS CHOOSING TOURS IN VIETNAM AT TOURISM AND TRADE JOINT STOCK COMPANY BINH DUONG

 

ThS. Võ Thị Hải Yến

 
 

261

 

ĐẶNG HUỲNH NGỌC NỮ

 

1722202010201

 

D17AVKD03

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING ENGLSH IN CUSTOMER CARE IN BINH DUONG TRADE

AND TOURIST JOINT STOCK COMPANY

 

ThS. Võ Thị Hải Yến

 
262 TỪ THỊ NGỌC NHI 1722202010237 D17AVKD03 ISSUES OF NEWS TRANSLATION PROCESS AT BINH

DUONG NEWSPAPER

ThS. Võ Thị Hải Yến  
263 ĐO TRỌNG QUỲNH 1722202010282 D17AVKD04 Difficulties and solutions in using English in leasing real estate

for foreigners in Phi Nam Land.

ThS. Võ Thị Hải Yến  
 

264

 

PHẠM THỊ QUỲNH

 

1722202010285

 

D17AVKD04

THE IMPACT OF USING GOOGLE TRANSLATION IN IMPROVING TRANSLATION SKILLS FOR ENGLISH- MAJORED STUDENTS AT THU DAU MOT UNIVERSITY

(TMDU)

 

ThS. Võ Thị Hải Yến

 
 

265

 

NGUYỄN THỊ KIỀU SƯƠNG

 

1722202010291

 

D17AVKD04

ISSUES OF SUPPORTING TRANSLATION CUSTOMER RECORDS FOR FOREIGNERS IN BINH DUONG MSB

BANK

 

ThS. Võ Thị Hải Yến

 
 

266

 

NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

 

1722202010305

 

D17AVKD04

An investigation into problems encountered in interpreting special terms and collocations of Yoga into Vietnamese at

Vyoga World center.

 

ThS. Võ Thị Hải Yến

 
267 HUỲNH PHƯƠNG TÍN 1722202010307 D17AVKD04 ISSUES IN SUPPORTING FOREIGNERS IN LEASING

APARTMENTS AND OFFICES IN PHI NAM LAND.

ThS. Võ Thị Hải Yến  
268 ĐOÀN ANH VY 1722202010397 D17AVKD01 A study on problems and solutions in pronunciation of English –

majored freshman of TDM University .

ThS. Võ Thị Hải Yến  
269 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 18C2202010003 KBV18AV101 A survey on the students’ motivations to study the second

Bachelor’s Degree in English at Thu Dau Mot University

ThS. Phan Thị Phước  
270 NGUYỄN THỊ KIM CA 18C2202010006 KBV18AV101 Teaching vocabulary through English songs to children aged 6-

11 at Dong A Language center

ThS. Phan Thị Phước  
 

271

 

LÊ QUỐC ĐẠI

 

18C2202010009

 

KBV18AV101

A study on the online learning software to improve the vocabulary learning skills for the second Bachelor’s Degree

English students at TDM university

 

ThS. Phan Thị Phước

 
272 ĐO THỊ MỸ HẠNH 18C2202010015 KBV18AV101 A survey on the needs to study English of the nursing students at

Binh Duong Medical College

ThS. Phan Thị Phước  
 

273

 

HOÀNG THỊ HƯƠNG

 

18C2202010020

 

KBV18AV101

Factors affecting the grade 10 students’motivations in learning English at Binh Duong Continuting Education and Professional

Training CTernatnegr  14/

 

ThS. Phan Thị Phước

 

Danh Sách Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh Chọn Lọc

274 TRƯƠNG THỊ HOÀI KHƯƠNG 18C2202010024 KBV18AV101 A research on the methods to learn English vocabulary to the

grade 4 students at Phu Hoa 1 primary school.

