Danh Mục Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Luật Chọn Lọc

Danh Mục Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Luật Chọn Lọc

Danh Mục Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Luật Chọn Lọc Các đề tài được liệt kê dưới đây mang tính gợi ý, sinh viên có thể đăng ký với Khoa đề tài khác do mình tự chọn. Ngoài ra Sinh viên có thể chọn một khía cạnh nhất định trong các đề tài nằm trong danh mục để thực hiện. Đối với các đề tài do sinh viên tự chọn, sinh viên có thể thực hiện đề tài sau khi được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn.

Khi làm khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp chắc hẳn các bạn sinh viên gặp một số khó khăn nhất định như không tìm được công ty, hay đề tài, không hoàn thành bài tốt, có thể liên hệ qua dịch vụ nhận viết chuyên đề tốt nghiệp của Luận Văn Trust qua Zalo/Tele: 0917.193.864

Và dưới đây là Danh Mục Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Luật Chọn Lọc, Ấn Tượng mà Luận văn Trust muốn chia sẻ tới các bạn đọc:

A.   Pháp luật doanh nghiệp, đầu tư & phá sản

 1. Chế định người đại diện theo pháp luật trong Luật Doanh nghiệp năm 2020
 2. Quy chế pháp lý về chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân theo Luật Doanh nghiệp
 3. Nghĩa vụ của người quản lý công ty trong pháp luật một số quốc gia (Sinh viên có thể chọn một quốc gia cụ thể) và kinh nghiệm cho Việt Nam.
 4. Pháp luật về kiểm soát các giao dic̣ h có nguy cơ tư lơi trong công ty cổ phần
 5. Đề Tài Khóa Luận Khoa Luật: Pháp luật về kiểm soát các giao dịch có nguy cơ tư lợi trong công ty TNHH
 6. Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở Việt Nam
 7. Xác lập tư cách thành viên, cổ đông công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp
 8. Thỏa thuận cổ đông theo pháp luật của một số quốc gia (sinh viên có thể chọn một quốc gia cụ thể) và kinh nghiệm cho Việt Nam
 9. Thực hiện nghĩa vụ góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp
 10. Chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu công ty theo Luật Doanh nghiệp
 11. Định đoạt phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên theo Luật Doanh nghiệp
Danh Mục Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Luật Chọn Lọc
Danh Mục Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Luật Chọn Lọc
 1. Một số vấn đề pháp lý về thành viên hợp danh trong công ty hợp danh theo Luật Doanh nghiệp
 2. Địa vị pháp lý của giám đốc/tổng giám đốc trong bộ máy quản lý nội bộ công ty cổ phần
 3. Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp
 4. Quy định của pháp luật về thành viên độc lập của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần
 5. Pháp luật về quản trị công ty niêm yết của một số nước trên thế giới (sinh viên có thể chọn quốc gia) và kinh nghiệm cho Việt Nam
 6. Pháp luật về quyền khởi kiên của cổ đông – Nghiên cứ u so sánh luật
 7. Quyền vànghia vu ̣của ngườ i quản lý công ty cổ phần – Nghiên cứ u so sánh luật
 8. Quy chế pháp lý về mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con theo pháp luật Việt Nam
 9. Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con theo pháp luật một số quốc gia (sinh viên có thể chọn một quốc gia cụ thể) và kinh nghiệm cho Việt Nam.
 10. Quy chế pháp lý về sở hữu chéo theo pháp luật của một số quốc gia (sinh viên có thể chọn một hoặc một số quốc gia cụ thể) và kinh nghiệm cho Viêt Nam
 11. Vấn đề kiểm soát giao dịch giữa các công ty trong nhóm công ty theo Luật Doanh nghiệp
 12. Mối quan hệ pháp lý giữa chủ sở hữu và người quản lý công ty theo Luật Doanh nghiệp
 13. Quy chế pháp lý về người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp
 14. Địa vị pháp lý của người quản lý doanh nghiệp nhà nước theo pháp luật Việt Nam
 15. Đề Tài Khóa Luận Ngành Luật: Góp vốn thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020
 16. Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử theo pháp luật Việt Nam
 17. Pháp luật về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết
 18. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2020
 19. Pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh giáo dục mầm non
 20. Pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh giáo dục đại học
 21. Pháp luật về hộ kinh doanh

XEM THÊM ==>  Luận Văn Thạc Sĩ Về Luật Cạnh Tranh [40 Đề Tài + 6 LV Mẫu]

