Cách Viết Đề Cương Khóa Luận Tốt Nghiệp Đạt Chuẩn Nhất

Cách Viết Đề Cương Khóa Luận Tốt Nghiệp Đạt Chuẩn Nhất

Cách Viết Đề Cương Khóa Luận Tốt Nghiệp Đạt Chuẩn Nhất hôm nay luận văn Trust muốn chia sẻ cho các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn năm cuối chuẩn bị làm báo cáo, khóa luận tốt nghiệp để nộp cho nhà trường nhưng chưa có kinh nghiệm trong cách viết bài, bài viết này không tốn quá nhiều thời gian để bạn kham thảo nhưng lại giúp bạn hiểu được cách viết khóa luận chuẩn mực, từ đó giúp cho bài khóa luận của bạn hay hơn, đạt điểm cao hơn.

Quá trình làm báo cáo thực tập, các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ thuê viết khóa luận của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đè tài và báo giá viết báo cáo trọn gói nhé.

Cách Viết Đề Cương Khóa Luận Tốt Nghiệp như sau:

Phần mở đầu khóa luận tốt nghiệp

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong phần này, SV trình bày trên cơ sở trả lời câu hỏi tại sao phải nghiên cứu đề tài….

2. Mục đích nghiên cứu

Thông thường với đề tài luận văn tốt nghiệp, SV đặt ra các mục đích nghiên cứu:

  • Hệ thống và làm rõ về các vấn đề lý luận cơ bản về đề tài nghiên cứu…
  • Nghiên cứu và mô tả thực trạng về kế toán….tại Công ty….
  • Phân tích, đánh giá và đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán… tại công ty….

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  • Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu về lý luận và thực trạng kế toán…. tại công ty…
  • Phạm vi nghiên cứu:

+ Về nội dung: Tập trung nghiên cứu thực trạng về kế toán….tại công ty…ở giác độ kế toán tài chính. Nghiên cứu lý luận trên cơ sở các chuẩn mực kế toán nào và chế độ kế toán nào? (hoặc nghiên cứu cả kế toán tài chính và kế toán quản trị … tại công ty….)

+ Về không gian: Nghiên cứu tại công ty nào ở khu vực địa lý nào… (hoặc chỉ nghiên cứu kế toán…. về loại sản phẩm, dịch vụ nào đó của công ty nào thuộc khu vực địa lý nào…)

+ Về thời gian: Nghiên cứu các vấn đề lý luận và khảo sát tài liệu thực trạng tại công ty … trong năm nào?

4. Phương pháp nghiên cứu

Thông thường các phương pháp nghiên cứu khoa học được sử dụng cho các đề tài làm luận văn tốt nghiệp bậc đại học đó là:

Phương pháp luận: Nghiên cứu dựa trên chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

Các phương pháp nghiên cứu cụ thể:  Để nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu, các tác giả vận dụng kết hợp các phương pháp về nghiên cứu lý thuyết, khảo sát thực tế, phỏng vấn , tham khảo ý kiến chuyên gia, thống kê số liệu, phân tích, so sánh để thu thập tài liệu và xử lý tài liệu thể hiện:

  • Thu thập tài liệu thứ cấp: Tác giả thực hiện nghiên cứu vấn đề lý luận thông qua việc tham khảo các giáo trình, sách tham khảo, bài báo , tạp chí, các luận văn, luân án….viets về đề tài kế toán…. Thu thập tài liệu thứ cấp về thực trạng bằng phương pháp quan sát, nghiên cứu về chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính của Công ty…. trong năm… và các thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, các tài liệu khác.
  • Thu thập tài liệu sơ cấp: Tác giả thực hiện hỏi, xin ý kiến trực tiếp các cán bộ kế toán và các nhân viên khác tại công ty…. Bên cạnh đó, tác giả tìm hiểu vấn đề nghiên cứu thôn qua việc xin ý kiến của giáo viên hướng dẫn và các chuyên gia về lĩnh vực kế toán.
  • Tổng hợp xử lý tài liệu thu thập được làm luận chứng cho kết quả nghiên cứu: Tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích định tính và so sánh giữa thực trạng và cơ sở lý luận để suy diễn, quy nạp và trình bày kết quả nghiên cứu.

