Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Bảo Tàng Hồ Chí Minh Mới Nhất

Mẫu Báo cáo thực tập tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Bảo Tàng Hồ Chí Minh Mới Nhất bài viết khá hay, được luận văn Trust thu thập từ nguồn internet chất lượng, bài viết là sẽ tài liệu kham thảo giá trị cho các bạn sinh viên chuẩn bị làm báo cáo thực tập. Nội dung bài viết bao gồm: cơ cấu tổ chức của công ty, chức năng của các phòng ban trong tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng, cơ cấu nguồn thông tin, nguồn nhân lực.

Quá trình làm báo cáo thực tập, các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập  của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đè tài và báo giá viết báo cáo trọn gói nhé.

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng

Mô hình cơ cấu của Công ty theo chức năng nhiệm vụ. Bao gồm: Đại hội đồng cổ đông; hội đồng quản trị; ban kiểm soát; ban giám đốc; ban đầu tư; các phòng (phòng hành chính, phòng kỹ thuật thi công – cơ điện, phòng kế toán,  phòng kế hoạch – kinh tế thị trường, phòng tổ chức lao động, phòng quản lý dự án) và hệ thống các xưởng cơ khí; đội cơ giới; đội điện nước; các đơn vị xí nghiệp xây dựng ( XNXD số 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17); xí nghiệp quản lý dịch vụ và khai thác sau đầu tư; xí nghiệp xây dựng và phát triển nhà; xí nghiệp hoàn thiện và mộc nội thất.

2. Chức năng của các phòng ban trong tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong Công ty. Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định những vấn đề trong Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, bao gồm: thông qua kế hoạch phát triển của Công ty; các báo cáo tài chính và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị. Quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị: Báo Cáo Thực Tập Tại Bảo Tàng Hồ Chí Minh Mới Nhất

Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có vai trò xác định các chiến lược, kế hoạch và các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: Quyết định định hướng chiến lược, mục tiêu phát triển của Công ty. Quyết định các kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh cho từng giai đoạn, từng thời kỳ. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Giám đốc. Các chức năng khác theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát

Kiểm tra, đánh giá các thông tin kinh tế, tài chính và phi tài chính đã và đang cũng như sẽ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Xác nhận và báo cáo về chất lượng và độ tin cậy của thông tin quản trị, thông tin tài chính do các cá nhân, phòng ban, bộ phận. Thực hiện việc kiểm tra những sai sót, khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông. Ban Kiểm soát sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra theo một khoản thời gian quy định, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trực tiếp can thiệp vào hoạt động công ty khi cần thiết. Tiến hành kiến nghị với Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng Cổ đông. Để đưa ra các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Ban giám đốc: Báo Cáo Thực Tập Tại Bảo Tàng Hồ Chí Minh

Với chức năng giám sát, đánh giá và bồi dưỡng quản lý, định hướng chiến lược và mục tiêu phát triển của tổ chức, thiết lập hệ thống quản trị, quản trị tổ chức và mối quan hệ với giám đốc điều hành.

Ban đầu tư

Tham mưu cho lãnh đạo công ty về định hướng chiến lược phát triển của công ty. Tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư hằng năm, trung và dài hạn của công ty; xây dựng nhu cầu nguồn vốn đầu tư hằng năm; đánh giá tình hình hoạt động đầu tư hàng tháng/quý/năm và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Là đầu mối trong công tác tìm kiếm và phát triển dự án mới. Tìm hiểu thị trường, nghiên cứu các quy định của pháp luật để tìm kiếm cơ hội và xúc tiến đầu tư với các nhà đầu tư trong và ngoài nước trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và của công ty. Công tác quản lý quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư đưa dự án vào khai thác sử dụng các dự án của công ty. Công tác quản lý các dự án đầu tư của các công ty con, công ty thành viên liên kết. Công tác quản lý các dự án sau đầu tư: tổng hợp và đánh giá tình hình khai thác vận hành dự án, đúc rút những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý vận hành dự án sau đầu tư.

XEM THÊM ==>  Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Quản Lý Công Ty Cổ Phần Xây Dựng

Phòng hành chính

Theo dõi, tham mưu cho ban giám đốc về chiến lược quản lý nhân sự. Thực hiện quản lý, điều phối nhân sự trong công ty. Giải quyết mọi thắc mắc, yêu cầu, nguyện vọng từ phía nhân viên công ty.

