Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Hiệu Quả Quản Trị Vốn Kinh Doanh

Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Hiệu Quả Quản Trị Vốn Kinh Doanh

Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Hiệu Quả Quản Trị Vốn Kinh Doanh nội dung bài viết được xây dựng trên cơ sở những thắc mắc và yêu cầu của các bạn sinh viên, chúng tôi sẵn sàng giải đáp thắc mắc của các bạn và tìm ra những bài viết hay, chất lượng để hỗ trợ các bạn làm bài một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nội dung gồm có: nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn, nhóm chỉ tiêu phản ánh tình hình tài trợ và đảm bảo nguồn vốn kinh doanh, nhóm chỉ tiêu phản ánh tình hình quản trị vốn lưu động, nhóm chỉ tiêu phản ánh tình hình quản trị vốn cố định.

Quá trình làm báo cáo thực tập, các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ thuê viết khóa luận của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đè tài và báo giá viết báo cáo trọn gói nhé.

1. Nhóm chỉ tiêu phản ảnh hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn

Trong kinh tế thị trường, mục tiêu quan trọng của các doanh nghiệp là thu lợi nhuận tối đa, từ đó góp phần tối đa hoá giá trị doanh nghiệp. Quá trình tiến hành sản xuất kinh doanh cũng chính là quá trình tổ chức huy động và sử dụng vốn kinh doanh. Vì vậy, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh thể hiện ở số lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được và mức sinh lời của đồng vốn kinh doanh. Suy cho cùng, lợi nhuận doanh nghiệp thu được là kết quả tổng hợp của quá trình quản trị việc huy động và sử dụng vốn kinh doanh, gồm vốn cố định và vốn lưu động của doanh nghiệp. Để đánh giá đầy đủ hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh cần xem xét trên nhiều góc độ và sử dụng nhiều chỉ tiêu khác nhau. Ngoài chỉ tiêu lợi nhuận tuyệt đối có thể sử dụng các chỉ tiêu sau đây:

Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Hiệu Quả Quản Trị Vốn Kinh Doanh
Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Hiệu Quả Quản Trị Vốn Kinh Doanh
 • Vòng quay vốn kinh doanh

Chỉ tiêu này phản ánh trong kỳ kinh doanh, vốn kinh doanh của doanh nghiệp chu chuyển được bao nhiêu vòng (hay bao nhiêu lần). Chỉ tiêu này càng cao thể hiện hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh càng cao và ngược lại. Công thức xác định vòng quay toàn bộ vốn kinh doanh như sau:

 • Tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản

Chỉ tiêu này còn gọi là chỉ tiêu lợi nhuận trước lãi vay và thuế trên vốn kinh doanh; phản ánh khả năng sinh lời của một đồng vốn kinh doanh, không tính đến ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp và nguồn gốc của vốn kinh doanh. Cách tính chỉ tiêu này như sau:

 • Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) Chỉ Tiêu Đánh Giá Hiệu Quả Quản Trị Vốn Kinh Doanh

Chỉ tiêu này phản ánh quan hệ tỷ lệ giữa lợi nhuận sau thuế với vốn kinh doanh bình quân của doanh nghiệp sử dụng trong kỳ, thể hiện mỗi đồng vốn kinh doanh bình quân doanh nghiệp sử dụng trong kỳ mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế và được xác định theo công thức sau:

 • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu phản ánh quan hệ tỷ lệ giữa lợi nhuận sau thuế với vốn chủ sở hữu bình quân của doanh nghiệp sử dụng trong kỳ. Kết quả của chỉ tiêu này thể hiện mỗi đồng vốn chủ sở hữu bình quân doanh nghiệp sử dụng trong kỳ mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế và được xác định theo công thức sau:

2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tình hình tài trợ và đảm bảo nguồn vốn kinh doanh

Là chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng nợ vay hay mức độ sử dụng đòn bảy tài chính của doanh nghiệp. Hệ số này càng cao càng thể hiện mức độ tự chủ về tài chính của doanh nghiệp thấp; nói cách khác, doanh nghiệp có sự phụ thuộc lớn vào nguồn vốn vay huy động từ bên ngoài. Doanh nghiệp có hệ số nợ càng cao thì mức độ rủi ro tài chính càng cao.