ThS. Phan Thị Phước  
275 NGUYỄN THỊ LIỂU 18C2202010028 KBV18AV101 Factors affecting the English pronunciation of the second

Bachelor’s Degree students in English at Thu Dau Mot

ThS. Phan Thị Phước  
 

276

 

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

 

18C2202010030

 

KBV18AV101

Methods of creating the daily English speaking habits to improve communication skill for the English majors at Thu Dau

Mot University

 

ThS. Phan Thị Phước

 
277 NGUYỄN TRẦN THÙY LINH 18C2202010031 KBV18AV101 A survey on uses of the internet resources in teaching English at

private high schools in Thu Dau Mot city, Binh Duong province

ThS. Phan Thị Phước  
278 LÊ THỊ THANH MY 18C2202010037 KBV18AV101 Facts and solutions to improve communication skills of the

second Bachelor’s Degree students in English at Thu Dau Mot

ThS. Phan Thị Phước  
 

279

 

TRẦN QUỐC MINH

 

18C2202010035

 

KBV18AV101

An investigation on difficulties in TOEIC LISTENING Comprehension of non- English major seniors at THU DAU

MOT UNIVERSITY

 

ThS. Nguyễn Thị Phước Bình

 
280 NGUYỄN THANH PHÚC 18C2202010048 KBV18AV102 Current situations and solutions to improve English speaking

skills of Law students at Thu Dau Mot University

ThS. Nguyễn Thị Phước Bình  
281 LỮ HỒNG PHƯƠNG 18C2202010049 KBV18AV102 Improving English communication skills for staffs at Agribank

Tan Phu Dong Nai

ThS. Nguyễn Thị Phước Bình  
282 HUỲNH HỒNG QUANG 18C2202010051 KBV18AV102 How to improve English vocabularies for English major

freshmen at Thu Dau Mot University

ThS. Nguyễn Thị Phước Bình  
283 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

THƯƠNG

18C2202010061 KBV18AV102 Improving English speaking skill for students in grade 6 at Trinh

Hoai Duc high school

ThS. Nguyễn Thị Phước Bình  
284 NGUYỄN HỒNG THÚY 18C2202010062 KBV18AV102 An investigation on English listening comprehension difficulties

in communicating at Home Affairs Department

ThS. Nguyễn Thị Phước Bình  
285 BÙI THỊ THU THỦY 18C2202010063 KBV18AV102 The study on difficulties of doctors at Medic Binh Duong

hospital in communicating with foreign patients about health

ThS. Nguyễn Thị Phước Bình  
286 VĂN THỊ HUỲNH TRÂM 18C2202010066 KBV18AV102 Teaching vocabularies to students of 3rd Grade at Petrus Ky

School

ThS. Nguyễn Thị Phước Bình  
287 NGUYỄN THỊ XIM 18C2202010076 KBV18AV102 How to improve English speaking skills for the 5th grades

students at Tan Phuoc Khanh B Primary School

ThS. Nguyễn Thị Phước Bình  
288 LÊ THANH HIỆP 18C2202010079 KBV18AV102 Difficulties in English speaking skill – A perspective from adult

students at Thu Dau Mot university

ThS. Nguyễn Thị Phước Bình  
289 DƯƠNG NHẬT LINH 18C2202010081 KBV18AV102 Factors that motivate Non-English major first year students at

Thu Dau Mot University in listening lessons.

ThS. Nguyễn Thị Phước Bình  

Chú ý: Nếu là giảng viên thỉnh giảng thì cột ghi chú ghi Thỉnh giảng

Bình Dương, ngày …… tháng ……. năm 202 …..

Trưởng Khoa                                        Giám đốc chương trình                                                                  Người lập bảng

Download miễn phí

Danh Sách Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh Chọn Lọc bài viết phù hợp với các bạn sinh viên đang chuẩn bị đi thực tập hoặc chuẩn bị làm bài báo cáo thực tập nộp cho nhà trường nhưng chưa chọn được đề tài thích hợp, hy vọng bài viết này sẽ giúp ích được cho các bạn. Luận văn trust luôn cập nhật những bài báo cáo, khóa luận hay để chia sẻ cho các bạn, hãy theo dõi website để được cập nhật những bài viết mới nhất, cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết chúc các bạn đạt điểm cao cho bài báo cáo.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x