Phòng kế toán: Báo Cáo Thực Tập Tại Bảo Tàng Hồ Chí Minh

Tổ chức thực hiện các chế độ tài chính hiện hành theo quy định của Nhà nước, tuân thủ các quy định của Công ty, pháp lệnh của nhà nước về công tác tài chính kế toán. Tổ chức theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về quỹ tiền mặt, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ… Tham mưu cho ban lãnh đạo Công ty về quản lý nguồn vốn, sắp xếp và phân bổ vốn đầu tư. Lập các báo cáo kế toán hàng kỳ, quý, năm theo quy định của Nhà nước và của ban lãnh đạo Công ty.

Phòng quản lý dự án

Ban Quản lý dự án sẽ phải đảm nhiệm các chức năng cụ thể như sau: Trực tiếp quản lý dự án gồm các hoạt động như lập kế hoạch dự án, tổ chức, quản lý, giám sát, thực hiện dự án và một số công việc khác cho chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

Phòng kế hoạch – kinh tế thị trường

Lập kế hoạch và xây dựng chiến lược Marketing, nghiên cứu dự báo thị trường, tổ chức triển khai dự án mới, phân khúc thị trường, định vị thương hiệu. Ngoài ra ban truyền thông và marketing của Công ty xây dựng mối quan hệ với khách hàng và duy trì phát triển mối quan hệ với công chúng, truyền thông trong nội bộ công ty: thiết kế ấn phẩm, gửi mail thông báo tin tức công ty, thông tin về quyền lợi, cơ hội cho các nhân viên.

Phòng tổ chức lao động: Báo Cáo Thực Tập Tại Bảo Tàng Hồ Chí Minh

Tổ chức sắp xếp, cải tiến mô hình tổ chức sản xuất – kinh doanh và mô hình bộ máy quản lý tại Văn phòng Tổng công ty, các đơn vị thành viên để phù hợp yêu cầu quản lý mới và nâng cao hiệu quả trong việc điều hành, quản lý doanh nghiệp; Công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ nhân viên; Công tác nhân sự, tổ chức lao động; Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Tổng công ty; Công tác Chính sách, chế độ cho người lao động (tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động…) và các chế độ đãi ngộ với người lao động, chính sách sử dụng người tài. Xây dựng đơn giá tiền lương và kế hoạch tiền lương, quản lý, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, người lao động thuộc phạm vi quản lý vi phạm kỷ luật. Công tác an toàn lao động; Các vấn đề liên quan đến tổ chức và lao động trong quá trình đổi mới các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty.

Mẫu Báo cáo thực tập tại Bảo tàng Hồ Chí Minh
Báo Cáo Thực Tập Tại Bảo Tàng Hồ Chí Minh

3. Cơ cấu nguồn thông tin

Căn cứ theo loại hình mang thông tin Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh chia làm hai nhóm thông tin chính: Tài liệu thông tin truyền thống và Tài liệu thông tin điện tử.

Tài liệu thông tin truyền thống

Chủ yếu là các loại giấy tờ, dạng in hoặc photo. Bao gồm:

  • Các thông báo tuyển dụng, các hoạt động lớn của Công ty, các sự kiện cụ thể.
  • Các hợp đồng với khách hàng, đối tác.
  • Hồ sơ pháp lý như giấy phép kinh doanh, hồ sơ của nhân viên tại Công ty…
  • Các loại văn bản phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.
  • Các quyết định bổ nhiệm, sa thải, bãi nhiệm, quy chế, các chủ trương chính sách của Công ty.
  • Báo cáo hoạt động kinh doanh của các phòng ban, bộ phận trong Công ty như báo cáo thường niên, báo cáo tuần, báo cáo định kỳ,…

Tài liệu thông tin điện tử:

Nguồn thông tin điện tử của công ty bao gồm: Thông tin dự án, bảng lương, các báo cáo tài chính, điều kiện trao đổi với khách hàng, các gói dịch vụ liên quan đến các công trình phá dỡ,….

,Hiện công ty đang áp dụng một số phần mềm để quản lý thông tin, dữ liệu trên máy tính, các phần mềm này có tính bảo mật tương đối cao.

Phần mềm quản lý, xử lý hồ sơ mà công ty đang sử dụng là Microsoft Excel. Tính năng của Microsoft Excel tuy không ưu việt như các phần mềm quản lý thông tin nhưng là công cụ dễ sử dụng với tất cả mọi người. Phương thức quản lý và xử lý hồ sơ đã được Công ty lập file template đã được định dạng sẵn để người dùng dễ dàng sử dụng và giúp họ có thể thực hiện công việc cho mỗi team, dự án.