5. Kết cấu chính của luận văn

Nghoài phần mở đầu và kết luận, luận văn chia làm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về đề tài nghiên cứu…

Chương 2: Thực trạng về kế toán….tại Công ty….

Chương 3: Một số ý kiến hoàn thiện về kế toán….tại công ty…

Cách Viết Đề Cương Khóa Luận Tốt Nghiệp Đạt Chuẩn Nhất
Cách Viết Đề Cương Khóa Luận Tốt Nghiệp Đạt Chuẩn Nhất

Chương 1: Những vấn đề ý luận cơ bản về khóa luận tốt nghiệp

1.1. Khái quát chung về … (về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, hay về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, hoặc về nguyên liệu vật liệu…)

Trong nội dung này, Sinh viên trình bày về khái niệm, bản chất; yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán….

1.2. Nội dung cơ bản của kế toán….

1.2.1. Các nguyên tắc cơ bản và chuẩn mực kế toán chi phối đến kế toán…. (nếu viết liên quan đến kế toán tài chính)

1.2.2. Phân loại đối tượng nghiên cứu (phân loại chi phí, giá thành; phân loại nguyên vật liệu; phân loại TSCĐ hay các hình thức tiên lương; các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán…; các loại doanh thu…)

1.2.3. Xác định giá trị đối tượng nghiên cứu hoặc xác định đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

1.2.4. Kế toán chi tiết đối tượng nghiên cứu

1.2.5. Kế toán tổng hợp đối tượng nghiên cứu

1.2.6. Sổ sách kế toán sử dụng cho kế toán….. và trình bày thông tin trên BCTC

Về sổ sách kế toán:

Sổ kế toán chi tiết: sử dụng sổ nào- liệt kê các sổ chi tiết

Sổ tổng hợp: Tùy thuộc vào hình thức sổ kế toán doanh nghiệp áp dụng, sổ tổng hợp gồm:… (liệt kê sổ tổng hợp theo từng hình thức: NKC, CTGS, NKCT,)

Về trình bày thông tin đối tượng nghiên cứu trên BCTC: Liệt kê các thông tin liên quan đến đối tượng nghiên cứu được trình bày trên BCTC ở chỉ tiêu nào? (trên BCĐKT, BCKQKD, TMBCTC hay trên BCLCTT)

1.2.7. Kế toán…trong điều kiện ứng dụng phầm mềm kế toán (nếu doanh nghiệp thực tế áp dụng phần mềm) – chỉ trình bày trong vòng 2 trang: khái quát về vấn đề mã hóa các danh mục cần thiết liên quan đến đề tài nghiên cứu, cách nhập dữ liêu. Sửa và xử lý cuối kỳ, in dữ liệu

 Dung lượng phần này không vượt quá 20 trang luận văn (Có thể thay đổi tên, nội dung các mục cho phù hợp với tên đề tài nghiên cứu)

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại đơn vị thực tập (phần này được bố cục lại so với trước kia)

2.1. Tổng quan về đơn vị thực tập

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển công ty

2.1.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh

(Trình bày về đặc điểm sản phẩm sản xuất, hàng hóa kinh doanh, thị trường tiêu thụ. Nếu doanh nghiệp sản xuất cần khái quát hóa đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất)

2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý tại công ty …(mô tả về sở đồ tổ chức bộ máy quản lý và nhiệm vụ của từng bộ phận chức năng)

2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty

2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

(Trình bày sơ đồ bộ máy kế toán (tập trung hay phân tán hay nửa tập trung nửa phân tán; nhiệm vụ của từng cán bộ kế toán và mối quan hệ giữa phòng kế toán với các bộ phận chức năng khác))

2.1.4.2. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty…

(xem phần thuyết minh BCTC năm của công ty thực tập, nêu rõ hình thức kế toán áp dụng tại công ty thực tập và thực hiện bằng thủ cong hay phần mềm, nếu là phần mềm thì phần mềm gì)

XEM THÊM ==>  Mẹo Viết Báo Cáo Thực Tập Kế Toán, Kiểm Toán Hay Nhất

2.2. Thực trạng công tác kế toán… tại công ty….

– Đặc điểm, yêu cầu quản lý đối tượng kế toán nghiên cứu tại công ty….