 • Hệ số khả năng thanh toán lãi vay

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay cho biết toàn bộ lợi nhuận trước thuế và chi phí lãi vay phát sinh trong mỗi kỳ có thể đảm bảo cho doanh nghiệp thanh toán được bao nhiêu lần chi phí lãi vay, tổng lãi vay phải trả từ huy động nguồn vốn nợ. Chỉ tiêu này càng lớn thể hiện tình hình sử dụng vốn vay có hiệu quả, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có khả năng sinh lời cao. Ngược lại, thể hiện việc sử dụng vốn vay kém hiệu quả, tình hình tài chính gặp khó khăn và khả năng thanh toán bị hạn chế. Hệ số này được xác định bằng công thức

 • Hệ số khả năng đảm bảo nợ bằng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu này cho biết mức độ đảm bảo các khoản nợ của doanh nghiệp bằng dòng tiền thuần từ hoạt động chính của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này càng cao càng tốt, thể hiện dòng tiền tạo ra từ hoạt động kinh doanh có khả năng đảm bảo được các khoản nợ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có hệ số khả năng thanh toán lãi vay và hệ số đảm bảo nợ từ dòng tiền thuần hoạt động cao thì phản ánh mức độ an toàn về tài chính tốt, doanh nghiệp có đủ khả năng để chi trả các khoản nợ. Hai chỉ tiêu này thường được xem xét khi đánh giá về mức độ sử dụng nợ vay của doanh nghiệp.

XEM THÊM ==>  Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hoạt Động Huy Động Vốn

3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tình hình quản trị vốn lưu động

 • Hệ số đảm bảo nợ ngăn hạn bằng dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu này phản ánh dòng tiền thuần tạo ra từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có thể hoàn trả được bao nhiêu lần tổng nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Nếu dòng tiền thuần dương sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng thêm dự trữ tiền cho kỳ sau. Nếu số tăng thêm đủ để trang trải tổng dư nợ ngắn hạn thì khả năng thanh toán thực của doanh nghiệp rất khả quan. Ngược lại nếu dòng tiền thuần âm sẽ gây khó khăn trong thanh toán cho doanh nghiệp. Hệ số khả năng chi trả bằng tiền được tính theo công thức sau:

 • Hệ số khả năng thanh toán hiện thời – Chỉ Tiêu Đánh Giá Hiệu Quả Quản Trị Vốn Kinh Doanh

Chỉ tiêu này phản ánh mức độ đảm bảo của tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp với số nợ phải trả ngắn hạn, do đó, nếu hệ số này càng lớn thể hiện khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp càng tốt và ngược lại. Trong trường hợp hệ số này < 1 là dấu hiệu doanh nghiệp mất cân bằng về tài chính, doanh nghiệp đã sử dụng một phần nguốn vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn. Công thức tính toán hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn như sau:

 • Vòng quay hàng tồn kho

Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn hàng tồn kho của doanh nghiệp quay được bao nhiêu vòng trong một kỳ và được xác định bằng công thức:

Chỉ tiêu này càng cao càng thể hiện vòng quay hàng tồn kho càng nhanh, công tác tổ chức quản trị vốn hàng tồn kho càng tốt, giúp doanh nghiệp rút ngắn được chu kỳ kinh doanh và giảm bớt được lượng vốn bỏ vào hàng tồn kho. Ngược lại, chỉ số này thấp thể hiện vòng quay hàng tồn kho chậm, chu kỳ kinh doanh kéo dài, gây tình trạng ứ đọng vốn, kinh doanh kém hiệu quả.

 • Vòng quay các khoản phải thu

Đồng thời phải xem xét chỉ tiêu số vòng quay các khoản phải thu. Chỉ tiêu này này phản ánh khả năng doanh nghiệp thu hồi nợ của khách hàng và được xác định bằng công thức sau:

 • Vòng quay vốn lưu động – Chỉ Tiêu Đánh Giá Hiệu Quả Quản Trị Vốn Kinh Doanh

Chỉ tiêu này phản ánh trong kỳ kinh doanh, vốn lưu động của doanh nghiệp luân chuyển được bao nhiêu vòng. Chỉ tiêu này càng lớn, thể hiện hiệu suất sử dụng vốn lưu động càng cao và ngược lại. Số vòng quay vốn lưu động được tính như sau:

4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tình hình quản trị vốn cố định

 • Hiệu suất sử dụng vốn cố định

Chỉ tiêu Hiệu suất sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp cho biết bình quân mỗi đồng vốn cố định doanh nghiệp bỏ ra trong kỳ sản xuất kinh doanh mang lại bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Kết quả của chỉ tiêu này càng cao thể hiện mức độ sử dụng vốn cố định ủa doanh nghiệp càng cao, hiệu suất sử dụng vốn cố định càng tốt và ngược lại. Công thức xác định chỉ tiêu Hiệu suất sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp như sau:

 • Tỷ suất lợi nhuận vốn cố định

Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn cố định bình quân DN sử dụng trong kỳ mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế hoặc lợi nhuận sau thuế và được xác định theo công thức sau:

Download miễn phí

Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Hiệu Quả Quản Trị Vốn Kinh Doanh cảm ơn bạn đã tin tưởng và theo dõi bài viết của luận văn Trust, chúng tôi hy vọng với những thông tin mình vừa trình bày có thể giúp cho bài khóa luận của các bạn hoàn thành một cách hoàn chỉnh nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn chia sẻ rất nhiều bài viết với nhiều chủ đề khác nhau phục vụ cho bài báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp, mời các bạn theo dõi website để cập nhật những bài viết mới nhất.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x