 1. Pháp luật về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
 2. Địa vị pháp lý của ban kiểm soát trong công ty cổ phần.
 3. Nghĩa vụ công bố thông tin của công ty cổ phần đại chúng theo pháp luật Việt
 4. Mua lại phần vốn góp/ cổ phần trong công ty trách nhiệm hữu hạn/công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2020
 5. Địa vị pháp lý của Đại hội đồng cổ đông trong bộ máy quản lý nội bộ công ty đại chúng
 6. Pháp luật về lựa chọn nhà đầu tư trong đầu tư theo phương thức đối tác công tư
 7. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Luật: Địa vị pháp lý của Toà án trong thủ tục giải quyết phá sản
 8. Người đại diện phần vốn nhà nước trong doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam
 9. Pháp luật về quyền của cổ đông trong công ty cổ phần và cơ chế thực thi
 10. Các mô hình quản trị công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2020
 11. Ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo pháp luật Việt Nam
 12. Mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài theo pháp luật Việt
 13. Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư 2020
 14. Nguyên tắc công khai, minh bạch trong đầu tư theo phương thức
 15. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp dự án PPP theo pháp luật Việt Nam
 16. Những vấn đề pháp lý về chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu trong dự án PPP.
 17. Tổ chức lại doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2020
 18. Giải thể doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2020
 19. Tổ chức, quản lý hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2012
 20. Thành lập doanh nghiệp và góp vốn vào doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam
 21. Giám sát doanh nghiệp nhà nước theo pháp luật Việt Nam
 22. Địa vị pháp lý của chủ nợ trong quá trình giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

XEM THÊM ==>  Luận Văn Thạc Sĩ Về Luật Quốc Tế [ 91 Đề Tài + 10 Bài Mẫu]

 1. Tài sản và thứ tự phân chia tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản
 2. Các vấn đề pháp lý về phá sản các tổ chức tín dụng ở Việt Nam
 3. Bảo vệ quyền lợi của chủ nợ trong thủ tục phá sản theo Luật Phá sản năm 2014
 4. Địa vị pháp lý của quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
 5. Vấn đề điều hòa giữa lợi ích của chủ nợ và doanh nghiệp bị mở thủ tục phá sản theo Luật Phá sản 2014
 6. Hội nghị chủ nợ trong thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã theo Luật Phá sản 2014
 7. Quy chế pháp lý về vốn của hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2012
 8. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật: Doanh nghiệp xã hội theo Luật Doanh nghiệp năm 2020
 9. Pháp luật về doanh nghiệp xã hội của một số quốc gia (sinh viên có thể chọn một hoặc một số quốc gia cụ thể) – Kinh nghiệm cho Việt Nam
 10. Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh theo pháp luật Việt Nam
 11. Vấn đề bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị mở thủ tục phá sản theo Luật Phá sản 2014
 12. Quy chế pháp lý về quản tài viên theo pháp luật một số quốc gia (sinh viên có thể chọn một hoặc một số quốc gia cụ thể) và kinh nghiệm cho Việt Nam
 13. Chuyển nhượng dự án đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2020
 14. Kiểm soát việc đầu tư chéo của nhà đầu tư nước ngoài theo pháp luật Việt Nam
 15. Thủ tục đầu tư thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài theo pháp luật Việt Nam
 16. Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo pháp luật Việt Nam
 17. Pháp luật về dự án đầu tư có yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt
 18. Pháp luật về kinh doanh Casino
 19. Pháp luật về kinh doanh đặt cược
 20. Phá sản cá nhân theo pháp luật của một số quốc gia (sinh viên có thể chọn một quốc gia cụ thể) và kinh nghiệm cho Việt Nam

XEM THÊM ==>  Danh Sách 78 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Kinh Tế + Bài Mẫu

B.   Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ

 1. Nguyên tắc áp dụng Luâṭ thương maị
 2. Nguyên tắc áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại
 3. Thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa theo Luật Thương mại 2005
 4. Thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa theo Luật Thương mại 2005
 5. Hợp đồng phân phối trong hoạt động thương mại
 6. Chuyển rủi ro trong hoạt động mua bán hàng hóa theo Luật Thương mại 2005
 7. Pháp luật về hoạt động đại diện cho thương nhân
 8. Pháp luật về hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa
 9. Pháp luật về hoạt động đại lý thương mại
 10. Pháp luật về hoạt động môi giới thương mại
 11. Pháp luật về hoạt động nhượng quyền thương mại
 12. Pháp luật Việt Nam về quá cảnh hàng hóa
 13. Pháp luật Việt Nam về chuyển khẩu hàng hóa
 14. Miễn trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics
 15. Hoạt động cho thuê hàng hóa theo Luật Thương mại 2005
 16. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Luật: Pháp luật về giám định thương mại
 17. Giá trị pháp lý của chứng thư giám định và hậu quả pháp lý của việc cấp chứng thư giám định sai
 18. Quyền cầm giữ và định đoạt hàng hóa của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics
 19. Quyền yêu cầu tiền lãi do chậm thanh toán theo Luật Thương mại 2005
 20. Pháp luật về gia công hàng hóa trong thương mại
 21. Pháp luật về quảng cáo thương mại ở Việt Nam
 22. Pháp luật về quảng cáo trên trang thông tin điện tử
 23. Pháp luật về hoạt động khuyến mại ở Việt Nam
 24. Hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo
 25. Hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại

XEM THÊM ==>  20 Đề Tài +7 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Luật

 1. Pháp luật về trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ ở Việt Nam
 2. Pháp luật về hội chợ, triển lãm thương mại ở Việt Nam
 3. Hợp đồng vô hiệu trong hoạt động thương mại
 4. Miễn trách nhiệm đối với vi phạm hợp đồng theo Luật Thương mại 2005
 5. Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng theo Luật Thương mại 2005
 6. Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng theo Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)
 7. Chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng theo Luật Thương mại 2005
 8. Chế tài bồi thường thiệt hại theo Luâṭ Thương maị 2005
 9. Chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo Luâṭ Thương maị 2005
 10. Chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng theo Luật Thương mại 2005
 11. Chế tài hủy bỏ hợp đồng theo Luật Thương mại 2005
 12. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Luật: Pháp luật về khiếu nại trong hoạt động thương mại
 13. Chế tài bồi thường thiệt hại theo Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)
 14. Vấn đề hạn chế tổn thất của bên yêu cầu bồi thường thiệt hại theo Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)
 15. Chế tài hủy bỏ hợp đồng theo Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)
 16. Vấn đề vi phạm hợp đồng trước thời hạn theo Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)
 17. Hàng hóa không phù hợp với hợp đồng theo Luật thương mại 2005
 18. Trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng theo Luật thương mại 2005
Danh Mục Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Luật
Danh Mục Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Luật

C.   Pháp luật cạnh tranh

 1. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm theo Luật Cạnh tranh năm 2018
 2. Hành vi lôi kéo khách hàng bất chính theo Luật Cạnh tranh năm 2018
 3. Hành vi xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh theo Luật Cạnh tranh năm 2018
 4. Xác định thị trường liên quan theo Luật Cạnh tranh năm 2018
 5. Kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh năm 2018
 6. Đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh năm 2018
 7. Đề Tài Khóa Luận Ngành Luật: Thủ tục miễn trừ theo Luật Cạnh tranh năm 2018
 8. Chính sách khoan hồng theo Luật Cạnh tranh năm 2018
 9. Chống hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền theo Luật Cạnh tranh năm 2018
 10. Xác định sức mạnh thị trường đáng kể theo Luật Cạnh tranh năm 2018
 11. Kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước
 12. Kiểm soát tập trung kinh tế theo Luật Cạnh tranh năm 2018
 13. Đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của việc tập trung kinh tế theo Luật Cạnh tranh năm 2018
 14. Thẩm định tập trung kinh tế theo Luật Cạnh tranh năm 2018
 15. Địa vị pháp lý của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trong tố tụng cạnh tranh
 16. Địa vị pháp lý của Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh trong tố tụng cạnh tranh
 17. Tố tụng cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh năm 2018
 18. Chế tài đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo Luật Cạnh tranh năm 2018
 19. Chế tài đối với các hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm
 20. Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Luật: Quy định pháp luật về hòa giải thương mại
 21. Tố tụng trọng tài theo Luật Trọng tài thương mại năm 2010
 22. Xác định thẩm quyền của trọng tài thương mại theo Luật Trọng tài thương mại năm 2010
 23. Các vấn đề pháp lý về hiệu lực của thỏa thuận trọng tài
 24. Hủy phán quyết trọng tài theo Luật Trọng tài thương mại năm 2010
 25. Tiêu chuẩn xác định ngưỡng thông báo tập trung kinh tế theo Luật Cạnh tranh 2018
 26. Trình tự, thủ tục xử lý đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo Luật cạnh tranh năm 2018

Download miễn phí

Danh Mục Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Luật Chọn Lọc chúng tôi hy vọng danh sách mà chúng tôi vừa trình bày sẽ giúp các bạn chọn ra được một đề tài phù hợp với bản thân bạn. Ngoài ra, chúng tôi còn chia sẻ rất nhiều bài viết với nhiều chủ đề khác nhau phục vụ cho bài báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp, mời các bạn theo dõi website để cập nhật những bài viết mới nhất.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x