– Phân loại đối tượng

– Thực trạng Thu nhận thông tin về đối tượng nghiên cứu (Thủ tục lập chứng từ liên quan…(trích chứng từ minh họa – cho từng trường hợp đặc trưng) hoặc cách thu thập thông tin phục vụ cho kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; thu thập thông tin phục vụ cho lập BCTC…)

– Nguyên tắc, phương pháp đánh giá đối tượng (lấy số liệu minh họa)

-Thực trạng hệ thống hóa thông tin đối tượng nghiên cứu qua TK và sổ kế toán

(+ Từ chứng từ đã có, mở sổ chi tiết như thế nào, thông tin được phản ánh trong sổ chi tiết như thế nào)

+ Trình bày tài khoản sử dụng cho đối tượng nghiên cứu, cách mở TK cấp 2,cấp 3… và sử dụng các sổ kế toán tổng hợp nào hệ thống hóa thông tin của đối tượng nghiên cứu.

+Khái quát quy trình phản ánh thông tin từ chứng từ vào các sổ kế toán như thế nào hay nói cách khác, số liệu và thông tin trên chứng từ được phản ánh vào các sổ tổng hợp nào, cách tổng hợp số liệu như thế nào)

– Thực trạng quy trình ghi sổ kế toán đối tượng nghiên cứu (Mô tả một cách chi tiết quy trình vào sổ kế toán từ các chứng từ kế toán hoặc thông tin kế toán thu nhận được, in sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp theo từng đối tượng chi tiết và đối tượng tổng hợp của đối tượng nghiên cứu:

+ Nếu DN khảo sát làm kế toán thủ công thì mô tả quy trình vào sổ theo kế toán thủ công tức là từ chứng từ vào sổ chi tiêt, vào sổ tổng hợp và chuyển sổ, đối chiếu giữa các sổ như thế nào và trích sổ liên quan

+ Nếu DN khảo sát làm kế toán máy thì mô tả đầy đủ theo quy trình kế toán máy gồm:

.Phương pháp mã hóa và khai báo các đối tương chủ yếu (đặc biệt các đối tượng liên quan đến phạm vi nghiên cứu-có so sánh với các cách phân loại đối tượng bên trên)

.Phương pháp nhập liệu: Chụp giao diện mô tả cách nhập liệu (phân biệt phương pháp nhập các chứng từ do bên ngoài phát hành và các chứng từ ở doanh nghiệp phát hành được lập trên máy); Chụp giao diện của phần hành kế toán nghiên cứu để mô tả (chỉ cần mô tả quy trình nhập liệu đối với những nghiệp vụ đặc trưng)

.Phương pháp tính giá các đối tượng trên phần mềm

. Quy trình thực hiện các but toán kết chuyển, khóa sổ cuối kỳ

. Quy trình in các sổ kế toán (chụp giao diện mô tả liên quan đến phần hành kế toán))

– Thực trạng trình bày thông tin đối tượng nghiên cứu trên báo cáo tài chính (các thông tin liên quan trên báo cáo tài chính; cơ sơ số liêụ và phương pháp lập các chỉ tiêu này tại đơn vị. Nếu DN làm kế toán máy trình bày quy trình xử lý cuối kỳ và lập BCTC, in BCTC như thế nào?)

2.3 Đánh giá thực trạng…

Ưu điểm:

Thứ nhất…

Thứ hai….

Hạn chế:

Thứ nhất…

Thứ hai….

Chương 3: Một số ý kiến (giải pháp ) hoàn thiện kế toán…….

3.1. Yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện

3.2 Nội dung ý kiến hoàn thiện

Thứ nhất

Thứ hai

….

3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp (nếu có)

(Các chương đều có kết luận chương và kết luận tổng hợp của luận văn)

Cách Viết Đề Cương Khóa Luận Tốt Nghiệp Đạt Chuẩn Nhất những thông tin được chúng tôi trình bày, thể hiện trong bài viết trên đều được kiểm chứng và đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi và chúng tôi hy vọng với những thông tin mình vừa trình bày có thể giúp cho bài báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp của các bạn hoàn thành một cách hoàn chỉnh nhất, đạt điểm tối đa.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x