Các thông tin liên quan đến kế toán như: báo cáo tài chính năm, báo cáo doanh thu hàng tháng, bảng lương của nhân viên, bảng giá,…Công ty sử dụng phần mềm Misasme, đây là một trong những phần mềm kế toán phổ biến ở Việt Nam, được nhiều doanh nghiệp lựa chọn hiện nay bởi những tính năng kế toán ưu việt, đầy đủ, chính xác và hệ sinh thái hóa đơn điện tử, ngân hàng điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều chi phí, thời gian. Kế toán dễ dàng kê khai đầy đủ các loại thuế theo quy định và nộp thuế điện tử.

Sơ đồ 2.2: Hệ thống thông tin trong Công ty
Sơ đồ 2.2: Hệ thống thông tin trong Công ty

Ngoài ra những thông tin liên quan đến các gói xây dựng, công trình, phá dỡ, các điều kiện trao đổi với khách hàng cũng được công ty quản lý thông qua mạng điện tử (cụ thể là cái gì???), vừa thuận lợi và tốn ít thời gian hơn so với thông tin truyền thống.

4. Nguồn nhân lực: Thực Tập Tại Bảo Tàng Hồ Chí Minh

“Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự phát triển của các quốc gia nói chung và của mỗi tổ chức, doanh nghiệp nói riêng. Doanh nghiệp hay bất cứ tổ chức nào cũng được hình thành từ các nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực. Với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh, mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt và xu hướng toàn cầu hoá, vai trò của con người ngày càng được coi trọng và được các nhà lãnh đạo quan tâm hơn bao giờ hết. Quản lý, khai thác và phát triển nguồn nhân lực đang trở nên cực kì quan trọng trong doanh nghiệp và tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Hoạt động thông tin tại Công ty do bộ phận Hành chính phụ trách và quản lý. Nhân sự ở bộ phận này gồm có 3 người. Cụ thể:

  • Về độ tuổi: có một nhân viên 30 tuổi với nhiệm vụ quản lý các tài liệu thông tin truyền thống, một nhân viên 26 tuổi có nhiệm vụ quản lý các thông tin, tài liệu điện tử. Đây là độ tuổi vàng với sức khỏe, sức sáng tạo và năng động trong công việc, độ tuổi có khả năng nhanh nhạy trong nắm bắt cơ hội, thay đổi và thách thức bản thân cao hơn so với các độ tuổi khác. Tuy nhiên ở độ tuổi này nhân viên chưa có nhiều kinh nghiệm, họ cần phải có thời gian tích lũy thêm trong quá trình làm việc. Nhân sự còn lại 38 tuổi, chịu trách nhiệm quản lý phòng thông tin. Đây là độ tuổi sẽ có bề dày kinh nghiệm nghề nghiệp, nền tảng kiến thức chuyên sâu hơn độ tuổi 26-30, nhưng về khả năng áp dụng công nghệ thông tin vào công việc thì còn nhiều hạn chế, bởi khoa học công nghệ ngày càng phát triển.
  • Về trình độ: Công ty yêu cầu nhân sự ở bộ phận này phải tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên, trong đó nhân viên quản lý thông tin truyền thống có trình độ Đại học chuyên ngành kinh tế???, nhân viên quản lý thông tin điện tử tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin – Thương mại điện tử, cán bộ quản lý phòng thông tin có trình độ đaị học chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Ngoài các kiến thức chuyên môn, khả năng ngoại ngữ cũng là một lợi thế với họ. Mặc dù cả 3 nhân sự ở bộ phận hành chính tốt nghiệp từ các chuyên ngành khác nhau, nhưng yêu cầu chung với họ trong công việc là thành thạo tin học văn phòng, biết cách tổ chức, sắp xếp thông tin dữ liệu. Hiện tại các nhân viên ở bộ phận quản lý thông tin của phòng Hành chính đã và đang không ngừng nâng cao trình độ và tích lũy kinh nghiệm để việc hoạt động tổ chức thông tin được mạch lạc và hiệu quả.

Hàng năm để nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên hoạt động trong lĩnh vực quản lý thông tin, Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh tiến hành mở 2 lớp đào tạo/ năm để cán bộ, nhân viên ở bộ phận này được nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, giúp họ nâng cao hiệu quả hoạt động trong công việc.

Download miễn phí

Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Bảo Tàng Hồ Chí Minh Mới Nhất Những thông tin được chúng tôi trình bày, thể hiện trong bài viết trên đều được kiểm chứng và đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, hy vọng với những thông tin mình vừa trình bày, có thể giúp cho bài báo cáo thực tập của các bạn được hoàn thiện hơn. Ngoài ra, chúng tôi còn chia sẻ rất nhiều bài viết với nhiều chủ đề khác nhau phục vụ cho bài báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp, mời các bạn theo dõi website để cập nhật những bài viết mới nhất.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x